Hoppa till huvudinnehåll
 

Stöd till de aktörer som arbetar i verksamheter som bidrar till etablering av unga som varken arbetar eller studerar

Stöd till aktörer som bidrar till etablering av unga som varken arbetar eller studerar
Utgivningsdatum:
Sidor: 39

Ladda ner för utskrift

MUCF har i uppdrag att stödja de aktörer, i första hand kommuner, som bidrar till etablering på arbetsmarknaden av unga som varken arbetar eller studerar. Myndigheten har även regeringens uppdrag att stödja myndighetssamordning för de nationella aktörer som bidrar till etablering av unga som varken arbetar eller studerar.

Denna delrapport visar bland annat att behovet av samordning på lokal nivå och mellan myndigheter är fortsatt stort när det kommer till unga som behöver extra stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden. Det handlar främst om de unga som inte slutfört sina gymnasiestudier och de som lever med psykisk ohälsa, sjukdom eller funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga. Två av tre unga med psykisk ohälsa har vid 29 års ålder fortfarande inte ett arbete.

Väl fungerande samverkan mellan kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och vården är avgörande för unga som behöver stöd på väg ut i arbetslivet. Det finns dock indikationer på att samverkan minskar. MUCF arbetar för att bryta den trenden och har bland annat bjudit in till en workshopserie i tre delar. Innehållet fokuserar på att dela ny kunskap och skapa tillfällen och strukturer för samverkan mellan kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och region. MUCF kan se att deltagarna har fått större förståelse för varandras roll och ansvar och har på olika sätt har hjälpt varandra i sina respektive uppdrag. På lokal nivå har samverkan i många fall utvecklats.

För att nå det ungdomspolitiska målet att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och ha inflytande över samhällsutvecklingen är det av yttersta vikt att de unga människor får det stöd som de behöver för att etablera sig på arbetsmarknaden.

Mer om unga som varken arbetar eller studerar