Hoppa till huvudinnehåll
 

Ny rapport: Hot och våld är vardag för unga hbtq-personer som lever med hedersnormer

2024-02-22 - 07:24

Unga hbtq-personer som lever i familjer med hedersnormer kan utsättas för kontroll, våld och påtryckningar att förändra sig. Många försöker därför dölja sin sexuella läggning eller könsidentitet, för att undvika bestraffning och för att fortsätta tillhöra familjen. Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

– Myndigheten har i tidigare rapporter sett att många unga hbtq-personer lever i utanförskap och utsatthet både i skolan, på arbetsplatser och på fritiden. Nu konstaterar vi att denna grupp unga även kan utsättas för hot, våld och påtryckningar i hemmet, av sin närmaste familj och av släktingar. Fakta i vår nya rapport tyder på att detta sker i en icke obetydlig omfattning, säger generaldirektör Lena Nyberg. 

Som en del av ett större regeringsuppdrag har MUCF tagit fram en rapport om unga hbtq-personers utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck samt omvändelseförsök. Rapporten bygger på berättelser och intervjuer med unga hbtq-personer som lever eller har levt i familjer med hedersnormer. De unga har olika etnisk, kulturell, religiös och socioekonomisk bakgrund. Inom ramen för uppdraget har MUCF även intervjuat yrkesverksamma som möter unga hbtq-personer som drabbats.

Ser sig själva som problem

Hbtq-fobi är ett samlingsbegrepp för negativa attityder, ideologier, uppfattningar och värderingar mot personer som tolkas som eller är hbtq-personer. För majoriteten av de unga hbtq-personer som deltar i rapporten har kontroll, begränsningar och våld varit en del av vardagen under hela uppväxten.

Ofta tar de unga över familjens hbtq-fobi och ser sig själva som ett problem som behöver åtgärdas och att de förtjänar kränkande behandling.

– Unga hbtq-personer som lever i en hederskontext har ofta svårt att berätta för andra om sin utsatthet och tror inte att någon ska kunna hjälpa dem. Dessutom har vuxna i deras närhet ofta bristande kunskap och svårt att upptäcka deras utsatthet. Ofta finns tecken på att individer mår dåligt innan de befinner sig i ett akut läge och behöver skyddas från sina familjer. Det är viktigt att fånga upp dessa personer och skapa ett förtroende i ett tidigt skede för att kunna ge dem rätt stöd och hjälp, säger Lena Nyberg.

För många unga hbtq-personer är det otänkbart att bryta mot heteronormen så länge som de bor med sina föräldrar. Samtliga av de unga hbtq-personer som deltar i rapporten beskriver perioder av depression och stark ångest. Majoriteten har haft självmordstankar och ägnat sig åt olika typer av självskadebeteende. Några har begått självmordsförsök.

Omvändelseförsök och förföljelse

MUCF:s rapport visar också att hedersnormerna förstärkts och att påtryckningar, våld och kontroll ökat när de unga ”kommit ut” som hbtq-personer för sina familjer. En del har då utsatts för omvändelseförsök, det vill säga att man på olika sätt försöker få de unga att permanent dölja eller avstå från att leva i enlighet med sin sexuella läggning eller könsidentitet. Olika former av själavård kan vara exempel på omvändelseförsök.

Om de ungas hbtq-identitet blir känd utanför familjen förvärras situationen ofta ytterligare. De unga kan bli tvungna att söka skydd, bryta upp från familjen eller att de exkluderas från familjens gemenskap. Några förföljs fortsatt av släkt och familj och lever i rädsla och otrygghet.

– Att behöva välja mellan att få leva med sin identitet eller leva med sin familj – det är en livskris. Här behövs starkt, handfast stöd från en vuxenvärld. Det är också viktigt att göra unga hbtq-personer medvetna om sina rättigheter och om vilket stöd som finns, säger Lena Nyberg.

I rapporten lyfter de yrkesverksamma som myndigheten intervjuat också ett behov av trygga mötesplatser där unga hbtq-personer i hederskontext kan dela sina tankar, funderingar och oro med andra som har liknande erfarenheter

Läs rapporten ”Det får inte existera” Unga hbtq-personers utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck samt omvändelseförsök på mucf.se

MUCF är en av regeringens hbtqi-strategiska myndigheter, läs mer om vårt arbete på mucf.se

Läs mer om uppdraget på regeringen.se

FAKTA/Rapporten ”Det får inte existera”

  • MUCF kan inte avgöra hur utbrett hbtq-personers utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck är i Sverige utifrån detta arbete. Den mest omfattande kartläggningen av ungas utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck visar att 14 procent av ungdomarna i de tre storstäderna lever med hedersnormer (Baianstovu m. fl. 2019). MUCFs undersökningar visar att 11 procent unga i Sverige är hbtq-personer. Dessa siffror kombinerat ger en indikation på att problematiken inte är obetydlig till sin omfattning.
  • Personer med intersexvariation inkluderas inte i detta uppdrag då det avser personer med medfödda avvikelser i könsutvecklingen. Deras utsatthet bedöms snarare bestå av brister i hälso- och sjukvård, än av sociala påtryckningar att förändra sig eller anpassa sig till familjens och släktens föreskrivna normer kring sexualitet och könstillhörighet.