Ny programperiod för EU-programmen (2021-2027)

Vid årsskiftet 2021 gick EU-programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren in i en ny sjuårig programperiod (2021–2027). Den nya programperioden erbjuder fler och mer flexibla möjligheter för små och stora verksamheter att engagera sig i internationella ungdomsprojekt.  

Här kan du läsa mer om vad som gäller för den nya programperioden. Vi uppdaterar sidan allt eftersom vi får information från EU-kommissionen.

Programguider 2021

Programguiderna för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren är viktiga verktyg för att förstå vad programmen handlar om. Guiderna förser deltagande organisationer och individer med en omfattande beskrivning av möjligheterna som finns inom respektive program. 

Erasmus+ 

Programguiden för Erasmus+ 2021 finns att ta del av på engelska och svenska på EU-kommissionens webbplats.

Erasmus+ - Programme guide 2021

Erasmus+ - Programhandledning 2021

Europeiska solidaritetskåren

Programguiden för Europeiska solidaritetskåren finns att ta del av på engelska och svenska på EU-kommissionens webbplats.

European Solidarity Corps - Guide 2021

Europeiska solidaritetskåren - Programhandeldning 2021

Ansökningstider 2021

Erasmus+ Ungdom

 • 5 oktober 2021 är sista ansökningsdag för Erasmus+ mobilitet, programområdena Ungdomsutbyten, Kompetensutveckling för personer som arbetar med unga samt Aktiviteter för att öka ungas delaktighet för projekt som startar mellan 1 januari - 31 maj 2022. Information om när ansökningsfönstret öppnar kommer senare.
 • 3 november 2021 är sista ansökningsdag för Erasmus+ Partnerskap för samarbete (KA2), programområdena Partnerskap och Småskaliga partnerskap för projekt som startar mellan 1 mars - 31 maj 2022. Information om när ansökningsfönstret öppnar kommer senare.

Europeiska solidaritetskåren

 • 5 oktober 2021 är sista ansökningsdag för Volontärprojekt och Solidaritetsprojekt som startar 1 januari - 31 maj 2022. Information om när ansökningsfönstret öppnar kommer senare.
 • Från och med den 15 april går det även att ansöka om Quality Label. OBS! För att kunna ansöka om volontärprojekt måste organisationen först ha skickat in en ansökan om Quality Label. Ansökan behöver inte vara beviljad, men den måste ha inkommit till MUCF.   

Ansökan 

Ansökan till ett eller flera områden inom Erasmus+ eller Europeiska solidaritetskåren görs via den centrala portalen EESCP.

Open calls for Erasmus+ and European Solidarity Corps

Ansökningar inkomna från svenska organisationer handläggs av MUCF. 

Ansökan ackreditering Erasmus+

En nyhet för den nya programperioden är att organisationer kan ansöka om en så kallad Erasmus+ ackreditering som möjliggör ett mer strategiskt och långsiktigt engagemang i programmet. Beviljad ackreditering gäller för hela programperioden och förenklar processen avsevärt vid nya projektansökningar. 

Ansökan kan ske löpande och är öppen i denna version till och med 31 december 2021. 

Ackreditering inom Erasmus+ Ungdom

Ansökan Quality Label Europeiska solidaritetskåren

För att en organisation ska kunna sända eller ta emot volontärer inom den nya programperioden krävs det att din organisation beviljas en Quality Label som gäller 2021–2027. Även organisationer som har haft en EVS-ackreditering eller Quality Label för programperioden 2014–2020 behöver alltså ansöka om en ny.

Ansökan kan ske löpande och är öppen till och med 31 december 2021. OBS! För att kunna ansöka om volontärprojekt måste organisationen först ha skickat in en ansökan om Quality Label. Ansökan behöver inte vara beviljad, men den måste ha inkommit till MUCF.  

Quality Label Application form

Bedömning av ansökningar

MUCF följer bedömningskriterierna som finns i programguidens del B. Läs denna del noga och tänk igenom vilka mål och prioriteringar inom programmet som just ert projekt bemöter och förklara kopplingen tydligt i ansökan. För att en ansökan ska kunna beviljas krävs att den får minst 60 poäng totalt samt minst 50% av varje delkriteriums maxpoäng.  
Från guiderna: To be considered for funding, proposals must score at least 60 points. Furthermore, they must score at least half of the maximum points in each of the categories of award criteria mentioned below. 

För KA1: I fall då två eller fler ansökningar får samma totalpoäng (ex aequo) ges prioritering till ansökan med högst poäng på relevans, (relevance, rationale and impact) sedan kvalitet i projektdesign (quality in project design) sedan kvalitet i projektmanagement (quality in project management).

För KA2: I fall då två eller fler ansökningar får samma totalpoäng (ex aequo) ges prioritering till ansökan med högst poäng på relevans (relevance) och sedan påverkan (impact)

För Solidaritetsprojekt: I fall då två eller fler ansökningar får samma totalpoäng (ex aequo) ges prioritering till ansökan med högst poäng på relevans, (relevance, rationale and impact) sedan kvalitet i projektdesign (quality in project design) sedan kvalitet i projektmanagement (quality in project management). 

Bedömning av kapacitet

MUCF kan komma att begära in förtydligande underlag för att bedöma en ansökares operationella och/eller finansiella kapacitet. 

Avslag på formella grunder

Alla ansökningar genomgår en formell kontroll för att säkerställa att ansökan är giltig (eligible). Kontroll görs bland annat av organisationsform, partnerskap, att signaturer är korrekta och att minimikrav på deltagare, dagar och datum uppfylls. Om en ansökan inte fullt ut uppfyller de formella kraven kan den komma att avslås på formella grunder utan att en kvalitativ bedömning görs. Beslut om formella avslag fattas löpande under en ansökningsrunda.
Ansökningar från organisationer som inte har en certifierad OID när beslut om bidrag fattas kommer att avslås på formella grunder.

Budget

Budgetfördelningen är indikativ och viss flexibilitet finns för förflyttningar mellan programområden inom respektive program.

Erasmus+

Tillgänglig budget i Euro

Total budget för Erasmus+ Ungdom 2021: 5 767 366

KA1 Ungdomsutbyten och kompetensutveckling: 1 517 367

KA1 Projekt för att öka ungas delaktighet: 399 833

Ackreditering: 338 329

KA2 Småskaliga partnerskap: 498 929

KA2 Partnerskap: 3 012 908

Ackreditering

Budgeten fördelas utifrån en fördelningsnyckel som kommissioner tillhandahåller. 

Den innehåller två faktorer:

 • Kvalitet första året betyder det vilken poäng ni får på er ackrediterings ansökan, när ni sedan genomfört ett projekt så övergår det till kvalité på genomförande av projekt vilket betyder vilken poäng ni får på er slutrapport. 
 • Prioriteringar i era projekt när de kommer till inkludering, miljö och digital.  

Alla organisationer kommer också vara garanterade ett minimumbelopp. 

Totalt budget: 338 329 € 

Budgeten fördelas enligt nedan:

Budget för minimumbelopp:  minst 60 000 €

Budget för kvalitét och prioriteringar: minst 213 239 €

Budget för särskilda kostnader: 65 000 € 

OBS! Beroende på hur många organisationer som söker kan detta komma att förändras.

Minimibelopp: alla organisationer kommer få ett minimibelopp på 25 000 €. Beloppet är baserat utifrån att alla organisationer ska ha möjligheten att genomföra minst ett litet på projekt. 

Maxbelopp: 150 000 €. Beloppet är baserat på tidigare års erfarenhet om vad ett större KA1 projekt kan behöva för budget. 

Antal ansökningsrundor 2021

KA1: 2

KA2 Småskaliga partnerskap: 2

KA2 Partnerskap: 2

Ackreditering: 1

Planerad fördelning av budget

50% per runda.

Europeiska solidaritetskåren

Tillgänglig budget i Euro

Total budget för Europeiska solidaritetskåren 2021: 1 703 031

Volontärprojekt: 1 422 982

Solidaritetsprojekt: 280 049

Antal ansökningsrundor 2021

Volontärprojekt: 2

Solidaritetsprojekt: 2

Planerad fördelning av budget

50% per runda.

Quality Label och budget för volontärprojekt

Budgeten fördelas utifrån en fördelningsnyckel som kommissioner tillhandahåller. 

Den innehåller två faktorer:

 • Kvalitet första året betyder det vilken poäng ni får på er Quality Label ansökan, när ni sedan genomfört ett projekt så övergår det till kvalité på genomförande av projekt vilket betyder vilken poäng ni får på er slutrapport. 
 • Prioriteringar i era projekt när de kommer till inkludering, miljö och digital.

Alla organisationer kommer också vara garanterade ett minimumbelopp. 

Totalt budget: 1 442 982 € 

Budgeten fördelas enligt nedan:

Budget för minimumbelopp:  minst 320 000 €

Budget för kvalitét och prioriteringar: minst 759 386 €

Budget för särskilda kostnader (exceptional costs): 75 000 € 

OBS! Beroende på hur många organisationer som söker kan detta komma att förändras.

Minimibelopp: alla organisationer kommer få ett minimibelopp på 16 000 €. Beloppet är baserat utifrån att alla organisationer ska ha möjligheten att genomföra minst ett volontärprojekt. 

Maxbelopp: 250 000 €. Beloppet är baserat på tidigare års erfarenhet om stora projekt hos återkommande projektägare. 

Informations- och utbildningstillfällen 

Under 2021 kommer MUCF att erbjuda ett flertal informations- och utbildningstillfällen som riktar sig till såväl nya som mer erfarna inom Erasmus+ och/eller Europeiska solidaritetskåren. 
Vårterminens tillfällen finns i MUCF:s kalender. Inom kort kommer det även att vara möjligt att anmäla sig. 

MUCF – kalendarium 

Prioriteringar

Inkludering, hållbarhet, digitalisering och delaktighet i det demokratiska livet är prioriteringar i den nya programperioden.  

 • Inkludering. Programmen lägger fortsatt stor vikt vid att alla unga ska få möjlighet att delta oavsett förutsättningar. Det ska därför bli enklare för nya aktörer och små organisationer att delta i programmen. 
 • Hållbarhet. Målet för programperioden är att öka den hållbara internationaliseringen. En metod är till exempel att minska koldioxidavtrycken för utlandsresor genom att prioritera miljövänliga sätt att resa och genom att kompensera flygutsläpp. Genomförandet av miljö- och klimatprojekt är också något som lyfts fram i förslaget. 
 • Digitalisering. Programperioden utnyttjar möjligheterna som digitaliseringen ger i det internationella samarbetet. Vid sidan av den fysiska rörligheten, introduceras även det virtuella lärandet som ett komplement till utlandsresorna. 
 • Delaktighet i det demokratiska livet. Programmen främjar till stärkt europeisk identitet. Ett av målen är att adressera den generellt låga kunskapen om europeiska frågor. Projekt som erbjuder möjligheter för fler att leva ett demokratiskt liv genom formellt och icke-formellt lärande prioriteras. 
 • Hälsa och välmående. En femte prioritering inom Europiska solidaritetskåren med anledning av Covid-19. Programmet kan tydligt och konkret bidra till stöd under och återhämtning efter pandemin och även inom andra hälsorelaterade utmaningar i samhället. 

Programmen ska även bidra till Agenda 2030 och då särskilt mål fyra; att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. 

Nyheter och förändringar 

Erasmus+

Programmet omfattar även fortsättningsvis alla utbildningssektorer, ungdomsområdet och idrottssektorn. Strukturen förblir ungefär densamma men för ungdomsdelen innebär det vissa justeringar i programområdena och dess projektformer.  

 • Mobilitet (Key Action 1, Learning mobility of individuals). Ungdomsutbyten (Mobility projects for young people) och Kompetensutveckling för personer som arbetar med unga (Mobility projects for youth workers) ligger kvar inom programområdet. Ny projektform inom programområdet är Projekt för att öka ungas delaktighet (Youth participation activities). Inom den här projektformen ska projekten drivas av unga själva. 
 • Partnerskap för samarbete (Key Action 2, Partnerships for cooperation). Programområdet har bytt namn och projektformerna har en något annan inriktning för att inkludera fler organisationer. För ungdomsdelen innefattar området projektformerna Partnerskap (Cooperation partnerships) och Småskaliga partnerskap (Small-scale partnerships). 
 • Stöd för policyförändring (Key Action 3, Support for policy reform). MUCF kommer inte att ha några medel att fördela inom det här programområdet. Projektformen Ungdomsdialog som har ingått i Key Action 3 ingår numera i Key Action 1 och projektformen Projekt för att öka ungas delaktighet.

Mer detaljerad information om programdelarna, dess olika projektformer samt svenska benämningar kommer allt eftersom vi får information från EU-kommissionen.

Europeiska solidaritetskåren

Eftersom Europeiska solidaritetskåren är ett relativt nytt program (2018) kommer stora delar av programmets befintliga innehåll att behållas, bortsett från några förändringar och nyheter.

 • Programområdena Volontärprojekt och Solidaritetsprojekt ligger kvar inom programmet. 
 • Programområdet Projekt för praktikplatser och jobb utgår.
 • Området "Humanitarian Aid strand" tillkommer och erbjuder människor mellan 18 och 35 år möjligheter att verka som volontärer utanför Europas gränser. Programområdet kommer att administreras och handläggas av Centrala programkontoret i Bryssel (EACEA).  

Den stora förändringen inom programmet gäller framför allt för dem som har en EVS-ackreditering eller en Quality Label inom ramen för programperioden 2014–2020. Med den nya programperioden kommer dessa organisationer att behöva ansöka om en ny Quality Label. 

Projekt som beviljats programperioden 2014–2020 

Verksamheter som har ansökt och beviljats projektmedel inom programperioden 2014–2020 ska förhålla sig till de regler och avtal som tillhör det ansökningsår som projektet är kopplat till. 
Redovisning av projekt som ansökts och beviljats inom ramen för 2020 års ansökningsrundor eller tidigare, redovisas alltså även fortsättningsvis i Mobility Tool. 
För projekt som beviljats inom den nya programperioden kommet ett nytt slutrapporteringssystem. 

Mer information

Mer information om den nya programperioden och vad den innebär för Erasmus+ (ungdomssektorn) och Europeiska solidaritetskåren kommer allteftersom vi får information och riktlinjer från EU-kommissionen.

Information om vad den nya programperioden innebär för utbildningssektorn finns att läsa på Universitets- och högskolerådets webbplats. 

Universitets- och högskolerådet (utbyten.se)

Information och Erasmus+ Idrottssektorn finns att läsa på Riksidrottsförbundets webbplats. 

Riksidrottsförbundet