Hoppa till huvudinnehåll
 

Stödpaket till civilsamhället

Här hittar du information om stödpaketen till civilsamhället med anledning av Corona.

För er med minskade eller inga intäkter

Inga intäkter - sök nedstängningsstöd (ej öppet än)

Om man inte kan bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning inom ramen för den nya pandemilagen ska man kunna få ekonomiskt stöd för att täcka sina fasta kostnader under nedstängningen.

Upp till 100 procent av kostnaderna kommer att ersättas. Det nya nedstängningsstödet ska gälla under den tid som pandemilagen är i kraft och är utformat på liknande sätt som det så kallade omställningsstödet.

Stödet går inte att söka ännu, det träder i kraft tidigast i april.

Regeringen: promemoria nedstängningsstöd

Regeringen, pressmeddelande 18 januari: Kraftfullt ekonomiskt stöd till företag som drabbas av nedstängning

För er som är arbetsgivare

Skatteförmåner och anstånd med skatteinbetalning

Skatteverket har samlad information om flera stöd, till exempel skatteförmåner och anstånd för skattebetalning och deklaration.

Du som är registrerad som arbetsgivare eller registrerad för moms (mervärdesskatt) som drabbats ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om tillfälligt anstånd. Du kan få anstånd med:

arbetsgivaravgifter och avdragen skatt moms

Skatteverket: Corona – information för företag, föreningar och offentliga aktörer och rubriken ”Ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund”.

Sänkta arbetsgivaravgifter

Riksdagen har beslutat att tillfälligt sänka arbetsgivaravgifterna för ungdomar.

Du som arbetsgivare får lägre arbetsgivaravgifter för ungdomar födda 1998-2002. Lagen gäller från och med 1 januari 2021 till och med 31 mars 2023.

Skatteverket kommer automatiskt räkna ut rätt arbetsgivaravgifter när du lämnar in arbetsgivardeklarationen.

Om du redan har lämnat in arbetsgivardeklarationen för januari 2021 (deklarationsdag 12 eller 26 februari 2021) innan lagen trädde ikraft kan du begära omprövning av arbetsgivardeklarationen genom att skicka in den igen. Då kommer Skatteverket att rätta arbetsgivaravgifterna.

Skatteverket: Corona – information för företag, föreningar och offentliga aktörer

Höga sjuklönekostnader

Riksdag och regering har infört tillfälliga regler. Det innebär att alla arbetsgivare får ersättning från Försäkringskassan som handlägger ersättning för höga sjuklönekostnader.

Du behöver inte göra en särskild ansökan.

Den ersättning du får skiljer sig åt beroende på vilken period det gäller.

På Försäkringskassans webbplats ser du hur beräkning av ersättning för höga sjuklönekostnader ser ut för de olika perioderna:

 • augusti 2020 - april 2021
 • januari-mars 2020
 • april-juli 2020
Permittering av personal (ansökan för korttidsarbete öppen)

Tillväxtverket handlägger stödet för korttidsarbete för er som behöver permittera personal.

Korttidsarbete 2021 skiljer sig från det tidigare stödet på flera punkter.

Du kan få stöd totalt sju månader med det nya stödet, från 1 december 2020 till 30 juni 2021. Ansöker du för senare startdatum blir antalet stödmånader färre.

För att kunna ta del av det nya stödet behöver du göra en ny ansökan.

Tänk på att du endast kan söka stöd fyra månader tillbaka.

Tillväxtverket: Korttidsarbete 2021

Permittering av personal (ansökan för kompetensinsatser under korttidsarbete öppen)

Arbetsgivare som får stöd för korttidsarbete har möjlighet att ansöka om ersättning för kompetensinsatser som genomförs under arbetsbefriad tid.

Med kompetensinsatser menas insatser som höjer eller validerar kompetensen hos en arbetstagare och som arbetsgivaren har kostnader för. Tillväxtverket har mer information om vilka insatser man kan göra.

Ansökan öppnades 29 mars och du ansöker om ersättning för kompetensinsatser samtidigt som du ansöker om korttidsstöd. Ersättning kan sökas retroaktivt från 1 januari 2021.

Verksamhetsspecifika stöd

Stöd till organisationer som jobbar med socialt utsatta (ansökan öppen den 28 juni-23 augusti)
Regeringen har beslutat att MUCF får fördela bidrag på totalt 88 miljoner kronor som stöd till organisationer som jobbar med socialt särskilt utsatta. Bidraget ska användas för att förstärka sökande organisationers befintliga verksamhet och därigenom möta det ökade behovet av hjälp- och stödinsatser till samhällets mest utsatta under coronapandemin. Det kan till exempel handlar om insatser för personer i hemlöshet, EU-migranter och personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsinformation.
Ekonomiskt stöd till idrotten

Riksidrottsförbundet har fått i uppdrag av regeringen att dela ut cirka 600 miljoner kronor som stöd till idrotten. Stödet ska användas för att mildra ekonomiska konsekvenser av pandemin. På Riksidrottsförbundets hemsida hittar du mer information och hur du kan söka bidrag och stöd. 

Krisstöd till ideella kulturarvsaktörer, slöjdare och kulturhantverkare

Ideella kulturarvsaktörer, slöjdare och kulturhantverkare har drabbats av pandemin genom bland annat minskade intäkter på grund av restriktioner, inställa och uppskjutna evenemang. 

Riksantikvarieämbetet har därför fått i uppdrag att fördela 20 miljoner kronor som krisstöd till ideella kulturarvsaktörer och Nämnden för hemslöjdsfrågor kommer att fördela 2 miljoner kronor i krisstöd till slöjdare och kulturhantverkare. 

Kris-och stimulansstöd till kulturområdet

Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att fördela medel på 750 miljoner kronor till kulturområdet. Regeringen har beslutat om följande fördelning:

 • 458 mnkr fördelas av Statens kulturråd
 • 124 mnkr fördelas av Svenska Filminstitutet
 • 92 mnkr fördelas av Konstnärsnämnden
 • 18 mnkr fördelas av Författarfonden
 • 3 mnkr fördelas av Sametinget till samisk kultur
 • 15 mnkr avsätts till centrumbildningar som samlar de fria professionella kulturutövarna i Sverige
 • 17 mnkr avsätts till Scenkonstallianserna; Dansalliansen, Musikalliansen och Teateralliansen
 • 23 mnkr går till bidrag till regional kulturverksamhet och fördelas i huvudsak via kultursamverkansmodellen

Internationella stöd

CERV call for proposals to project and promote the rights of the child

This call for proposals will contribute to responding to the impact of the Covid-19 pandemic, by promoting ways to mainstream and embed children’s rights in the responses to this and any other emergency situations and contribute to the implementation of the actions put forward by the EU Strategy on the rights of the child. 

Sista ansökningsdag 7 september 2021 klockan 17.00.

CERV call for proposals to project and promote the rights of the child

 

Feedback