Erasmus+ Mobilitet

Inom ramen för Erasmus+ Mobilitet (Key Action 1) kan du hos MUCF söka bidrag för Ungdomsutbyte, Kompetensutveckling för dig som jobbar med unga samt Aktiviteter för att öka ungas engagemang. 

Logotypen Erasmus+ på bakgrund i loggans färger.

Syfte med bidraget

Genom aktiviteter inom denna del av Erasmus+ Ung och Aktiv ska deltagarna kunna upptäcka och bli medvetna om sociala och kulturella skillnader, lära av varandra, utveckla sin entreprenörsanda och sin känsla av europeiskt medborgarskap.

Aktiviteterna ska främja solidaritet mellan ungdomar och mellan de som jobbar med unga och är ett redskap för lärande. Principer och praxis för icke-formellt lärande – det lärande som sker utanför klassrummet genom andra metoder än föreläsningar – ska genomsyra samtliga aktiviteter inom projekten.

Detta ingår i bidraget

Inom delprogrammet ingår programområdena Ungdomsutbyte, Kompetensutveckling för dig som jobbar med unga och Projekt för att öka ungas delaktighet. Ni kan söka bidrag för var aktivitet för sig eller för ett projekt som kombinerar båda.

Ingår det mer än en aktivitet ska det finnas en röd tråd i projektet, det vill säga att aktiviteterna ska ha ett gemensamt tema och att de ska hänga ihop med varandra.

Ungdomsutbyte

För grupper av ungdomar mellan 13 och 30 år som är nyfikna på att möta unga från andra länder. Projektet ska ha ett tema och vara relevant för ungas vardag. Det kan till exempel handla om ungdomskultur, miljöfrågor eller fördomar. Utbytet kan pågå i 5-21 dagar och vara en blandning av workshops, övningar eller diskussioner.

Till bidraget ungdomsutbyte.

Kompetensutveckling för dig som jobbar med unga

Personer som jobbar med unga kan göra seminarier, studiebesök, utbildningar eller besök på arbetsplatser. Syftet med bidraget är att utveckla organisationer till exempel genom kompetensutveckling för personalen eller ledarna eller genom möten för att skapa nya nätverk. Aktiviteterna kan pågå i 2 dagar till 2 månader och syftar till att öka samarbetet och kvaliteten i verksamheten.

Till bidraget kompetensutveckling för dig som jobbar med unga.

Projekt för att öka ungas delaktighet

Bidraget är till för att öka ungas delaktighet i Europas demokratiska liv, lokalt och internationellt. Projekten ska vara ungdomsdrivna, pågå mellan tre till 24 månader och ge unga möjlighet att bland annat föras samman med andra unga och beslutsfattare i meningsfulla diskussioner.

Till bidraget Projekt för att öka ungas delaktighet.

Målgrupper 

  • Ideella organisationer
  • Kommuner, regioner, myndigheter
  • Informella grupper - minst fyra unga som är 13–30 år och en juridiskt ansvarig som är minst 18 år. I undantagsfall och om alla de deltagande ungdomarna i gruppen är minderåriga (under 18 år) kan gruppen representeras av en vuxen (okej om personen i detta fall är över 30 år) som inte deltar i projektet.
  • Sociala företag är företag som i första hand strävar efter att uppnå positiva sociala effekter snarare än att generera vinst, framför allt använder deras eventuella vinst för att uppnå dessa effekter samt drivs på ett affärsmässigt, ansvarigt och transparent sätt. En mer fullständig definition finns i programhandledningen för Erasmus+.
  • CSR-företag (Corporate Social Responsibility). CSR-företag får söka och vara partner i mobilitetsprojekt, men för att kunna bedöma ansökningar där CSR-företag finns med som sökande eller som partner behöver vi information om hur företaget arbetar mot ISO 26000-standarden. Observera att bidraget minskas med 50 procent om CSR-företag står som ansökare för projektet.
  • Ekonomiska föreningar och aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning AB(SvB) kan i vissa fall söka, men för att kunna bedöma deras ansökan behöver vi utökad information om principer kring vinstutdelning och hänvisning till stadgar, bolagsordning eller skriftlig information kring hur vinsten återanvänds i verksamheten.
  • Stiftelser utan vinstsyfte kan söka bidrag inom ungdomsutbyten (KA1), kompetensutveckling för ungdomsledare (KA1) och ungdomsdialog (KA3). Detta med utgångspunkt i Skatteverkets bedömning om allmännyttig verksamhet. Läs mer i praxisbeslut gällande stiftelser

I vissa länder likställer lagen stiftelser med icke-vinstdrivande ideella organisationer. Om detta gäller en stiftelse som är partner i ert projekt behöver vi få ett mail från det landets nationella kontor för Erasmus+ där de meddelar oss detta. I dagsläget vet vi att detta gäller i följande länder (här behöver vi alltså inte få mail från landets nationella kontor): Estland, Litauen, Ungern, Polen, Nederländerna, Turkiet och Bulgarien.

Samarbetsländer

Programländer: EU:s 27 medlemsländer, Norge, Lichtenstein, Island, Turkiet, Makedonien (FYROM) och Serbien.

OBS! Aktuell information om hur Brexit förväntas påverka Erasmus+ finns att läsa på EU-kommissionens webbplats.

How will Brexit impact the Erasmus+ programme

Partnerländer i grannskapet: Östra Europa, södra Medelhavsområdet, västra Balkan, Ryssland.

Viktiga aspekter när vi bedömer ansökan

EU-kommissionens webbplattform

EU-kommissionen har en webbplattform Project Results Platform där olika typer av projekt som fått stöd i Europa inom Erasmus+ finns presenterade.

Här hittar du även metodmaterial, resultat och annat som de olika projekten tagit fram.

 

Erasmus+ Projects Platform

Erasmus+ logo