Hoppa till huvudinnehåll
 

Bakgrund till beslut om statsbidrag gällande Sveriges unga muslimer

Nyhet -

MUCF fattade i december 2016 beslut att avslå en ansökan om statsbidrag enligt förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer från organisationen Sveriges unga muslimer (SUM).

Grunden för avslaget var att MUCF bedömde att SUM inte uppfyllde kravet i förordningen på att i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering (8 § p 3). SUM överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm som i dom meddelad den 14 november 2017 undanröjde MUCF:s beslut och återförvisade ärendet till MUCF för fortsatt handläggning och nytt beslut.

MUCF beslutade att inte överklaga domen utan att utreda ärendet på nytt. Därpå har MUCF gjort en mer grundlig undersökning av ärendet och sammanställt en rad uppgifter som i olika sammanhang lagts SUM till last. SUM gavs därpå möjlighet att yttra sig om ett antal frågor som MUCF identifierade i granskningens resultat. SUM bemötte inte dessa uppgifter i sak eller dementerade dem i sitt yttrande. SUM har inte visat att dess verksamhet i sin helhet uppfyller kravet på att respektera demokratins idéer. Därför avslog MUCF SUM:s ansökan på nytt 11 april 2018.