Hoppa till huvudinnehåll
 

Stöd till aktörer som bidrar till etablering av unga som varken arbetar eller studerar

Redovisning av uppdrag

Rapportens omslag; färgblock i olika nyanser med text och MUCF logotyp
Utgivningsdatum:
Sidor: 49

Ladda ner för utskrift

Nästan 140 000 unga i åldrarna 16–29 år står utanför både arbete och studier. För en del är det en kortvarig situation medan andra riskerar att hamna i ett långvarigt utanförskap med ofrivillig ensamhet och lidande för både de unga och deras anhöriga. I denna redovisning till regeringen beskriver MUCF hur myndigheten genomfört sitt uppdrag att stödja lokala aktörer och stärka nationell samordning för att minska andelen unga som varken arbetar eller studerar.

Strax över var fjärde ung person som varken arbetar eller studerar riskerar att kvarstå i sådan situation mellan fem och elva år, vilket dessutom leder till stora samhällskostnader. Unga med psykisk ohälsa är en särskilt sårbar grupp vad gäller etablering på arbetsmarknaden. Ett utanförskap för unga som inte etableras på arbetsmarknaden kan få stora samhällskostnader som belastar olika aktörer. Ett års försenat inträde på arbetsmarknaden kostar samhället runt 500 000–600 000 kronor på årsbasis i förlorat produktionsvärde och försörjningskostnader. För de unga som varken arbetar eller studerar med mer komplex problematik där olika välfärdsinsatser krävs och eller kontakter med rättsväsendet sker, blir kostnaderna på kort och lång sikt mycket högre. 

MUCF har under 2023 stöttat lokala aktörer genom bland annat kommunträffar som utvecklar arbetet lokalt med unga som varken arbetar eller studerar. Efter genomförda kommunträffar kan myndigheten se positiva steg i kommunernas utvecklingsarbete, såsom att olika grupper av unga som varken arbetar eller studerar har identifierats av deltagande aktörer på lokal nivå, och att arbete påbörjats med att konkretisera nästa steg på lokal nivå för att bättre stödja unga till studier och etablering. MUCF har också utgjort stödfunktion för myndighetssamordning för de nationella aktörer som bidrar till etablering av unga som varken arbetar eller studerar.