Hoppa till huvudinnehåll
 

Civila samhället i samhället

Välkommen till utbildningen som ger fördjupad kunskap om det civila samhället och redskap att använda i det dagliga arbetet. Kursen startade den 5 maj och är fullbokad.

Vi arrangerar utbildningen tillsammans med Ersta Sköndal Bräcke högskola och den vänder sig till tjänstepersoner inom offentlig eller ideell sektor.

Innehåll

I kursen får du grundläggande kunskap om det civila samhällets historiska framväxt och dess relation till offentlig sektor. Du får fördjupad kunskap om situationen idag med nya styrformer och civilsamhällets samhällsnytta och särart.

Kursen tar också upp konkreta exempel på samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhälle. Som deltagare får du utbyta erfarenheter med andra och fördjupa dig i undersökande uppgifter med kopplingar till din egen verksamhet.

3x3 dagar under 2021

Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och pågår 3x3 dagar under vår- och hösttermin 2021.

Del 1: Grundläggande kunskaper om civilsamhällets idéhistoriska utveckling, 5–7 maj

I del 1 ges grundläggande kunskaper om civilsamhällets idéhistoriska utveckling. Vilka politiska idéer och processer har skapat det svenska civilsamhället? Hur har relationen historiskt sett ut mellan civilsamhälle och offentlig sektor? Vilka internationella idéflöden har påverkat den svenska utvecklingen?

Kursdelen ger även en orientering om centrala begrepp inom området och en beskrivning av civilsamhällets nutida omfattning.

Vad kännetecknar utvecklingen de senaste 30 åren med en mer marknadsorienterad offentlighet? Hur har det påverkat ideella organisationer och andra aktörer inom det civila samhället? Hur har utvecklingen sett ut vad gäller både funktionen som röstbärare och att vara utförare av välfärdstjänster?

Speciellt fokus läggs vid relationen mellan civilsamhället och offentlig sektor, och skillnader i de olika sektorernas utgångspunkter och funktioner belyses.

Kursmoment

Vad menas med det civila samhället? - Begrepp, modeller och statistik Civilsamhällets rötter och framväxt - Idéhistorisk och historisk utveckling Nutida trender och förändringar - Samtid och framtid - hur påverkas civilsamhället? Ideellt engagemang i Sverige - Frivilligt arbete i olika kontexter Roller och drivkrafter i ideell och offentlig sektor - Skillnader i förhållningssätt

Del 2: Fördjupade diskussioner om det civila samhällets roll idag, 15–17 september

I del 2 fördjupar vi diskussionen om det civila samhällets roll idag. Fokus läggs på nuvarande politik; propositionen ”En politik för det civila samhället” beskrivs och dess praktik undersöks.

Relationen mellan offentlig och ideell sektor studeras närmare och regionala/lokala exempel på samverkan ges. Dessutom beskrivs och diskuteras modeller och system för statlig bidragsgivning och sätts i relation till hur myndigheter kan stödja det civila samhällets organisationer.

Mer övergripande diskuteras det civila samhället i relation till demokrati men också det civila samhällets roller i innovationsprocesser, inte minst i tider av stora samhällsutmaningar.

Kursmoment

Statlig politik för det civila samhället - Politikens utveckling och status Samverkan mellan ideellt och offentligt - Regionala/lokala exempel Civilt samhälle och demokrati - Det civila samhällets roll i och för demokratin och samhälls-utvecklingen Civilsamhället som innovationsarena - Nytänkande och samverkan i möten med samhällsutmaningar Bidragsgivningens motiv och grund - Går det att stödja utan att styra, och vill vi det?

 

Del 3: Fokus på praktik och metoder för samverkan mellan det civila samhället och det offentliga, 1–3 december

I del 3 fokuserar vi på praktik och metoder för samverkan mellan det civila samhället och det offentliga. Här behandlas lagar och regler som styr såväl offentlig upphandling som verksamheter under valfrihetssystemen och idéburet-offentligt partnerskap. En fördjupning sker också kring ideella organisationers roll som utförare av välfärdstjänster. Olika samrådsmodeller analyseras och även överenskommelser som fenomen.

I denna kursdel ges konkreta exempel på metoder för dialog och samråd. Hur organiseras samverkan på ett sätt som skapar effektivitet och goda relationer? Dessutom kommer vi att blicka framåt mot vad framtiden kan föra med sig för det civila samhället och dess relationer till offentlig sektor.

Kursmoment

 • Former för dialog och samråd - Koden för idéburna verksamheters medverkan och andra verktyg 
 • Viktiga hållpunkter i samverkan - överenskommelser
 • Ideella organisationer som utförare - Tjänster, service och välfärdsprodukter
 • Reglerade verksamhetsrelationer och samspel mellan offentligt och civilt samhälle. LOU – lagen om offentlig upphandling. LOV – lagen om valfrihetssystem. IOP – idéburet-offentligt partnerskap
 • Ideellas erfarenheter av att vara del av olika verksamhetsrelationer - Att som ideell aktör vara del av välfärds-produktion, upphandlingar och IOP.
 • Framtidspanel - Personer med kunskap och idéer om civilsamhället siar om framtiden

Det här säger tidigare deltagare om kursen

Riccard Slettengren Badiali, utvecklingsledare, Ekerö kommun. ”Det har varit väldigt bra att gå kursen tillsammans med kolleger från olika delar av kommunen. Förvaltningarna i Ekerö kommun har som uppdrag att utveckla samverkan med det civila samhället och det är då viktigt att vi som ska leda detta arbete får en gemensam kunskapsgrund att utgå från.

Kursens innehåll om civilsamhällets framväxt, organisering och verksamhetslogiker är viktig för oss inom det offentliga att förstå när vi ska samverka.

De verktyg som vi introducerats till känns användbara och relevanta. Vi har även fått en gemensam förståelse för att samverkan är bredare än att arbeta tillsammans i projekt – det handlar till exempel om att vi som kommun tar tillvara på civilsamhällets perspektiv och kunskap i beslutsprocesser.”

Eva Nikell, utredare, Diskrimineringsombudsmannen. ”Jag upplever att jag har fått en present, en verkligt fin gåva som har stärkt och kommer att stärka möjligheten för mig att jobba vidare och utveckla dessa frågor än mer i DO:s arbete”.

Genomförande

Kursen ges som en uppdragsutbildning och innehåller föreläsningar, uppföljande samtal, inläsning av litteratur och skrivuppgifter där innehållet kopplas till din egen praktik. Om du fullföljer alla uppgifter får du ett kursintyg. Du har också möjlighet att examinera 7,5 högskolepoäng genom en utökad examinationsuppgift.

Förutom tid för kursdagar och litteraturstudier behöver du tid för examinationsuppgiften som ska lämnas in senast den 14 januari 2022.

Kursen är förlagd till Campus Ersta, Ersta Sköndal Bräcke högskola i Stockholm. Planen är att genomföra kursen med fysiska träffar men beredskap finns för att genomföra hela eller delar av kursen digitalt om så skulle krävas.

Utbildningen är en uppdragsutbildning

Utbildningen är en uppdragsutbildning vilket innebär att allmän högskolebehörighet inte krävs för att bli antagen. Uppdragsutbildningar har dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket gör att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Ett krav är dock att uppdragsutbildningen bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. 

Föreläsare

Föreläsarna består av forskare från universitet och högskolor, offentliganställda tjänstepersoner med specialistkunskaper inom området samt praktiker verksamma inom civilsamhället. Några av de medverkande föreläsarna 2020 var:

 • Lars Trägårdh, professor, Ersta Sköndal Bräcke högskola
 • Malin Lindberg, professor, Luleå tekniska universitet
 • Erika Hanses, upphandlingsjurist, Upphandlingsmyndigheten  
 • Thomas Schneider, utvecklingschef, Bräcke diakoni
 • Susanne Wallman Lundåsen, docent, Mittuniversitetet
 • Pelle Åberg, docent, Ersta Sköndal Bräcke högskola
 • Tora Törnquist, jurist och verksamhetsutvecklare, Nätverket - Idéburen sektor Skåne
 • Johan von Essen, professor, Ersta Sköndal Bräcke högskola
 • Marie Nordfeldt, professor, Karlstads universitet

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är tjänsteperson inom statlig förvaltning, region eller landstingsförbund eller inom en kommun. Du arbetar med bidrag, avtal, överenskommelser, samråd, upphandlingar eller annat som sätter dig i kontakt med ideella föreningar, stiftelser, trossamfund och andra aktörer inom det civila samhället.

Kursen vänder sig också till dig som har en tjänstepersonsfunktion inom civila samhället och behöver veta mer om ovanstående frågor. Kursen är även öppen för andra, till exempel politiker, med intresse för det civila samhället.

Kostnad

Kursavgiften är 17 650 kronor (exklusive moms). I avgiften ingår för- och eftermiddagskaffe med tilltugg. Litteratur, kost och eventuell logi ingår inte i kursavgiften.

Anmälan

Utbildningen 2021 är fullbokad. Anmälan för kursen 2022 öppnar vid årsskiftet.

Arrangörer

Kursen arrangeras av Ersta Sköndal Bräcke högskola tillsammans med MUCF.

MUCF, nationellt kontor för EU-programmen: