Koden - ett verktyg för inflytande

Europarådet har tillsammans med civila samhället tagit fram ett verktyg för inflytande: Koden för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen.

Tangentbord

Koden är ett verktyg och en slags checklista för att stimulera till organisationers medverkan i offentliga beslutsprocesser. Syftet med koden är att underlätta samverkan och att bidra till att skapa en bra miljö för organisationer i Europarådets medlemsländer och i Vitryssland.

Ladda ned och beställ Koden

Se webbseminariet Alla kan vinna på samverkan

Kodens innehåll

Koden ger förslag och goda exempel på hur organisationer kan medverka i den demokratiska processen. För att samverkan mellan idéburna organisationer och det offentliga ska kunna fungera väl har fyra principer som båda parter ska hålla sig till tagits fram.

Koden utgår från dessa principer:

  • medverkan
  • tillit
  • ansvar
  • öppenhet samt oberoende

Koden sammanfattas i en matris där ena axeln visar på de sex olika stegen i den politiska beslutsprocessen medan den andra axeln tar upp fyra olika nivåer av deltagande. Koden är inte bindande och föreskriver inga regler.

Matris

I vilka sammanhang kan koden användas?

Alla parter kan vinna på samverkan och koden ger en gemensam terminologi och en referensram för frågor som rör civila samhällets delaktighet i politiska beslutsprocesser.

Koden kan användas som verktyg för idéburna organisationer att analysera hur involverade de är i en viss politisk process. På motsvarande vis kan den användas av myndigheter för att se över hur de involverar idéburna organisationer i beslutsprocesser. Kodens matris kan också användas för att planera politiska aktiviteter.

Koden ska kunna användas av alla idéburna organisationer (till exempel frivilligorganisationer, ideella organisationer, föreningar, stiftelser och andra intressebaserade organisationer) på alla nivåer – europeisk, nationell, regional och lokal nivå. På motsvarande sätt ska den vara ett verktyg för riksdag, regering, myndigheter och offentlig förvaltning på regional och kommunal nivå.