Hoppa till huvudinnehåll
 

Fokus 19 - Det vore ju kul om de frågade nån gång

Ungas möjligheter till inflytande på lokal nivå

Rapporten undersöker dels ungas upplevelser och erfarenheter av möjligheter till inflytande och delaktighet på lokal nivå, dels det arbete som bedrivs i svenska kommuner för att skapa förutsättningar för ungas inflytande. Studien är en fördjupning av temat om ungas inflytande i föregående Fokusrapport, "Vilka ska med? Ungas sociala inkludering i Sverige", där det framkommer att unga inte känner att de är inkluderade i beslutsprocesser.

Rapporten bygger på 24 intervjuer med fokusgrupper, både unga och tjänstepersoner, i sex kommuner i olika delar av landet och på resultat från tre enkätunder­sökningar: Ungdomsenkäten, Attityd- och värderingsstudien 2019, MUCF:s och SKR:s enkät om ungas politiska deltagande, se rapport nedan. 

Ungas inflytande

Tillsammans med SKR har MUCF släppt rapporten 

Ungas Inflytande - Ungas inflytande i den lokala beslusprocessen