Politiken för det civila samhället

Regeringens mål för politiken för det civila samhället är att villkoren för det civila samhället som en central del av demokratin ska förbättras.

Eva och Petter om civilsamhällets villkor

Det här är det civila samhället

Alla typer av sammanslutningar av människor som inte är staten, marknaden eller enskilda hushåll. Man kan också tala om den ideella sektorn eller föreningslivet, när människor organiserar sig tillsammans för att de har ett gemensamt mål, ideal eller intresse av något slag.

Politiken för det civila samhället - det här gör vi

Tar fram och sprider kunskap

MUCF tar fram och sprider kunskap om det civila samhällets villkor och utveckling till myndigheter och kommuner, så att de har bättre kunskap och förståelse när de fattar beslut som rör det civila samhället. Det gör vi genom rapporter, bidrag till forskning, konferenser och myndighetsnätverk.

Vi följer upp civilsamhällets villkor i en årlig rapport. Den här uppföljningen görs med utgångspunkt i de sex principerna; självständighet och oberoende dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn samt mångfald.

Från 2018 har MUCF också ett uppdrag att stärka kunskapen hos civilsamhället om det offentliga regelverket.

Tio förslag till åtgärder för att förebygga och förhindra hot och hat mot företrädare för det civila samhället

Nu finns tio förslag till åtgärder för att förebygga och förhindra hot och hat mot företrädare för det civila samhället. De har utvecklats som ett resultat av MUCFs temadag om hot och hat under våra ungdoms- och civilsamhällesdagarna 2020.

Ladda ner ”PM Åtgärder för att förebygga och förhindra hot och hat mot företrädare för det civila samhället” här.

MUCF kommer under 2021 att jobba vidare med hot och hat. Det kommer bland annat att innehålla arbete med att stärka civilsamhällets motståndskraft, öka kunskapen hos offentliga och verka för att samverkan och koordinering mellan relevanta aktörer.

Verktyg för samverkan

Vi arbetar med, och sprider verktyg för samverkan. De hittar du på sidan ”Verktyg för samverkan”.

Sex centrala principer för samverkan

Det finns sex grundläggande principer som är vägledande för hur det offentliga och det civila samhället relaterar till varandra. I politiken för det civila samhället är principerna centrala men de kan också fylla en praktisk funktion i olika samverkanssituationer för att utveckla verksamheten på ett sätt som tar fasta på civilsamhällets behov.

Principerna är framtagna tillsammans med det civila samhällets organisationer i samband med att den nationella överenskommelsen på det sociala området utarbetades.

Våra målgrupper

Vi riktar oss till politiker och tjänstemän i myndigheter, regioner och kommuner samt civilsamhällesaktörer.