Hoppa till huvudinnehåll
 

Ny rapport från MUCF: Villkoren för ideella föreningar behöver förbättras

2019-05-22 - 07:30

En ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, belyser villkoren för Sveriges ideella föreningar. Resultatet bygger på en enkät som drygt 1 100 föreningar svarat på.

- Generellt upplever föreningar att förutsättningarna för att bedriva sin kärnverksamhet är goda. Men flera efterlyser bättre dialog med det offentliga, enklare regler för till exempel bidragsansökningar och ökad långsiktighet, säger generaldirektör Lena Nyberg.

MUCF har i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida kunskap om civilsamhällets villkor samt att varje år göra uppföljning av detta. I fjol handlade uppföljningen om det civila samhället på landsbygd och i tätort.

Årets rapport fokuserar på ideella föreningar och hur deras villkor skiljer sig åt utifrån de sex principerna om självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn samt mångfald (SFS 2018:1425). Den baseras på en enkät som skickats till 2 100 slumpmässigt utvalda ideella föreningar, varav drygt 1 100 föreningar svarade.

- Vi undersöker om och hur villkoren för olika föreningar, till exempel kultur- och idrottsföreningar, skiljer sig åt. Likaså undersöker vi om villkoren är olika för föreningar som endast är verksamma på lokal nivå och för de som även är verksamma på nationell eller internationell nivå, säger Marit Gisselmann, uppdragsledare på MUCF.

Lokalt stöd viktigt

De flesta ideella föreningar som svarat på enkäten har verksamhet på lokal nivå, 62 procent finns enbart på lokal nivå. Det är vanligare att föreningar får huvuddelen av offentliga medel från kommunen än från staten. Kontakt och dialog mellan föreningar och offentliga företrädare är också mycket vanligare på kommunal nivå än på statlig och regional nivå.

Flera föreningar uppger att det kan vara svårt att få kontakt med offentliga aktörer, att skapa dialog med politiker och att få återkoppling.

Mindre än hälften av föreningarna tycker att det är lätt att hitta information om de bidrag som finns att söka. Flera föreningar uppger dessutom att de saknar resurser för att kunna söka bidrag.

- Det är viktigt att skapa ömsesidig förståelse och förtroende mellan civilsamhället och beslutsfattare genom dialog. På nationell nivå arbetar MUCF sedan många år med att utveckla och sprida metoder för dialogarbete. Rapporten visar tydligt att dialogen mellan civilsamhället och kommuner samt regioner behöver utvecklas, till exempel genom fler lokala föreningssamordnare, säger Lena Nyberg.

- Här kan MUCF vara en förebild och bidra med kunskap om dialogarbetet. Generellt behöver alla offentliga aktörer underlätta för och stödja civilsamhället.

Planera på längre sikt

De flesta ideella föreningar som besvarat MUCF:s enkät bedömer att de har goda ekonomiska förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Men det finns några områden som alla organisationer önskar förbättra, bland annat möjligheten att planera på längre sikt.

Organisationer inom det civila samhället har under lång tid fört fram önskemål om ökad långsiktighet när det gäller bidragssystemet. I departementspromemorian ”Långsiktigt stöd till det civila samhället” (Ds 2018:13) föreslås också en rad åtgärder för att uppnå detta för statliga bidrag. MUCF pekar i rapporten på att även bidrag från kommuner kan behöva ses över för att möta ideella föreningars behov.

Storleken på det statliga bidraget till organisationer är en annan sak som lyfts i rapporten. MUCF föreslår att riksdagens anslag för bidrag både ska räknas upp enligt index för att kompensera för prisutvecklingen och justeras efter söktrycket för respektive bidragsform.

Det civila samhället är i förändring, vilket bland annat yttrar sig i form av att allt färre människor är medlemmar i organisationer och att allt fler i stället väljer att engagera sig ideellt under kortare perioder.

- Vi bedömer att det finns ett behov av mer kunskap om nya former av ideellt arbete och att den här utvecklingen följs upp. Vi föreslår därför att MUCF får i uppdrag att genomföra en sådan utredning, säger Marit Gisselmann.

Länk till rapporten ”Ideella föreningars villkor 2018 - Uppföljning av principerna för det civila samhället”

Läs mer om politiken och civilsamhället på MUCF:s hemsida

För mer information om rapporten kontakta:

Marit Gisselmann, tfn 010-160 10 54, e-post marit.gisselmann@mucf.se

Sofia Zere, tfn 010-160 10 08, e-post sofia.zere@mucf.se

MUCF:s presstjänst, tfn 010-160 10 20 eller e-post press@mucf.se