Hoppa till huvudinnehåll
 

Stora skillnader i hur unga har det på sin fritid

2023-03-16 - 09:00

Bara varannan ung person med funktionsnedsättning och varannan ung tjej med utländsk bakgrund är nöjda med sin fritid. En av tre i åldern 16–25 har inte råd med fritidsaktiviteter eller kan delta i dem eftersom det är svårt att ta sig till aktiviteten.

Det visar rapporten Ung idag 2023. En fördjupad bild av ungas fritid som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har lämnat till regeringen. MUCF har regeringens uppdrag att se till att unga har meningsfulla och utvecklande fritidsaktiviteter. Rapporten är ett kunskapsunderlag för beslutsfattare på alla nivåer i samhället. Den bygger på myndighetens nationella ungdomsenkät som genomfördes våren 2021. Ur rapporten:

  • Sju av tio unga är nöjda med sin fritid. Killarna är mer nöjda än tjejerna.
  • Unga med utländsk bakgrund och de som bor i områden med stora socioekonomiska utmaningar är mindre nöjda med sin fritid än andra.
  • 41 procent av unga med funktionsnedsättning avstår ifrån aktiviteter eftersom de är för dyra och 40 procent för att de är svårtillgängliga.
  • Unga med funktionsnedsättning deltar inte lika ofta i idrottsaktiviteter på fritiden, de umgås mer sällan med kompisar och är mer sällan medlemmar i en förening jämfört med andra unga.
  • Läsandet har under flera år minskat bland unga. Men unga som är födda utomlands besöker i högre utsträckning bibliotek och läser böcker jämfört med unga födda i Sverige.
  • Utrikesfödda tjejer idrottar inte i lika hög grad som inrikesfödda, de umgås i mindre utsträckning med kompisar på fritiden och är mer sällan medlemmar i en förening
  • Killar deltar i lägre utsträckning än tjejer i kulturaktiviteter.

Det är för stora skillnader mellan hur unga har det på sin fritid. I sämre tider riskerar skillnaderna att bli ännu större. Oavsett bakgrund eller förutsättningar har alla rätt till meningsfulla och utvecklande fritidsaktiviteter, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg.

Betydelsen av bra fritidsaktiviteter får inte underskattas. De kan ge stärkt självkänsla, nya vänner, minska ensamheten och leda till både bättre psykisk och fysisk hälsa. För att Sverige ska leva upp till de ungdomspolitiska mål som riksdag och regering satt upp skulle alla unga behöva ha mer likvärdiga förutsättningar till en meningsfull fritid.

 

 

Unga utan funktionsnedsättning

Unga med funktionsnedsättning

Aktivitet

Tjejer

Killar

Tjejer

Killar

Besöker gym eller idrottshall

65%

71%

47%

52%

Idrottar utanför en förening

82%

82%

70%

68%

Idrottar i en förening

27%

34%

20%

21%

Läser böcker

56%

46%

50%

34%

Besöker bibliotek

27%

20%

17%

14%

Tabell: Andel unga 16–25 år som varje månad deltar i de aktiviteter på fritiden och där skillnaden mellan deltagande mellan unga med eller utan funktionsnedsättning i procentenheter är störst, år 2021, efter funktionsnedsättning och kön.

MUCF har tidigare föreslagit att regeringen ska utreda möjligheten till ett ekonomiskt stöd till fritidsaktiviteter. Det är därför positivt att regeringen utreder ett sådant stöd till barn och unga, anser MUCF. 

Fritidsgårdar och ungdomsgårdar kan vara viktiga platser på fritiden, unga som bor i områden med socioekonomiska utmaningar besöker gårdarna i högre utsträckning än unga i andra bostadsområden.

Vi vet att en fritidsgård med välutbildad personal både kan förebygga och motverka utanförskap. En bra fritidsgård kan vara en viktig kompensation och stimulans för en ung person när stödet hemifrån eller från skolan inte räcker till, säger Lena Nyberg.

Ladda hem rapporten Ung idag 2023. En fördjupad bild av ungas fritid.

Fakta: Ung idag 2023. En fördjupad bild av ungas fritid bygger på resultat från MUCF:s nationella ungdomsenkät våren 2021. Ungdomsenkäten är en återkommande undersökning som har skickats ut till unga i åldern 16–25 år ungefär vart tredje år sedan 2004. Ett obundet slumpmässigt urval av 12 000 unga har fått enkäten, svarsfrekvensen var 50 procent. Resultaten är generaliserbara till gruppen unga i stort.

Ladda även hem rapporten Utanförskap och unga