Hoppa till huvudinnehåll
 

Statsbidraget till civilsamhället: Tiotusentals matkassar, stödsamtal, sovplatser, läkarvård och hjälp att studera  

2021-09-28 - 07:30

Tiotusentals matkassar, ännu fler måltider och matlådor. Sovplats för natten, en värmande jacka, hjälp att kunna studera på distans och tröst för sjuka och ensamma. Det är några exempel på hur samhällets mest utsatta fick hjälp tack vare det statsbidrag som 2020 betalades ut till ideella organisationer och trossamfund.

- Myndigheten bedömer att bidraget hade stor, ibland avgörande, betydelse för organisationernas verksamhet under coronapandemins första år, säger Lena Nyberg, 
generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

I juni 2020 fick MUCF i uppdrag av regeringen att fördela 48 miljoner kronor till civilsamhället med anledning av covid-19. Bidraget skulle gå till organisationer som arbetar med människor i socialt särskilt utsatta situationer, till exempel hemlösa, papperslösa och personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsinformation. 

Av de 17 organisationer som beviljades bidrag var fem trossamfund, samverkansorgan eller församlingar och resterande tolv var ideella organisationer. I en ny rapport från MUCF beskrivs hur pengarna användes.

- Rapporten visar tydligt vilken nytta bidraget gjorde för att hjälpa och stödja enskilda individer i socialt särskilt utsatta situationer. Den visar också att civilsamhället generellt drabbats hårt av pandemin och hur viktigt det är att ge dess organisationer bra förutsättningar att ställa upp för människor både i vardag och i kristider, säger Lena Nyberg.

Flera av organisationerna som fick del av statsbidraget beskriver hur de behövt växla upp sitt arbete på grund av pandemin. Dels för att andra organisationer stängde ner eller begränsade sin verksamhet, dels för att fler människor behövt hjälp.

Ökade kostnader för mathjälp

För Sveriges Stadsmissioner ökade antalet besökare i deras öppna verksamheter med 20 procent under 2020. Flera organisationer beskriver hur de fick akut brist på personal då deras ordinarie volontärer, ofta i 70-års åldern eller äldre, tillhörde riskgruppen för att smittas. Vissa organisationer fick anställa extra personal när deras egen personal insjuknade i Covid-19.

46 procent av det utbetalade statsbidraget gick till ökade kostnader för organisationerna verksamhet, framförallt för matlådor till hemlösa eller andra behövande, soppkök, matkuponger samt köksutrustning för att kunna laga större mängder mat.

  • Svenska Röda Korset uppger att de använt bidraget för att dela ut totalt 3 770 matkassar samt servera 28 500 måltider under 2020.
  • Sveriges Stadsmissioner uppger att dekunde dela ut 1 200 matkassar per vecka och servera 2 500 måltider dagligen, att cirka 13 000 personer fått mathjälp dagligen under 2020.
  • Organisationen Förenade Islamiska Föreningar uppger att de delat ut cirka 254 matlådor i veckan i Stockholms, Västra Götalands och Skånes län under 2020.

De flesta organisationer har använt statsbidraget för att köpa skyddsutrustning såsom visir, engångshandskar, munskydd, och handsprit. Några har köpt in evenemangstält för att kunna fortsätta att bedriva ordinarie verksamhet utomhus.

Hjälp på distans

En del organisationer använde bidraget för att hjälpa elever att bedriva undervisning på distans, till exempel Equmeniakyrkan som köpte in enklare datorer och lät eleverna låna lokaler med internetuppkoppling i kyrkan för att de skulle kunna fullfölja sina studier. Några organisationer uppger att de hjälpt familjer som hamnat i en akut ekonomisk kris till följd av pandemin.

Flera organisationer har digitaliserat delar av verksamheten under pandemin och därför behövt köpa in utrustning, programlicenser och webbplatser för att kunna ge juridisk rådgivning och stödsamtal digitalt.

  • Frälsningsarméns Vårsol stödboende, berättar att minst 26 procent av de inskrivna under 2020, behövt stödsamtal på grund av pandemin. Även Svenska kyrkan vittnar om att behovet av olika typer av samtal och psykosocialt stöd varit stort.
  • Equmeniakyrkan har under 2020 haft fler samtal med ensamma och oroliga personer, exempelvis äldre, asylsökande och familjer i ekonomiska svårigheter.
  • Organisationen Läkare i Världen kunde tack vare statsbidraget ha öppet mer än normalt under 2020. De uppger att de hjälpt över 1 400 personer i direkta åtgärder och hänvisat minst 20 personer med misstänkt Covid och allvarliga symptom så att de fått säker vård samt gett råd och stöd till hundratals andra.

En av bidragets uttalade målgrupper var personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsinformation. Många av organisationerna, till exempel Räddningsmissionen, har informerat på flera olika språk om rådande rekommendationer kring Covid-19, om hur viruset sprids och hur man skyddar sig.

Rapporten är del två i myndighetens återrapportering till regeringen. Den 22 december 2020 lämnades en delrapport med information om ansökningsprocessen och om samarbetet med Myndigheten för stöd till trossamfund och Socialstyrelsen. Den innehöll också filmer och artiklar om fem av organisationernas arbete under pandemin.

Läs rapporten: Bidrag med anledning av covid-19 till organisationer som arbetar med människor i socialt särskilt utsatta situationer 2020

Läs mer om statsbidraget för att hjälpa människor i särskilt utsatta situationer under pandemin på mucf.se

Se filmerna om hur 2020 års statsbidrag användes av fem organisationer

Pressmeddelande: 17 organisationer får dela på bidrag tillcivilsamhället: ”Hjälp till de mest utsatta under coronapandemin” (MUCF)

Pressmeddelande: Nu stärks civilsamhällets insatser för samhällets mest utsatta med 100 miljoner kronor (Regeringen)