Aktuellt

Unga hbtq-personer, homosexuella, bisexuella, trans- och queera personer, mår sämre än andra unga och är i högre grad utsatta för kränkningar, våld och hot om våld i skolmiljön.

Det är också vanligt att hbtq-personer osynliggörs i undervisningen.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, menar att skolledare med ganska små medel kan förbättra situationen i skolan för hbtq-ungdomar och ge skolpersonalen förutsättningar att klara sitt uppdrag på bästa sätt.

Den 26 januari avslog kammarrätten i Stockholm SDU:s överklagande om en ansökan om statsbidrag för år 2017.

Debatt: Hbtq-ungdomar är i högre grad otrygga i skolmiljön, oftare utsatta för kränkningar och långtidsarbetslöshet jämfört med andra unga.

Debatt: Levnadsvillkoren för unga med funktionsnedsättning är sämre än levnadsvillkoren för andra unga.

Debatt: Unga hbtq-personer har svårare att etablera sig i arbetslivet än andra grupper av unga.

Myndigheten mottog igår en dom från förvaltningsrätten om att neka Sveriges unga muslimer (SUM) statsbidrag. MUCF kommer nu analysera domen.

I år får fem forskningsprojekt stöd.

Politiska beslut på lokalnivå är viktiga för att utveckla och förändra arbetssätt i skolan.

MUCF:s svar på artikel i Göteborgsposten.

Den 10 oktober är det dags för vuxna i Sörmland som möter unga nyanlända att få ta del av utbildningen Rätt att veta!

Om offentlig sektor och civilsamhället inte vågar samverka kan det offentliga aldrig få en kunskapsbaserad grund att stå på. 

Rapporten Att verka demokratiskt handlar om hur vi följer upp demokrativillkoren för statsbidrag.

Sidor