Hoppa till huvudinnehåll
 

Regionträff: Social hållbarhet

Datum/tid:
Plats: Kapitel 8, Klarastrand i Stockholm Digitalt

Den 27 oktober var fokus social hållbarhet och hur vi kan uppnå det med hjälp av barn och ungas delaktighet, ett ungdomsperspektiv och samverkan med det civila samhället. Välkommen att ta del av innehållet i efterhand!

Program

Under dagen presenterades aktuell forskning och regionala exempel. Följande föredragshållare var på plats.

Porträtt på Emelie Lantz

Emelie Lantz är doktorand på avdelningen för mänskliga rättigheter vid Lunds universitet. Hennes forskning berör social hållbarhet, vad det innebär och vilken roll jämlikhet spelar i detta vida begrepp. Hon tar utgångspunkt i Agenda 2030 och förankrar sin studie i lokala samverkansprojekt mellan civilsamhället och Malmö stad. 

 

Malin Lindberg

Malin Lindberg presenterade forskning om social innovation som ett sätt att möta aktuella samhällsutmaningar på nytänkande sätt. Hon gav praktiska exempel från olika delar av landet och hur det kan bidra till hållbar utveckling och Agenda 2030. Särskilt uppmärksammade hon civilsamhällets innovationskraft och hur regioner kan dra nytta av samverkan med olika samhällsaktörer i arbetet för socialt hållbar regional utveckling. 

Malin Lindberg är professor i genus och teknik vid Luleå tekniska universitet och just nu aktuell med forskningsantologin ”Social innovation för hållbar utveckling”. Hon forskar om hur social innovation utvecklas inom - och i samverkan mellan - olika samhällssektorer. Genom att aktivt involvera samhällsaktörer i kunskapsutvecklingen bidrar hennes forskning till både vetenskaplig och praktisk utveckling. 

Sofia Enell

Sofia Enell presenterade forskning om barn och ungas rättigheter och delaktighet, med fokus på olika sätt att se på barn och ungas delaktighet. Vad innebär det i praktiknära arbete vs. ledning och styrning? Sofia leder en workshop om hur barn och ungas delaktighet kan främjas ur ett helhetsperspektiv och anammas på barnen och de ungas egna arenor. Att främja barn och ungas delaktighet är en förutsättning för att nå socialt hållbara samhällen.

Sofia Enell är universitetslektor i socialt arbete på Linnéuniversitetet och ingår bland annat i forskningsprojektet ”Connected children: Ett partnerskap för en kunskapsbaserad och innovativ prevention”. Projektet är ett samarbete mellan praktik och forskning med syfte att utveckla tidiga och samordnade insatser samt förstärka främjande insatser för barn och unga. Sofia är socionom i grunden och hennes forskningsintressen rör barn och ungas livsvillkor och samhällets interventioner, såväl tidiga som sena, till barn och unga. 

Rättighetsbaserat ungdomsperspektiv modellen

MUCF:s verktyg och webbutbildning om Rättighetsbaserat ungdomsperspektiv presenteras. All verksamhet och insatser som rör unga ska ha ett ungdomsperspektiv för att uppnå de tre ungdomspolitiska målen - goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Det Rättighetsbaserade ungdomsperspektivet kan användas som verktyg i regioner för att förenkla och säkerställa att regionen lever upp till de ungdomspolitiska målen.  

Målgrupp

Regionträffen riktade sig till regionala politiker och tjänstepersoner som arbetar med ungdoms- och civilsamhällesfrågor eller har ett intresse av att lära sig mer. 

Varför regionträffar?

I Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030 lyfts det civila samhällets potential och förmåga till omställning och att det bör tas till vara för att kunna möta samhällsutmaningar. Strategin lyfter också att ett ungdomsperspektiv ska främjas inom den regionala utvecklingspolitiken. MUCF ser regionträffarna som en möjlighet att samverka med er i regionerna kring dessa frågor.

MUCF:s tanke är att den här typen träff ska främja ungdomsperspektivet och samverkan med civilsamhället i regionerna. Samtliga regioner i Sverige är inbjudna till konferensen. Träffarnas tema utgår från regionernas önskemål som inkommit till myndigheten vid tidigare träffar.