Hoppa till huvudinnehåll
 

Ny rapport från SKR och MUCF om ungas inflytande lokalt och regionalt

2019-11-27 - 08:02
Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, undersökt ungas inflytande lokalt. Enkäten skickades i våras ut till totalt 310 kommuner och regioner. En majoritet, 243 kommuner och 17 regioner, svarade.

Sammantaget visar resultaten att ungas möjligheter att göra sina röster hörda har ökat då de oftare får chansen att föra dialog med beslutsfattare. Men ungas åsikter och kunskaper tas oftast inte med när beslut fattas på lokal nivå.

Enkätundersökningen har sin grund i den enkätstudie som genomfördes 2015 av SKL och 2014 års Demokratiutredning. Resultatet från årets enkät finns samlat i rapporten Ungas inflytande-Ungas inflytande i den lokala beslutsprocessen. Rapporten syftar till att beskriva det arbete som Sveriges kommuner och regioner bedriver för att stärka ungas möjligheter till inflytande.

- Att unga får inflytande i beslut på lokal nivå stärker deras kännedom om och tillit till det demokratiska systemet. Ungas kunskaper och erfarenheter är en resurs som bör tas tillvara i samhällsutvecklingen. Tack vare enkäten har vi fått en bra bild av hur ungas inflytande ser ut och vilka utmaningar som finns, säger generaldirektör Lena Nyberg.

- Rapporten visar att kommuner och regioner bedriver en omfattande verksamhet för att stärka ungas inflytande, men vi ser också att unga upplever ett avstånd till beslutsfattare.Att arbeta med ungas inflytande på lokal nivå skapar bättre kvalitet i besluten och säkrar att vi har kommande generationer av engagerade medborgare, säger SKR:s vd Staffan Isling.

Sju av tio kommuner och regioner (228 stycken) svarar i enkäten att de arbetar med ungas inflytande på lokal och regional nivå i många olika former. Ungefär varannan kommun och region har ett eller flera inflytandeforum för unga. Bland de unga som deltar i forumens verksamhet är fler flickor än pojkar. Majoriteten av forumen har del­tagare med utländsk bakgrund och en fjärdedel personer med funktionsnedsättning. Målgruppen är framförallt unga i högstadiet och gymnasiet.

Utöver arbetet med inflytandeforum, visar enkäten att många kommuner och regioner använder ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) eller andra enkäter i för att följa arbetet med ungas inflytande.

Under de fyra senaste åren har möjligheten för unga att föra dialog med lokala beslutsfattare ökat samtidigt som den reella påverkan på viktiga beslut inte är lika omfattande. Oftast sker dialogen i ett tidigt skede, till exempel under utredningsfasen vilket är bra, men färre kommuner och regioner för dialog med unga när beslut fattas, genomförs eller utvärderas. Hälften av kommunerna och regionerna för dialog med unga inför beslut som särskilt berör unga, såsom kultur, fritid och ungdomsaktiviteter. Ungas synpunkter kommer dock sällan fram i frågor som till exempel rör utbildning, sjukvård, stads- eller markplanering. Sex av tio kommuner och regioner saknar ett övergripande styrdokument för ungdomspolitiken, vilket är färre än för fyra år sedan.

Ungas inflytande är en central del av den svenska ungdomspolitiken. Alla unga ska ”ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen”. Unga ska kunna göra sina röster hörda i frågor som berör dem men även i frågor som har betydelse för samhället i stort.

Ladda ner rapporten från MUCF:s hemsida

Ladda ner rapporten från SKR:s hemsida