Hoppa till huvudinnehåll
 

Civila samhället i samhället

Välkommen till utbildningen där du som tjänsteperson inom offentlig eller ideell sektor får fördjupad kunskap om det civila samhället och redskap att använda i ditt dagliga arbete.

Varje år sedan 2014 arrangerar MUCF utbildningen Civila samhället i samhället tillsammans med Marie Cederschiöld högskola (före detta Ersta Sköndal Bräcke).

Utbildningen vänder sig till tjänstepersoner inom statlig förvaltning, region eller kommun. Den vänder sig till dig som arbetar med bidrag, avtal, överenskommelser, samråd, upphandlingar eller annat som sätter dig i kontakt med ideella föreningar, stiftelser, trossamfund och andra aktörer inom det civila samhället. Men också till dig som har en tjänstepersonsfunktion inom civilsamhället och har behov av att lära dig mer, eller till förtroendevalda inom civila samhället och politiker (observera reglerna för uppdragsutbildning).

 

 

Innehåll

Under utbildningen får du grundläggande kunskap om det civila samhällets historiska framväxt och dess relation till offentlig sektor. Du får fördjupad kunskap om situationen idag med nya styrformer och civilsamhällets samhällsnytta och särart.

Utbildningen tar också upp konkreta exempel på samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhälle. Som deltagare får du utbyta erfarenheter med andra och fördjupa dig i undersökande uppgifter med kopplingar till din egen verksamhet.

 

Genomförande

"Civila samhället i samhället" ges som en uppdragsutbildning och innehåller föreläsningar, uppföljande samtal, inläsning av litteratur och skrivuppgifter där innehållet kopplas till din egen verksamhet. Om du fullföljer alla uppgifter får du ett kursintyg. Du har också möjlighet att examinera 7,5 högskolepoäng genom en utökad examinationsuppgift.

Utbildningen är förlagd till Campus Ersta på Södermalm i Stockholm, Marie Cederschiöld högskola. 

3x3 dagar 

Utbildningen pågår under knappt ett år från april/maj. Den innefattar 3 delar där varje del består av ett kurstillfälle på 3 dagar.

Del 1 (24-26 april 2024): Grundläggande kunskaper om civilsamhällets idéhistoriska utveckling

I del 1 ges grundläggande kunskaper om civilsamhällets idéhistoriska utveckling. Vilka politiska idéer och processer har skapat det svenska civilsamhället? Hur har relationen historiskt sett ut mellan civilsamhälle och offentlig sektor? Vilka internationella idéflöden har påverkat den svenska utvecklingen?

Kursdelen ger även en orientering om centrala begrepp inom området och en beskrivning av civilsamhällets nutida omfattning.

Vad kännetecknar utvecklingen de senaste 30 åren med en mer marknadsorienterad offentlighet? Hur har det påverkat ideella organisationer och andra aktörer inom det civila samhället? Hur har utvecklingen sett ut vad gäller både funktionen som röstbärare och att vara utförare av välfärdstjänster?

Speciellt fokus läggs vid relationen mellan civilsamhället och offentlig sektor, och skillnader i de olika sektorernas utgångspunkter och funktioner belyses.

Kursmoment

 • Vad menas med det civila samhället?
  • Begrepp, modeller och statistik
 • Civilsamhällets rötter och framväxt
  • Idéhistorisk och historisk utveckling
 • Nutida trender och förändringar
  • Samtid och framtid – hur påverkas civilsamhället?
 • Ideellt engagemang i Sverige
  • Frivilligt arbete i olika kontexter
Del 2 (4-6 september 2024): Fördjupade diskussioner om det civila samhällets roll idag

I del 2 fördjupar vi diskussionen om det civila samhällets roll idag. Fokus läggs på nuvarande politik; propositionen ”En politik för det civila samhället” beskrivs och dess praktik undersöks.

Relationen mellan offentlig och ideell sektor studeras närmare och regionala/lokala exempel på samverkan ges. Dessutom beskrivs och diskuteras modeller och system för statlig bidragsgivning och sätts i relation till hur myndigheter kan stödja det civila samhällets organisationer.

Mer övergripande diskuteras det civila samhället i relation till demokrati men också det civila samhällets roller i innovationsprocesser.

Kursmoment

 • Statlig politik för det civila samhället
  • Politikens utveckling och status
 • Samverkan mellan ideellt och offentligt
  • Regionala/lokala exempel
 • Civilt samhälle och demokrati
  • Det civila samhällets roll i och för demokratin 
 • Civilsamhället som välfärdsutförare
  • Civilsamhällets roll i välfärdsproduktionen
 • Civilsamhället som innovationsarena
  • Kreatörer, entreprenörer och samverkan

 

Del 3 (20-22 november 2024): Fokus på praktik och metoder för samverkan mellan det civila samhället och det offentliga

I del 3 fokuserar vi på praktik och metoder för samverkan mellan det civila samhället och det offentliga. Här behandlas lagar och regler som styr såväl offentlig upphandling som verksamheter under valfrihetssystemen och idéburet-offentligt partnerskap. En fördjupning sker också kring ideella organisationers roll som utförare av välfärdstjänster. Olika modeller för samverkan presenteras, analyseras och diskuteras. 

I denna kursdel ges konkreta exempel på metoder för dialog och samråd. Hur organiseras samverkan på ett sätt som skapar effektivitet och goda relationer? Dessutom kommer vi att blicka framåt mot vad framtiden kan föra med sig för det civila samhället och dess relationer till offentlig sektor.

Kursmoment

 • Former för dialog och samråd - Koden för idéburna verksamheters medverkan och andra verktyg, viktiga hållpunkter i samverkan och överenskommelser.
 • Ideella organisationer som utförare
  • Tjänster, service och välfärdsprodukter
 • Reglerade verksamhetsrelationer och samspel mellan offentligt och civilt samhälle. 
  • LOU – lagen om offentlig upphandling
  • LOV – lagen om valfrihetssystem
  • IOP – idéburet-offentligt partnerskap
 • Ideellas erfarenheter av att vara del av olika verksamhetsrelationer

  • Att som ideell aktör vara del av välfärdsproduktion, upphandlingar och IOP.

   

 

Utbildningen är en uppdragsutbildning, läs mer om vad det innebär

Utbildningen är en uppdragsutbildning vilket innebär att allmän högskolebehörighet inte krävs för att bli antagen. Uppdragsutbildningar har dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket gör att deltagarna bör ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Ett krav är dock att uppdragsutbildningen bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. 

Föreläsare

Föreläsarna består av forskare från universitet och högskolor, offentliganställda tjänstepersoner med specialistkunskaper inom området samt praktiker verksamma inom civilsamhället.

Några av föreläsarna 2023: 

 • Malin Lindberg, professor, Luleå tekniska universitet  
 • Thomas Schneider, utvecklingschef, Bräcke diakoni
 • Sofia Åberg, jurist, Upphandlingsmyndigheten
 • Pelle Åberg, docent, Marie Cederschiöld högskola
 • Mattias Larsson, verksamhetschef, Nätverket - Idéburen sektor Skåne
 • Susanne Wallman Lundåsen, docent, Linköpings universitet
 • Johan von Essen, professor, Marie Cederschiöld högskola
 • Håkan Johansson, professor, Lunds universitet

Avgift och anmälan

Kursavgiften för 2024 är 18 900 kr (exkl moms). I avgiften ingår för- och eftermiddagskaffe med tilltugg. Litteratur, kost och eventuell logi ingår inte i kursavgiften.

Anmälan till 2024 års kurs är stängd.

Så här säger några tidigare deltagare:

”Jag ville få en fördjupad förståelse kring modeller och metoder för hur vi som civilsamhällesaktör kan samverka med den offentliga sektorn men också mer kunskap om den lagstiftningen som sätter villkor och ramar för hur vi kan organisera oss tillsammans.
Under utbildningen har jag fått både nya idéer och en större förståelse och praktisk kunskap. Att ha studiekamrater från olika sektorer har varit otroligt givande.”  

Synnöve Corson, samordnare, Ungdomsprogrammet SOS Barnbyar

”Utbildningen har gett mig kompetens kring hur vi kan ytterligare professionalisera relationerna mellan kommun och civilsamhälle. Jag kan varmt rekommendera den för alla som har civilsamhällets förutsättningar som arbetsområde, både tjänstepersoner i det offentliga och representanter från civilsamhället.”

Tomas Djurfeldt, områdeschef Kultur och Fritid, Svedala kommun

”Inspirerande lärorika föreläsningar och en bra blandning av deltagare från civilsamhället, offentliga förvaltningar och statliga myndigheter.
Examensarbetet gick att koppla direkt till mina uppdrag på myndigheten.”

Dharana Favilla, utvecklingsledare, MUCF

”Jag har fått tillfälle att lära mig mycket om och av de andra deltagarna men också att reflektera över min egen organisation och undersöka vilken roll vi ska ha i samverkan med andra.”

Helena Jonsson, Stiftsdiakon, Svenska kyrkan i Göteborg

”Jag har mycket praktisk erfarenhet från arbete inom civilsamhället men nu har jag fått en mer sammanhållen kunskap om samverkan mellan civilsamhälle och offentlig sektor.
Alla som vill ha verktyg för att arbeta utvecklande och strategiskt med samverkansfrågor mellan civilsamhälle och offentlig sektor har stor nytta av utbildningen.”

Sofia Nordström, utvecklingsledare, Region Värmland