Hoppa till huvudinnehåll
 

Kulturprojekt i Malmö, Göteborg och Uppsala får EU-bidrag i extra utlysning

2021-03-26 - 07:30
Foto: MUCF
Foto: MUCF

3 svenska projekt för unga får totalt cirka 6 miljoner kronor (597 743 euro) i bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Pengarna kommer från EU-programmet Erasmus+ och utgör en del av den extra ansökningsrunda som EU-kommissionen lät utlysa gentemot kultursektorn med anledning av coronapandemin.

Den extra ansökningsrundan (runda 4, 2020) påbörjades i oktober 2020. Beslut om fördelning av medel fattades av MUCF i februari 2021. Totalt fick myndigheten in 15 ansökningar och fördelar nu cirka 6 miljoner kronor (597 743 €) till 3 projekt i Malmö, Göteborg och Uppsala.

MUCF har beviljat medel till följande 3 projekt:

  • Tillt AB i Göteborg kommer genom projektet OCEA(n)RT att engagera ungdomar genom att genomföra bildkonstverkstäder i Sverige, Grekland, Cypern och Spanien. Det övergripande syftet är att uppmuntra deltagarna att agera som ”havsaktivister” för att kommunicera ökningen av plastföroreningar i havet efter Covid-19-pandemin. Riktade spridningsaktiviteter kommer dessutom att genomföras i Belgien och Storbritannien. Aktiviteterna pågår från 1 april 2021 till och med 31 mars 2023 och innefattar framtagandet av en handbok om OCEA(n)RTs-metoden för ungdoms- och miljöorganisationer samt kreatörer och kulturpedagoger; ett kompetensutvecklingsprogram om OCEA(n)RTs-metoden för ungdomsarbetare; en verktygslåda för policy- och påverkansarbete för ungdoms- och miljöorganisationer, kreatörer och pedagoger samt för folkbildningen och föreningslivet som vill främja liknande mål kring ungas delaktighet och kreativitet i hållbart utvecklingsarbete. Projektet kommer även att genomföra 5 informationsdagar och en slutlig konferens. Projektet kommer att möjliggöra kunskapsutveckling för ungdomsarbetare, erbjuda kreativa processer för att öka ungas delaktighet samt främja klimatmål i linje med EU:s Green Deal och SDG14: Life Below Water. Tillt AB beviljas 281 315 kronor.
  • Föreningen Stapelbädden (STPLN) i Malmö kommer med sitt projekt Post Social Media Club utforska alternativa framtidsscenarier genom att undersöka och formulera sociala mediers påverkan på samtiden och spekulera i det post-sociala medielandskapet. Projektet kommer att tillämpa Spekulativ Design som är en relativt ny praktik för att lägga möjliga (till skillnad från troliga) hypoteser under luppen. En metod att gestalta och samtala om vilken framtid vi vill ha och därmed bättre förstå vad samtiden kräver. Från 1 mars 2021 till 31 oktober 2021 kommer 25 unga européer med blandade erfarenheter att arbeta tillsammans. Deltagarna kommer dels att delta i en serie “design master classes”, dels samlas för ett veckolångt interdisciplinärt produktions-hackaton, för att slutligen skapa fem parallella utställningar och workshops på temat Post Social Media i sina respektive länder. Projektet leds av STPLN (Sverige) i samarbete med fyra andra kreativa center: VOLUMES (Frankrike), Nova Iskra (Serbien), Atölye (Turkiet) och BIOS (Grekland). Föreningen Stapelbädden (STPLN) beviljas 53 894 kronor.
  • Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet ska genomföra projektet iCREATE som syftar till att förstärka ungdomars entreprenörsanda inom den kulturella och kreativa sektorn. Projektet erbjuder ungdomar en skräddarsydd utbildning anpassad efter individens behov. Från mars 2021 till februari 2023 kommer sex organisationer från fem olika EU-länder att samarbeta för att realisera projektets olika delar. Den första fasen i projektet består av en undersökning från alla länderna för att kartlägga ungdomars behov inom entreprenörskap och den kulturella sektorn. Utifrån den undersökningen kommer projektet att utveckla ett skräddarsytt utbildningsramverk samt skapa en MOOC (storskalig, öppen och nätbaserad kurs). Syftet med dessa aktiviteter är att ungdomar ska kunna förbättra sina kunskaper om hur man startar eget företag inom den kulturella och kreativa sektorn. Den sista aktiviteten i projektet består av en guide som visar ett företags livscykel. Projektet kommer att utbilda 15 lärare i de olika utbildningsmaterialen. Vidare ska dessa lärare involvera och utbilda minst 120 aspirerande unga entreprenörer inom den kulturella och kreativa sektorn. Stiftelsen kursverksamheten vid Uppsala universitet beviljas 262 534 kronor.

FAKTA/OM Erasmus + och MUCF:s roll

Erasmus+ är EU-kommissionens program för att främja internationella samarbeten inom utbildning, ungdom och sport. MUCF har hand om ungdomsdelen. Syftet är att deltagarna ska upptäcka och bli medvetna om sociala och kulturella skillnader, lära av varandra, utveckla sin entreprenörsanda och sin känsla av europeiskt medborgarskap.
Läs mer om EU-programmet Erasmus+

I och med årsskiftet 2020/2021 avslutades programperioden 2014–2020 och en ny sjuårig programperiod för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren inleddes.
Läs mer om Ny programperiod för EU-programmen