Ny programperiod för EU-programmen (2021-2027)

2021 inleds en ny, sjuårig programperiod för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren. Den nya programperioden erbjuder fler och mer flexibla möjligheter för verksamheter att engagera sig i internationella ungdomsprojekt.  

På den här sidan kan du läsa mer om nya möjligheter och förändringar som kommer i och med den nya programperioden. 

Vid årsskiftet avslutades programperioden som sträckte sig mellan 2014–2020 för EU-programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren. Från och med 2021 inleds den nya, sjuåriga programperioden som varar till slutet av 2027.  

EU-parlamentet och EU:s medlemsländer är överens om hur programmen ska utformas. Stora delar av programmens utformning och innehåll kommer att vara desamma som föregående programperiod (2014-2020), men erbjuda fler och mer flexibla möjligheter för verksamheter att engagera sig internationellt. Parterna har även lagt en sjuårig budget för programmen. Hur stor del av medlen som MUCF och övriga nationella kontor i Europa ska fördela per år till svenska projekt och ungdomar återstår för EU-kommissionen att bestämma.

Inkludering, hållbarhet, digitalisering och deltagande i det demokratiska livet är ledord som betonas i förslaget till programperioden (2021-2027).  

Inkludering 

Förslaget lägger fortsatt stor vikt vid att alla unga ska få möjlighet att delta i programmen oavsett förutsättningar. Det ska därför bli enklare för nya aktörer och små organisationer att delta i programmen. 

Hållbar internationalisering 

Målet för programperioden är att öka den hållbara internationaliseringen. En metod är till exempel att minska koldioxidavtrycken för utlandsresor genom att prioritera miljövänliga sätt att resa och genom att kompensera flygutsläpp. Genomförandet av miljö- och klimatprojekt är också något som lyfts fram i förslaget. 

Digitalisering

Programperioden utnyttjar möjligheterna som digitaliseringen ger i det internationella samarbetet. Vid sidan av den fysiska rörligheten, introduceras även det virtuella lärandet som ett komplement till utlandsresorna. 

Deltagande i det demokratiska livet

Programmet främjar till stärkt europeisk identitet. Ett av målen är att adressera den generellt låga kunskapen om europeiska frågor. Projekt som erbjuder möjligheter för fler att leva ett demokratiskt liv genom formellt och icke-formellt lärande prioriteras. 

Agenda 2030

Programmen ska bidra till Agenda 2030 och då särskilt mål fyra; att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. 

Nyheter och förändringar inom programmen

För Erasmus+ är förändringarna fler än för Europeiska solidaritetskåren. Nedan redogör vi kortfattat och i stora drag för vad som gäller för den nya programperioden. 

Erasmus+

Programmet omfattar även fortsättningsvis alla utbildningssektorer, ungdomsområdet och idrottssektorn. Strukturen förblir densamma med en indelning i programområdena (Key Actions) Mobilitet, Strategiska partnerskap och Stöd för policyförändring. 

Programmet innebär däremot att man har gjort vissa justeringar i programområdena och dess projektformer:

  • Mobilitet (Key Action 1, KA1): Ungdomsutbyten (Mobility projects for young people ”Youth exchanges) och Kompetensutveckling för personer som arbetar med unga (Mobility projects for youth workers) ligger kvar inom programområdet. Ny projektform är Youth Participation activities. Inom den här projektformen ska projekten drivas av unga själva. 
  • Strategiska partnerskap (Key Action 2, KA2): Innefattar projektformerna Cooperation Partnerships (ersätter Innovationsprojekt) och Small Scale Partnerships (ersätter Erfarenhetsutbyten).    
  • Stöd för policyförändring (Key Action 3, KA3): MUCF kommer inte att ha några medel att fördela inom det här programområdet. Projektformen Ungdomsdialog som idag ingår i KA3 kommer att ingå/gå upp i Youth Participation activities (KA1).  

Mer detaljerad information om programdelarna, dess olika projektformer samt svenska benämningar kommer allt eftersom vi får information från EU-kommissionen.

Andra nyheter och förändringar som gäller för ungdomsområdet: 

  • Inom programområdet Mobilitet (KA1) kan organisationer ansöka om Erasmus+-ackreditering. Det möjliggör ett mer systematiskt, strategiskt och långsiktigt deltagande i programmet. Ansökan är öppen från och med hösten 2020 till och med 31 december 2021.
    Ackreditering inom Erasmus+ Ungdom 
  • Man vill göra det enklare för små organisationer att ta del av programmets möjligheter. Till exempel kommer projekt som vänder sig till unga med begränsade möjligheter kräva minst 10 deltagare, till skillnad från idag då det krävs minst 16 deltagare.  
  • Enligt förslaget kommer DiscoverEU-initiativet som ger 18-åringar möjlighet att resa i Europa för att bekanta sig med andra europeiska länder och kulturer att lyftas in i Erasmus+.

Europeiska solidaritetskåren

Eftersom Europeiska solidaritetskåren är ett relativt nytt program (2018) kommer stora delar av programmets befintliga innehåll att behållas, bortsett från några förändringar och nyheter: 

  • Programområdet "Projekt för praktikplatser och jobb" utgår.
  • Området "Humanitarian Aid strand" tillkommer och erbjuder människor mellan 18 och 35 år möjligheter att verksa som volontärer utanför Europas gränser. Programområdet kommer att administreras och handläggas av EU-kommissionen.  

Den stora förändringen inom programmet gäller framför allt för dem som idag har en EVS-ackreditering eller en Quality Label för att genomföra volontärprojekt eller projekt för praktikplatser och jobb. Med den nya programperioden kommer dessa organisationer att behöva ansöka om en ny Quality Label. Berörda organisationer har fått ett separat utskick om detta. Andra förändringar som görs innefattar justeringar i ansökningsförfarandet och handläggningen av ansökningar. Mer information kommer allt eftersom vi får information från EU-kommissionen.  

Mer information

Mer information om den nya programperioden och vad den innebär för Erasmus+ (ungdomssektorn) och Europeiska solidaritetskåren kommer allteftersom vi får information och riktlinjer från EU-kommissionen.

Information om vad den nya programperioden innebär för utbildningssektorn finns att läsa på Universitets- och högskolerådets webbplats. 

Universitets- och högskolerådet (utbyten.se)

Information och Erasmus+ Idrottssektorn finns att läsa på Riksidrottsförbundets webbplats. 

Riksidrottsförbundet