Politiken för det civila samhället

Målet med politiken är att underlätta för det civila samhället att fortsätta vara en viktig del i demokratin – att göra människor delaktiga och att bidra till samhällsutvecklingen och välfärden.

Eva och Petter om civilsamhällets villkor

Det här är det civila samhället

Alla typer av sammanslutningar av människor som inte är staten, marknaden eller enskilda hushåll. Man kan också tala om den ideella sektorn eller föreningslivet, när människor organiserar sig tillsammans för att de har ett gemensamt mål, ideal eller intresse av något slag.

Politiken för det civila samhället - det här gör vi

Tar fram och sprider kunskap

MUCF tar fram och sprider kunskap om det civila samhällets villkor och utveckling till myndigheter och kommuner, så att de har bättre kunskap och förståelse när de fattar beslut som rör det civila samhället. Det gör vi genom rapporter, bidrag till forskning, konferenser och myndighetsnätverk.

Vi följer upp civilsamhällets villkor i en årlig rapport. Den här uppföljningen görs med utgångspunkt i de sex principerna; självständighet och oberoende dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn samt mångfald.

Från 2018 har MUCF också ett uppdrag att stärka kunskapen hos civilsamhället om det offentliga regelverket.

Verktyg för samverkan

Vi arbetar med och sprider verktyg för samverkan. Vägledningen Samla kraft ger tips på hur kommuner och civilsamhället kan samverka kring insatser för nyanlända. Genom Koden kan myndigheter, kommuner och föreningar planera och utvärdera sitt samarbete. Vi är med  i Partsgemensamt forum som är en dialog mellan representanter från det civila samhället och regeringen.

I filmen nedan möter du Eva och Karin som både ser tillbaka på årets samarbete mellan MUCF och NOD (nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället) och blickar framåt på våra gemensamma aktiviteter under 2020.

Våra målgrupper

Vi riktar oss till politiker och tjänstemän i myndigheter, regioner och kommuner samt civilsamhällesaktörer.