Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF gör analys inför ny ungdomspolitik: ”Ungas psykiska ohälsa en viktig fråga för samhället”

2019-06-18 - 08:33

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har fått i uppdrag av regeringen att analysera unga personers levnadsvillkor. Analysen blir underlag för ett nytt handlingsprogram för ungdomspolitiken.

 

- Ungdomars möjligheter och utmaningar har länge varit en alltför lågt prioriterad fråga. Genom att regeringen lägger en skrivelse till riksdagen kommer frågorna att diskuteras och få högre prioritet. Vi är glada att få bidra med vår kunskap och erfarenhet i detta arbete, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg.

Den nationella ungdomspolitiken bestäms av regering och riksdag. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ansvarar för att följa upp och analysera ungas levnadsvillkor. Den 17 juni 2014 beslutade riksdagen om den nuvarande ungdomspolitiken. Målet för denna är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

- Myndigheten samlar kunskap och lyssnar till unga själva. Unga är en viktig kraft i samhället för att skapa ett gott samhälle men vi ser att ungas villkor ser väldigt olika ut i Sverige i dag, säger Lena Nyberg.

- Det finns många utmaningar för ungdomspolitiken, bland annat att många unga inte känner sig inkluderade i samhället och att alltför många upplever att de inte tas på allvar.

MUCF ska analysera målgruppen ungdomar i åldern 13–25 år med utgångspunkt från målet om att alla ungdomar bland annat ska ha goda levnadsvillkor och makt att forma sina liv. Analyserna ska genomgående ha ett jämställdhetsperspektiv. Myndigheten ska samverka med Barnombudsmannen och Statens kulturråd.

Analysen kommer att utgöra underlag för en kommande skrivelse till riksdagen och ett nytt handlingsprogram för ungdomspolitiken. Analyserna ska även bidra till Sveriges genomförande av Europeiska unionens ungdomsstrategi.

- Ungas upplevda psykiska ohälsa är en annan viktig fråga. Om inte samhället skapar goda förutsättningar för att snabbt möta problemen hos enskilda unga kommer individers lidande och samhällets kostnader att öka på sikt. Stress och psykisk ohälsa beror sannolikt på många olika faktorer och är en fråga som måste arbetas med över olika sektorer och områden, säger Lena Nyberg.

Myndigheten ska lämna en skriftlig redovisning senast den 30 november 2019 till Regeringskansliet. En ungdomspolitisk proposition eller skrivelse har redovisats till riksdagen vid fem tillfällen med ungefär fem års mellanrum. Det senaste tillfället var när riksdagen 2014 beslutade enligt förslagen i regeringens proposition ”Med fokus på unga – en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande” (prop. 2013/14:191, bet. 2013/14:KrU9, rskr. 2013/14:354)

Länk till regeringens pressmeddelande

Läs mer om regeringens uppdrag till MUCF om analys av ungas levnadsvillkor

Läs MUCF-rapporten ”Fokus 14 - om ungas fritid och organisering”

Läs MUCF-rapporten ”Fokus 15 - Unga sexuella och reproduktiva rättigheter”

Läs MUCF-rapporten ”FOKUS 16 – ungas etablLäs MUCF-rapporten FOKUS 16   ering  

Läs MUCF-rapporten ”Fokus 17, del 1 - Ungas etablering”

Läs MUCF-rapporten ”Fokus 17, del 2 - Unga med funktionsnedsättning”

Läs MUCF-rapporten ”Fokus 17, del 3 - Unga hbtq-personer”

Läs MUCF-rapporten ”FOKUS 18 – Vilka ska med?”