Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering

Under 2020 erbjuder Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ett mindre antal skolor gratis utbildning om hbtq-frågor för skolpersonal. Utbildningarna genomförs på skolor under hösten i form av halvdagsföreläsningar för all personal och workshops för mindre grupper av nyckelpersoner. Utbildningen är ett fast koncept där både workshop och utbildning ingår.

Illustration på unga personer, bakgrunden består av regnbågens färger.

Halvdagsföreläsning och workshop bokas endast tillsammans.

Föreläsningarna och workshopen utgår från det nyligen uppdaterade stödmaterialet Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering i årskurs 7-9 och gymnasiet, som är framtaget av MUCF tillsammans med RFSL Ungdom. Utbildningarna genomförs som en del av myndighetens uppdrag från regeringen att främja en tryggare skolmiljö för unga hbtq-personer.

Kostnad och lokal: Utbildningarna är gratis. Medverkande skola eller kommun står för lokal, lunch och fika.

Målgrupp: Skolpersonal inom grundskolans år 7-9 och gymnasiet.

Syfte: Det övergripande syftet är att verksamma inom skolan ska få ökad kunskap om unga hbtq-personers levnadsvillkor och verktyg för att skapa en tryggare och mer inkluderande skola för unga oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Uppföljning

Cirka ett halvår efter genomförd föreläsning och workshop har vi ett uppföljningssamtal med en representant från respektive skola. Samtalet tar cirka 30 minuter.

Syftet med uppföljningen är att ge möjlighet till rådgivning kring skolans arbete med hbtq-frågor och att inventera eventuella behov av ytterligare insatser under kommande år.

Material

Alla deltagare får ett exemplar av vårt material Öppna skolan! Om hbtq-normer och inkludering i årskurs 7-9 och gymnasiet (2019).

Intresseanmälan

Vi ser i första hand över möjligheten att genomföra utbildningar på skolor som tidigare år har uttryckt intresse för utbildningar men som inte har kommit med. Om vi inte får ihop tillräckligt många utbildningar i år kommer vi att öppna upp en lista för nya intresseanmälningar senare i år.