Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+
Europeiska Solidaritetskåren

Nätverk för kommuner inom Erasmus+ Ungdom och Europeiska solidaritetskåren

Datum/tid:

Anmäl din kommuns deltagande i MUCF:s nätverk för kommuner som är intresserade att arbeta strategiskt med Erasmus+ och Europeiska Solidaritetkåren.

Bakgrund

Under 2021 startade MUCF en referensgrupp av kommuner för att undersöka vilka hinder och utmaningar som fanns för att engagera sig inom EU-programmen Erasmus+ ungdom och Europeiska solidaritetskåren. Under mötena efterfrågades bland annat mer tillgänglig information om ansökningsprocessen och information som direkt riktade sig till unga. Det efterfrågades också mer stöttning och direkt kontakt med MUCF samt samarbeten med andra kommuner. En utmaning som pekades ut var hur arbetet med projekten förankras och synkroniseras med kommunens målsättningar.

Nätverk

Under 2022 kommer MUCF att följa upp detta arbete med att forma ett nätverk för kommuner som är intresserade av att ansöka om antingen en ackreditering inom Erasmus+ ungdom eller en Quality Label för volontärsprojekt inom Europeiska solidaritetskåren. 

Nätverket kommer att träffas en gång 2022 och en gång 2023 i syfte att utbyta erfarenheter och att få ta del av skräddarsydd information om programmen och aktuella verktyg för att arbeta strategiskt med de utmaningar som finns inom ungdomsområdet.
MUCF kommer bekosta resor och logi under nätverksträffarna.

Vem kan delta?

Nätverket riktar sig till alla kommuner i Sverige som inte har ackreditering inom Erasmus+ eller en Quality Label inom Europeiska solidaritetskåren. Både beslutsfattare och ungdomsledare bjuds in till nätverket. Till ett av tillfällena är det också möjligt att bjuda med unga representanter. Max två representanter från varje kommun. 

Anmälan

Helst ska två personer med olika roller inom ungdomsområdet delta från varje kommun. Det finns totalt plats för 20 kommuner i nätverket och anmälan görs genom att skicka ett mail till erasmusplus@mucf.se med rubriken: ”Anmälan EU-nätverk för kommuner”. De 20 första kommunerna som anmäler sig kommer att få en plats i nätverket. Anmäl er senast den 9 juni.

Innehåll

Programmet är flexibelt och kommer att anpassas efter nätverkets behov men nedan följer en överblick av vilka programpunkter som kommer att tas upp.

Nätverksträff 1 
Sundsvall  
7 september 18.00 – 9 september 14.00, 2022.

Dag 1
Syfte: Identifiera behov och utmaningar inom ungdomsområdet utifrån ett långsiktigt perspektiv

 • Introduktion av nätverket och dess syfte och mål
 • Presentation om ackreditering inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetkåren
 • Vad säger forskningen om effekterna av deltagandet i Erasmus+ och volontärsprojekt?
 • Presentation av EU:s ungdomsstrategi och hur den kan vara ett stöd för kommuner i sitt strategiska arbete inom ungdomsområdet
 • Projektexempel och inspiration från andra organisationer
 • Tid för diskussioner och utbyten

Dag 2
Syfte: Identifiera relevanta åtgärder för att möta utmaningar och behov
Presentation av prioriteringarna inom programmen

 • Programmens budget
 • Hur kan de olika byggstenarna i programmen fungera som verktyg för att lösa utmaningar och behov?
 • Hur säkerställer vi ett ungdomsperspektiv? Presentation av rättighetsbaserat ungdomsperspektiv.
 • Prata EU med unga – hur då?
 • Tid för diskussioner och utbyten 
 • Frågor kring ansökan och de olika stegen i ansökningsprocessen

Nätverksträff 2 
Plats kommer att bestämmas senare och utgå ifrån nätverkets önskemål 19 januari 12.00 - 20 januari 13.00, 2023. 

Syfte: Identifiera vad som gör ett projekt kvalitativt

 • Att följa upp och sprida resultaten av arbetet
 • Nyheter från Kommissionen
 • Tid för diskussioner och utbyten
 • Det icke formella lärandet -Youthpass 
 • Utvärdering
 • Hur bygger vi ett bra samarbete med civilsamhället? Presentation av MUCF:s samverkansmodell.

Mer information

På vår webbplats hittar du mer information om vad de båda programmen innebär och vilka olika typer av bidrag som finns. 

Erasmus+ Ungdom
Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdom och idrott. MUCF har hand om ungdomsdelen av programmet som erbjuder unga och personer som arbetar med unga möjligheter till utbyten, projekt, samarbeten och kompetensutveckling i andra länder.

MUCF fördelar bidrag för Erasmus+ Mobilitet och Erasmus+ Partnerskap för samarbete.

Erasmus+ Mobilitet
Programområdet erbjuder bidrag för ungdomsutbyten, kompetensutveckling för personer som jobbar med unga samt för projekt för att öka ungas delaktighet. Erasmus+ Mobilitet främjar det icke-formella lärandet, det vill säga lärandet som sker på fritiden, utanför den formella skolans ramar. 

Till bidraget

Ackreditering

Organisationer kan ansöka om ackreditering och bli garanterad årlig finansiering under hela programperioden, 2021-2027. Ackreditering går att söka för programområdena Ungdomsutbyte och Kompetensutveckling för dig som arbetar med unga.

Ackrediteringen gör det möjligt för organisationer att kunna arbeta med internationell ungdomsverksamhet på ett mer långsiktigt och kontinuerligt sätt.

Ackreditering | MUCF

Europeiska Solidaritetskåren

Europeiska solidaritetskåren är EU:s program för att kunna möta upp ungas samhällsengagemang genom att erbjuda dem möjligheter att göra nytta i lokalsamhället och i relation till sina medmänniskor.

MUCF fördelar bidrag för volontärprojekt och solidaritetsprojekt.

Volontärprojekt
Inom Europeiska solidaritetskåren erbjuds unga mellan 18 och 30 år en möjlighet att verka som volontär där syftet är att stödja lokalsamhället. MUCF fördelar bidrag till svenska verksamheter som vill ta emot eller sända volontärer. 

Till bidraget

Quality Label
För att bli godkänd som lead organisation, mottagande organisation eller stödorganisation inom Europeiska solidaritetskåren måste ni ansöka om en Quality Label.

Quality Label är en kvalitetsmärkning som säkerställer att organisationen följer Europeiska solidaritetskårens principer och mål. Den ger åtkomst till ansökan om budget till volontärprojekt och Europeiska Ungdomsportalen.

Quality Label | MUCF