Hoppa till huvudinnehåll
 

Kunskapskonferensen 2021

Datum/tid:
Kunskapskonferensen 2021 osm en illustration.

 

 

 

 

 

 

 

Graphic recording ritad av Maria Richter Simsek

Torsdagen den 28:e oktober, var det äntligen dags för årets Kunskapskonferensen om det civila samhället. Konferensen, som är ett årligt event, samlade ledande forskare och andra experter för att diskutera aktuell forskning som rör det civila samhället. Temat i år var civilsamhällets roll i den lokala platsens hållbara utveckling och bland dem 200 anmälda fanns representanter från civilsamhällesorganisationer, myndigheter, regioner och kommuner. 

Fokus under dagen var att titta på civilsamhällets roll ur olika perspektiv. Exempelvis lyftes landsbygdsperspektivet men också diskussionen om delaktighet och vem som får eller inte får höras. Ett annat ämne som också präglade dagen var det urbana perspektivet och kulturens roll för civilsamhället. Klart var att vi behöver fortsätta skapa mötesplatser där olika aktörer kan mötas och skapa hållbara platser tillsammans. 

Konferensen är ett samarrangemang mellan oss på MUCF, Ideell Arena, Vetenskapsrådet och Sveriges kommuner och regioner (SKR). 

Konferensens upplägg

Programmet under konferensen var indelad i två huvudområden. Den första delen av konferensen handlade om civilsamhället på landsbygden och om hur deltagandet i civilsamhället varierar mellan dem som bor i städer och dem som bor på landsbygd. Föreläsare för detta tema var Seema Arora-Jonsson och Susanne Wallman Lundåsen. 

Den andra delen av konferensen hade istället fokus på kulturens roll i civilsamhället. Föreläsare för detta tema var Pier Luigi Sacco och Karin Lekberg.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            
Porträtt med Seema Johnsson
             

 

Seema Arora-Jonsson, professor i landsbygdsutveckling

Det civila samhället på landsbygden: service och röst i hållbar utveckling
Hållbar utveckling kräver att vi tar hänsyn till tre aspekter i alla beslut i det utvecklingsarbete vi bedriver: den sociala, ekonomiska och klimat- & miljöaspekten. Grundbulten i hållbar utveckling är ett demokratiskt synsätt och en utveckling där alla medverkar. På landsbygden i Sverige utgör föreningsarbete kärnan i svensk landsbygdspolitik, och i den nya styrningsstrategin ses det civila samhället som en viktig partner i genomförandet av utveckling underifrån. Under konferensen diskuterade Seema konsekvenserna av det nya ansvaret som faller på det civila samhället inom det system av flernivåstyrning (multilevel governance) som kännetecknar både svensk och EUs politik.

Ta gärna del av Seemas presentation under konferensen


Artiklar i ämnet, av Seema Arora-Jonsson: 
1. Lives in limbo: Migrant integration and rural governance in Sweden
2. Bringing diversity to nature: Politicizing gender, race and class in environmental organizations?

            
Porträtt med Susanne Wallåsen
            


Susanne Wallman Lundåsen är docent i statsvetenskap

Deltagande i civilsamhället: jämförelser mellan stad och land i Sverige
Sveriges befolkning har i internationell jämförelse ett högt deltagande i civilsamhällets organisationer. En framväxande internationell forskning pekar dock på betydelsefulla skillnader i attityder och värderingar mellan boende i städer och på landsbygd, där de kosmopolitiska stadsborna har ofta ställts i kontrast mot vad som ofta framställs som konservativa och mindre toleranta landsbygdsbor. Finns det generella skillnader mellan engagemang i civilsamhället mellan urbana och mer rurala områden och har sådana skillnader betydelse för värderingar som tillit? Analyser av surveydata visar att graden av deltagande i civilsamhället varierar mellan dem som bor i städer och dem som bor på landsbygd. Vad resultaten också visar är att kategorierna stad och land inte är homogena grupper utan att det finns variation inom kategorierna och analyserna visar också på en omfattande variation inom storstadsområdena.

Ta gärna del av Susannes presentation under konferensen

            
Porträtt med Pier Luigi Sacco
            


Pier Luigi Sacco, professor i kulturell ekonomi

Kultur, delaktighet och sammanhållning
Under föreläsningen tog vi del av de senaste studierna i forskningen om kulturellt deltagande för att främja social sammanhållning. Vi fick också lära oss mer om hur man arbetar med nya strategier för att möta stora samhällsutmaningar inom området. Pier Luigi Sacco gick också genom vilka bevis och metoder som finns för dessa studier och dessutom presenterade han de resultat som visar på ett paradigmskifte för kulturell handling med fokus på social påverkan. Detta paradigm speglar sig i EU:s nya kulturpolitiska vision som också ingår i agendan för kultur.

            
Porträtt med Karin Lekberg
            


Karin Lekberg, kultur-och klusterstrateg

Kultur, samverkan och kulturkraft i det offentliga rummet ​​​​​​
Under föredraget berättade Karin, bl a  med utgångspunkt från sitt arbete i Subtopia och arbetet på Landskapslaget som kulturstrateg, hur konsten och kulturen kan bidra till att kapacitetshöja både människor och platser och hur samverkan är en av de viktigaste nycklarna för att åstadkomma konkreta resultat. Karin tog upp exempel, metoder och verktyg för att stärka kulturen som drivkraft i samhällsutvecklingen.

Ta gärna del av Karins presentation under konferensen

            
Porträtt med Hans Abrahamsson
            


Hans Abrahamsson, freds- och utvecklingsforskare

Konsten att värna lokal demokrati och social hållbarhet
Hans Abrahamsson föreläsning belyste civilsamhällets roll utifrån ett freds- och utvecklingsperspektiv. Dessutom berättade Hans om hur man ska gå tillväga för att värna den sociala hållbarheten och människors strävan efter samhällstillhörighet. Här menar Hans att den myndighetsgemensamma institutionella förmågan behöver stärkas genom att hitta nya former för att stödja och samverka med det civila samhällets kollektiva förmåga och den förändringskraft som också de nya sociala rörelserna besitter.

Ta gärna del av Hans presentation under konferensen

_____________________________________________________________________________________________

Konferensen bjöd inte bara på föreläsningar utan också på både panelsamtal och filmvisning. Samforma, en intresseorganisation som kraftsamlar idéburna organisationer i Norrbotten och Västerbotten har tagit fram en film om samverkan och överenskommelsen mellan olika aktörer i Norrbotten. 

Panelsamtal mellan Pier Luigi Sacco och Karin Lekberg

 

Samforma: Film om samverkan

 

Samformas film (syntolkad)