Hoppa till huvudinnehåll
 

Nationell stödfunktion för unga som varken arbetar eller studerar

Återrapportering

Framsida av nationell stödfunktion för unga som varken arbetar eller studerar
Utgivningsdatum:
Sidor: 43

Ladda ner för utskrift

MUCF är samordnande myndighet för den nationella stödfunktionen för unga som varken arbetar eller studerar. 

Efter det gångna årets arbete kan vi konstatera att det finns mycket kvar att göra för att minska antalet unga som varken arbetar eller studerar. Vi behöver  hitta vägar till etablering för både de individer som riskerar att hamna i den livssituationen, men även för dem som redan befinner sig i ett utanförskap.

Ett återkommande problem som lyfts är glapp som uppstår i övergångar mellan exempelvis olika skolformer och mellan myndigheter. Särskilt fokus behöver därför riktas mot exempelvis de ungdomar som vid 20 års ålder inte arbetar eller studerar och heller inte fullföljt sina gymnasiestudier. Här finns uppenbara risker att unga med stort behov av stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden “faller mellan stolarna”.

Andra viktiga behov av utveckling som diskuteras i rapporten är bland annat tidiga samordnade insatser, feriearbeten för unga med funktionsnedsättning, mer pedagogiskt stöd till elever inom vuxenutbildningen och en utökad roll för civilsamhället.

Förslag 

Vi ser ett behov av ett långsiktigt och uthålligt arbete med unga som varken arbetar eller studerar. I rapporten föreslår vi därför att

  • uppdraget för nationell samordning för unga som varken arbetar eller studerar bör permanentas och att MUCF fortsätter som samordnande myndighet.
  • MUCF:s uppdrag att stödja lokala aktörer som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar, bör permanentas och genomföras i nära samverkan med uppdraget för nationell samordning.
  • MUCF bör få ett förnyat uppdrag att stärka det lokala arbetet med hjälp av statsbidrag för lokala samverkansinsatser för unga som varken arbetar eller studerar.
  • MUCF bör få i uppdrag att ta fram kunskap om insatser riktade mot unga med psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar som varken arbetar eller studerar.

Uppdraget genomförs i samverkan med andra

Arbetsförmedlingen, Delegationen mot segregation, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolverket har alla pekats ut som viktiga aktörer som ska delta i samverkan.

Mer om ungas etablering

Ta gärna del av mer information om ungas etablering.