Hoppa till huvudinnehåll
 

Ny rapport om unga i utanförskap: Nationell samordning och tidiga insatser avgörande

2021-05-14 - 07:30

I Sverige finns cirka 150 000 unga (16-29 år) som varken arbetar eller studerar. De kan behöva hjälp från exempelvis skola, hälso- och sjukvård, arbetsförmedling samt socialtjänst för att bryta utanförskapet.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har tillsammans med flera nationella myndigheter samt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, utrett hur stöd och insatser kan samordnas.

- Andelen unga som varken arbetar eller studerar har, oavsett konjunktur, legat på samma höga nivå under lång tid. Det krävs ett långsiktigt och sammanhållet samarbete på nationell nivå för att vända utvecklingen. Förebyggande arbete i tidig ålder kan också göra stor skillnad för att en ung person ska få rätt förutsättningar att klara sig bra i livet, säger Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF.

Enligt MUCF:s registerdata från 2018 befinner sig cirka 150 000 unga mellan 16-29 år i ett utanförskap. Personer med funktionsnedsättningar, utrikes födda och personer med psykisk ohälsa är överrepresenterade. Att inte ha en examen från gymnasiet eller att ha vuxit upp i ett område med socioekonomiska utmaningar ökar också risken för unga att hamna i långvarigt utanförskap.

I maj 2020 gav regeringen i uppdrag till MUCF att analysera och utveckla ett nationellt samordnat stöd för unga som varken arbetar eller studerar. Uppdraget genomfördes tillsammans med Arbetsförmedlingen, Delegationen mot segregation, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Skolverket och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Arbetet gjordes i dialog med länsstyrelserna, Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS), Friskolornas riksförbund, Idéburna skolors riksförbund, Kriminellas revansch i samhället (KRIS), Riksförbundet Attention, Brottsförebyggande rådet, Kriminalvården, Polismyndigheten, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Riksidrottsförbundet, Folkbildningsrådet samt Delegationen för unga och nyanlända till arbete.

- Det här är en heterogen grupp unga, det finns inte en lösning som fungerar för alla individer. Styrkan i det här uppdraget är att olika aktörer samlats, både de som arbetar med tidiga förebyggande insatser och de som arbetar med insatser till individer som redan hamnat i ett utanförskap. Att en ung person får rätt förutsättningar att klara sig bra i livet och etablera sig på arbetsmarknaden är inte bara en vinst för individen utan även för samhället, säger Lena Nyberg.

Uppdraget utgår från ungas behov av stöd och arbetet inleddes med att undersöka vilka områden som behöver prioriteras, vilka problem som finns i dag och vad olika myndigheter kan bidra med. En annan viktig fråga var om det finns hinder för ökad samverkan.

- Vi har under uppdraget inte kunnat identifiera några juridiska hinder för att myndigheter ska kunna samverka om lösningar för den här gruppen unga. Men det här är komplexa frågor och det kräver en långsiktig samverkan för att hitta bra lösningar, säger Petter Berg, utvecklingsledare och ansvarig för regeringsuppdraget på MUCF.

Arbetet har utmynnat i sju konkreta förslag samt tio bedömningar som alla samverkande myndigheter och SKR gemensamt tagit fram.

MUCF vill få ett långsiktigt regeringsuppdrag som samordnande myndighet för ett nätverk av myndigheter som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar, bland andra Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Socialstyrelsen och Skolverket. MUCF föreslår att även Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bjuds in att delta i arbetet.

Ökat regionalt ansvar

MUCF föreslår ett ökat regionalt ansvar för unga som varken arbetar eller studerar och att regeringen stimulerar samverkan mellan regioner och kommuner.

Övriga förslag är:

  • Utveckla en webbplats för kunskaps- och kompetensutveckling
  • Ökade insatser finansierade av samordningsförbunden till unga som varken arbetar eller studerar
  • Öka förekomsten av tvärsektoriella skolnärvaroteam
  • Gör det obligatoriskt att erbjuda samtal vid risk för skolavbrott
  • Utred en utökning av Samordnad individuell plan (SIP)

Skolnärvaron viktig

Enligt Skolverket och SKR lämnar mer än var fjärde elev gymnasieskolan utan avslutad examen (alla program medräknade), var femte elev som inlett studier på nationellt program klarar inte sin gymnasieutbildning inom tre år och många avslutar grundskolan utan fullständiga betyg. Ofta är orsaken hög skolfrånvaro. Avsaknaden av en fullständig gymnasieexamen är en av de största riskfaktorerna för att unga ska hamna utanför arbete och studier.

MUCF föreslår fler tvärsektoriella skolnärvaroteam som kan arbeta förebyggande och individbaserat med unga och deras vårdnadshavare. Obligatoriska vägledningssamtal för elever som funderar på att hoppa av gymnasiet lyfts som en viktig insats.

Andra insatser för att bryta ungas utanförskap kan vara riktade satsningar på sommarjobb, att utveckla statistiken över skolfrånvaro, öka uppföljningen av insatsers effekter, att stärka folkhögskolornas och vuxenutbildningens roll samt att utreda möjligheten att utöka kommunernas aktivitetsansvar för unga över 20 år.

Läs rapporten ”Nationellt samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar”

FAKTA/Unga som varken arbetar eller studerar

  • I gruppen ingår unga 16-29 år som är folkbokförda i Sverige och under ett helt kalenderår: Inte haft inkomster över ett prisbasbelopp (47 600 kr år 2021), Inte haft studiemedel, varit utbildningsregistrerad eller studerat vid SFI mer än 60 timmar.
  • MUCF tar fram statistik över denna grupp unga utifrån kön, ålder och om personen är inrikes eller utrikes född. Den är baserad på registerdata från olika källor som sammanställs av Statistiska centralbyrån, SCB. Statistiken kan även brytas ner på län och kommun och den finns samlad på www.mucf.se men även på www.ungidag.se.
  • MUCF:s nya digitala satsning ”MUCF Idag” som har premiär den 20 maj. I fokus för första avsnittet är unga som varken arbetar eller studerar och bland annat så deltar Maria Kindahl, enhetschef Arbetsförmedlingen, Gunnar Anderzon, projektledare på SKR och Kjerstin Bergman, projektledare på Socialstyrelsen. Läs mer och anmäl dig senast 17 maj!

Läs mer om unga som varken arbetar eller studerar: