Hoppa till huvudinnehåll
 

Var tredje ung person med funktionsnedsättning avstår från fritidsaktiviteter – MUCF lanserar nytt stödmaterial till öppen fritidsverksamhet

2021-05-26 - 08:00
Illustration: Rudy Loewe
Illustration: Rudy Loewe

Unga personer med funktionsnedsättning avstår ofta från att delta i fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt bemötta. De har även färre sociala nätverk och är mindre aktiva på sin fritid än andra unga.

Nu lanserar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ett stödmaterial för att göra öppen fritidsverksamhet mer tillgänglig.

- Alla unga har rätt till en meningsfull, trygg och utvecklande fritid. Vi vet att personal som möter unga med funktionsnedsättning i kommunernas öppna fritidsverksamheter vill ha mer kunskap om den här gruppen unga. Nu kan vi ge dem ett verkligt stöd i det arbetet, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Unga med funktionsnedsättning har generellt sämre tillgång till fritidsaktiviteter än andra unga. Många känner sig exkluderade under aktiviteter som sker på fritiden. Det är också vanligare bland unga med funktionsnedsättning att tvingas avstå från fritidsaktiviteter på grund av att aktiviteten varit otillgänglig

Flera av MUCF:s rapporter visar att unga med funktionsnedsättning oftare än andra unga:

- avstår från en fritidsaktivitet av rädsla för att bli dåligt bemött

- har färre sociala nätverk och vara mindre aktiva på fritiden

- motionerar mindre

- deltar mindre i föreningslivet

- upplever att de har så mycket fritid att de inte vet vad de ska göra av den.

- vittnar om upplevelser av maktlöshet och att inte själva kunna påverka viktiga delar i vardagen.

Det finns även könsskillnader i upplevelsen av fritiden. Unga tjejer med funktionsnedsättning anger exempelvis oftare att de har för mycket fritid. Unga med funktionsnedsättning som bor på landsbygden är mindre nöjda med sin fritid, jämfört med unga i storstadsområden.

- Vi ser stora skillnader mellan ungas möjlighet att delta i olika fritidsaktiviteter. Bemötande, tid, kostnader för aktiviteter och transporter är exempel på skäl som gör att unga med funktionsnedsättning inte kan delta på lika villkor. Alla unga behöver kunna ha en meningsfull fritid och förutsättningarna för det behöver bli bättre, säger Lena Nyberg.

MUCF:s enkätundersökning om kompetens- och utvecklingsbehov i öppen fritidsverksamhet (2019) visar att både fritidsledare och chefer vill ha mer kunskap för att bättre kunna inkludera unga med funktionsnedsättning i verksamheten.

Webbinarium om nya stödet

Det nya stödmaterialet lanseras i samband med ett webbinarium den 27 maj. Där deltar även representanter från Ung i FUB, Fritidsförbundet för barn och unga med funktionsvariationer, Myndigheten för delaktighet och Falköpings kommun. Personal på Stråga fritidsgård i Jönköping berättar om sitt arbete med att inkludera unga med funktionsnedsättning.

- Unga med funktionsnedsättning är en heterogen grupp som består av en mångfald individer med olika behov, förutsättningar och intressen. Det är viktigt att den som arbetar i den öppna fritidsverksamheten har verktyg och stöd för att kunna erbjuda individer tillgängliga och inkluderande fritidsaktiviteter, säger Lena Nyberg.

Pekar ut områden för utveckling

MUCF pekar i stödmaterialet ut ett antal områden där det finns behov av utveckling för att stärka unga med funktionsnedsättning och deras möjligheter till en meningsfull fritid. Det är till exempel fysisk utformning av verksamheten och samverkan mellan olika aktörer som möter målgruppen.

MUCF har sedan 2017 haft i uppdrag att ge stöd till öppen fritidsverksamhet. Läs mer om uppdraget på mucf.se

Här kan du läsa mer och ladda ner det nya stödmaterialet ”Öppna fritidsverksamheten – om tillgänglighet och inkludering

FAKTA/ ÖPPEN FRITIDSVERKSAMHET

✓ Med öppen fritidsverksamhet avses fritidsgårdar, ungdomsverksamhet, ungdomens hus eller liknande som unga kan besöka kostnadsfritt och till stora delar själva välja vad de vill göra. Verksamheten kan drivas offentligt, ideellt eller privat. I de allra flesta fall finansieras verksamheten av kommunen.

✓ Drygt 12 procent av Sveriges öppna fritidsverksamheter bedriver någon typ av verksamhet för unga och unga vuxna med funktionsnedsättning. Utvecklingsbehoven gällande inkluderande arbetssätt för unga med funktionsnedsättningar är stora. (MUCF:s nationella enkätundersökning (2018)

Tidigare stödmaterial från MUCF:

Öppna fritidsverksamheten – om hbtq, normer och inkludering". Stödmaterialet vänder sig till fritidsledare och chefer för öppen fritidsverksamhet (2019)

Öppna fritidsverksamheten – om barnkonventionen”. Stödmaterialet vänder sig till fritidsledare och chefer i öppen fritidsverksamhet (2020)