Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF välkomnar nytt uppdrag: ”Viktigt få en helhetsbild av unga hbtq-personer livsvillkor”

2020-07-30 - 11:44

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, får nu i uppdrag av regeringen att kartlägga unga hbtq-personers hälsa och levnadsvillkor. Det är tio år sedan en sådan kartläggning gjordes i Sverige.

- Unga hbtq-personer känner större otrygghet, utsätts för mer våld, har sämre ekonomi, sämre sociala skyddsnät än andra unga och det finns en utbredd psykisk ohälsa. Vi har länge lyft behovet av att försöka få en helhetsbild av unga hbtq-personers situation och är väldigt glada över uppdraget, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg.

Kartläggningen ska vara klar och redovisas till regeringen senast den 1 juni 2022. Senast det gjordes en större kartläggning av unga hbtq-personers situation i Sverige var 2010 då MUCF (dåvarande Ungdomsstyrelsen) publicerade rapporten ”Hon, hen, han”.

Den visade att majoriteten av unga hbtq-personer (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner) mådde bra men att deras livsvillkor var sämre än för andra unga. Exempelvis sa en fjärdedel av de unga homo- och bisexuella kvinnorna att de försökt ta livet av sig. Psykisk ohälsa och riskbruk av alkohol, droger och tobak var vanligare bland unga hbtq-personer än andra unga, likaså kränkande behandling eller bemötande samt våld och hot om våld. Många vittnade om diskriminering och trakasserier till följd av sexuell läggning eller könsuttryck/könsidentitet.

- Vi ser ett tydligt mönster där förutsättningarna för goda levnadsvillkor skiljer sig mycket åt beroende på vilken sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck unga har. Det är inte acceptabelt och vi vet att det finns behov av en uppdaterad helhetsbild där vi även kan belysa skillnader inom gruppen av unga hbtq-personer. säger Lena Nyberg.

Brist på mötesplatser

I mars presenterade MUCF en kartläggning av hur många mötesplatser det finns för unga hbtq-personer i Sverige. Den visade att sådana finns i 15 av Sveriges 21 län och i endast 34 av 290 kommuner. Över hälften, 29, finns i storstadsområden. Myndigheten har inte kunnat identifiera någon mötesplats för unga hbtq-personer i landsbygdskommuner.

I mars publicerades också rapporten ”Unga har rätt till en meningsfull fritid – tillgång, trygghet och hinder (Ung idag 2020)”. Den är en del av MUCF:s uppföljning av det ungdomspolitiska målet och visar att unga hbtq-personer upplever fler hinder för att delta i fritidsaktiviteter än andra unga.

  • Vanligaste hindret är att aktiviteten kostat för mycket pengar, för unga hbtq-personer 53 procent jämfört med 38 procent bland andra unga.
  • Nästan var fjärde ung hbtq-person, 23 procent, uppger att de någon gång från avstått en fritidsaktivitet av rädsla för att bli dåligt bemötta.

Olika verkligheter

I december 2019 publicerades rapporten ”Olika verkligheter! - Unga hbtq-personer om sina levnadsvillkor” som bygger på myndighetens nationella ungdomsenkät. Rapporten visar att unga hbtq-personer uppger att de utsätts för mobbning, hot och sexuellt våld eller utnyttjande i högre utsträckning än andra unga. Rapporten ledde bland annat till att MUCF bjöd in andra myndigheter och organisationer, bland andra BO, Skolverket och RFSL för att diskutera resultatet och hur situationen för unga hbtq-personer kan förbättras.

  • Unga hbtq-personer känner sig i mindre utsträckning trygga och det är vanligare att inte prata med sina närstående om bekymmer och oro, även om man vill.
  • Det är också vanligare att unga hbtq-personer upplever olika symptom på psykisk ohälsa som att ofta känna sig stressad eller ha svårt att somna.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en av regeringens utsedda hbtq-strategiska myndigheter. Myndigheten arbetar kontinuerligt med att ta fram och sprida kunskap om bland annat unga hbtq-personers förutsättningar och levnadsvillkor. Bland annat finns stödmaterialet Öppna skolan!Öppna fritidsverksamheten, rapporterna Bredda normen och Stödjande och stärkande samt filmen Ung och hbtq: så blev jag stärkt!

Läs om uppdraget att kartlägga unga hbtq-personers livssituation på regeringen.se

Läs rapporten ”Hon, hen, han” på mucf.se

Pressmeddelande: MUCF:s kartläggning visar: Inga mötesplatser för unga hbtq-personer i landsbygdskommuner

Pressmeddelande: Ny rapport: Unga hbtq-personer mer otrygga, mer ekonomiskt utsatta och har sämre socialt skyddsnät

Pressmeddelande: Ny rapport från MUCF: Tydlig koppling mellan ungas fritid och psykisk ohälsa

Folkhälsomyndigheten: Statistik suicidförsök bland unga hbtq-personer 

Folkhälsomyndigheten: Psykisk ohälsa, suicidalitet och självskada bland unga transpersoner

Folkhälsomyndigheten: Utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland homo- och bisexuella personer

Forte: Hälsa och livsvillkor bland unga hbtq-personer – Vad vet vi och vilka forskningsbehov finns?