Hoppa till huvudinnehåll
 

Lokal utveckling av ungdomspolitiken

Datum/tid:

MUCF och Göteborgsregionen (GR) anordnade tillsammans konferensen Lokal utveckling av ungdomspolitiken. Konferensen riktade sig till kommuner som arbetar med statistiska uppföljningar av ungas levnadsvillkor. Hur omvandlar vi siffror och rapporter till beslut och handling som gör verklig skillnad för unga? Runt om i landet bedrivs mycket arbete för och med unga. På konferensen samlade vi er och ert engagemang och kompetens och utbytte erfarenheter med varandra. Ta del av och fyll på dina kunskaper med materialet vi har samlat från den aktuella dagen.

Konferensen riktar sig till de kommuner som gör någon form av enkätbaserad uppföljning av unga. Det kan vara Lupp-enkäten, Liv & hälsa ung-enkäten eller någon annan lokal enkät. Konferensen innehåller föreläsningar, diskussioner och möjlighet att ställa frågor till medverkande.

Inkludera unga!

En introduktion till ett rättighetsbaserat ungdomsperspektiv om ungas rätt till delaktighet i offentlig verksamhet. Linus Wellander, utvecklingsledare på MUCF.

Vi fick in följande frågor gällande denna presentation:

Kan en grupp inte representera unga? Tänker att en grupp borde kunna ge åtminstone en övergripande uppfattning om hur livssituationen är för unga lite som en enkät kan göra det. Om gruppen är tillräckligt representativ.

Linus: Bra fråga! Det är alltid bättre att ha med några unga än inga unga alls. Bara man vet syftet med dialogen och är medveten om vilka unga det är man har pratat med, och vilka unga vars röster man inte hört när man gör sin analys av resultatet av dialogen!

Hur ska man ändra på beslutsfattares syn på unga i vissa områden när det är tydligt i deras politiska agenda att de vill driva fram en viss syn på dessa områden?

Linus: Ja, detta kan verkligen vara en utmaning. Det kan vara en poäng att redogöra för konventioner och mänskliga rättigheter. Få politiker vill bryta mot dem. Sedan är det bästa sättet att testa sina normer att hjälpa makthavare att hjälpa sig själva, ställa frågor om hur de vill bli behandlade och hur de mår bra i ett sammanhang. Avslutningsvis kan jag tipsa om ungdomsorganisationer såsom Sveriges ungdomsråd, Youth 2030 och Rädda Barnen Ungdomsförbund. De kan komma att hålla workshop i synen på barn och unga ur en mer aktivistisk synvinkel.

Demokratiformer för unga

Funderar du på hur kommunen kan utveckla sitt demokratiarbete och stärka ungas inflytande och delaktighet? Hur kan man använda enkätresultat som en plattform för att utveckla ungas inflytande?

Dajana Mehdin, verksamhetsutvecklare i Härryda kommun och Jacob Leuchovius, utvecklare i Kungsbacka kommun, berättade om sitt arbete med demokratiformer för unga.

Forskarsamtal om tolkningar och analyser av enkätdata

Åsa Nilsson, analytiker vid FoU i Väst, Göteborgsregionen (GR) och samordnare av det regionala Luppsamarbetet höll i samtalet. Samtalet kretsade kring vilken typ av kunskap om unga man kan få genom en enkät, både möjligheter och fallgropar. Vad bör man tänka på i redovisningar och analyser? Vad kan påverka tolkningarna av resultaten? Hur kan enkätresultat bidra till användbar kunskap för såväl professioner som politiker?

I forskarsamtalet deltar:

Anna Liljeström, forskare med inriktning på pedagogisk psykologi och konsult för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Stefan Lydén, utvecklingsledare demokrati, Göteborgs Stad

Jeanette Olsson, doktor i socialt arbete och forskare vid FoU i Väst, GR; Russell Turner, doktor i socialtarbete, Göteborgs universitet samt forskare vid FoU i Väst, GR.

Erasmus+ seminarium

Hur kan kommuner använda internationella projekt som en strategi för att bli en attraktiv kommun för unga, samt för att jobba vidare med enkätresultaten? Emma Hansson, internationell handläggare på MUCF, presenterar bidrag som går att söka inom EU Erasmus+ samt EU-programmet Solidaritetskåren för 2021–2027. Seminariet fördjupar kunskaper om bidrag som kan stimulera ungas deltagande i demokrati genom politikersamtal, workshops, rollspel med mera. Under föreläsningen finns möjlighet att ställa frågor gällande exempelvis projektidéer.

Om ackrediteringen inom Erasmus+ https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-youth_en

Följ uppdateringar kring det nya programmet genom vårt internationella nyhetsbrev Vidgade vyer: https://www.mucf.se/nyhetsbrev

Ny programperiod för EU-programmen (2021-2027): https://www.mucf.se/ny-programperiod-eu-programmen-2021-2027

Webbinarium: EU:s ungdomsdialog i Sverige 3 november: https://www.mucf.se/webbinarium-eus-ungdomsdialog-i-sverige

MUCF:s ungdoms- och civilsamhällesdagar 2020: https://www.mucf.se/mucfs-ungdoms-och-civilsamhallesdagar-2020