Hoppa till huvudinnehåll
 

Demokrativillkor - så granskar vi

MUCF ställer grundläggande villkor om att alla organisationer som får bidrag från oss bedriver en verksamhet som respekterar demokratins idéer, principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering.

De flesta förordningar ställer även krav på att organisationen (ideell förening) ska vara självständig och demokratiskt uppbyggd.

Krav på demokratisk uppbyggnad

Att en organisation är demokratiskt uppbyggd innebär bland annat att den är medlemsbaserad, det vill säga att den har enskilda medlemmar eller att den har medlemsorganisationer som i sin tur är demokratiskt uppbyggda. För riksorganisationer gäller kravet på demokratisk uppbyggnad även dess medlemsföreningar. Ideella föreningar behöver ha stadgar som reglerar arbetet på ett demokratiskt sätt. Att en organisation är självständig och demokratiskt uppbyggd innebär att: 

 • Organisationen är en självständig ideell förening. Det innebär att organisationen ska ha antagit egna stadgar där föreningens namn, ändamål och verksamhet framgår, att föreningen har en styrelse eller motsvarande som har mandat att ta beslut om verksamheten och ekonomin mellan årsmötena. Detta ska framgå av stadgarna för att kravet på demokratisk uppbyggnad ska anses vara uppfyllt.  
 • Organisationer som tar emot bidrag från MUCF ska ha en egen ekonomi. Det innebär att organisationen som bidraget betalas ut till självständigt sköter sin egen ekonomi.
 • Medlemskapet i en organisation är frivilligt. Det innebär att medlemmarna ska ha tagit ställning för sitt medlemskap, det får inte ske per automatik när en person exempelvis deltar i aktiviteter eller går med i en annan organisation. 
 • Medlemskapet i en organisation är öppet. Det innebär att organisationen ska vara öppen för nya medlemmar att ansluta till föreningen. Slutna sällskap där medlemmarna väljs in bedöms inte leva upp till kraven om demokratisk uppbyggnad.
 • Medlemmarna enligt stadgarna har möjligheter att påverka verksamheten. Det innebär att medlemmarna ska ha rätt att närvara och rösta vid organisationens årsmöte eller annat högsta beslutande organ, eller att de har rätt att skicka ombud som företräder dem vid årsmötet. 
 • Medlemmarna har beslutanderätt över verksamheten genom att de kan rösta i frågor om ansvarsfrihet, stadgeändring och upplösning. Det ska vara reglerat i stadgarna och ansvarsfriheten ska ha behandlats på årsmötet eller annat högsta beslutande organ, vilket ska framgå av protokollet från mötet, för att kravet på demokratisk uppbyggnad ska anses vara uppfyllt. 
 • Medlemmarna utser en styrelse eller motsvarande. Detta innebär att styrelsen ska väljas av medlemmarna på årsmötet eller annat högsta beslutande organ. Om organisationen har styrelsemedlemmar som inte väljs av medlemmarna är organisationen således inte demokratiskt uppbyggd.  
 • Medlemmarna utser en oberoende revisor som granskar föreningens ekonomi och styrelsens förvaltning. Det innebär att det inte ska förekomma någon jävsituation mellan revisorn och styrelsen, exempelvis genom att revisorn själv sitter i styrelsen eller är släkt med någon som sitter i styrelsen. Enligt god föreningssed ska revisorn inte heller ha suttit i den avgående styrelsen då detta kan innebära att revisorn granskar sin egen förvaltning. Det finns dock inget som hindrar att revisorn är medlem i föreningen. 

Krav på demokratisk verksamhet

Utöver demokratisk uppbyggnad ska organisationen i sin verksamhet respektera demokratins idéer inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering. MUCF tolkar detta som att både syftet med organisationen och den verksamhet som bedrivs ska vara förenlig med principen om alla människors lika värde. Det innebär att bidrag inte får lämnas till en organisation om den eller dess företrädare inom ramen för verksamheten agerar på ett sätt som strider mot kraven på demokratins idéer inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering. Det innebär bland annat att:

 • Företrädare för organisationen men även dess inbjudna föreläsare ska respektera alla människors lika värde och inte uttrycka sig på ett sätt som nedvärderar eller hetsar mot olika grupper i samhället (grundat på kön, könsuppfattning eller identitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, etnicitet eller funktionsnedsättning).
 • Den verksamhet som bedrivs ska inte verka exkluderande för människor grundat på kön, könsuppfattning eller identitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, etnicitet eller funktionsnedsättning om det inte finns godtagbara skäl. 

I beslutade dokument (stadgar, årsmötesprotokoll, programförklaringar), på webbsidor kopplade till organisationen, i social media, ska det inte finnas skrivningar eller på annat sätt uttryckas sådant som strider mot demokratins idéer inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering. MUCF tar vid behov stöd i Demokrativillkorsutredningens förslag om demokrativillkor för bidrag till civilsamhället och tillhörande stödmaterial (SOU 2019:35).

Underlag som granskas

MUCF tar ställning till om organisationen och verksamheten kan anses vara demokratisk i uppbyggnad och verksamhet genom att kontrollera:

 • stadgar
 • årsmötesprotokoll
 • verksamhetsberättelse

 Vid behov kan myndigheten även kontrollera exempelvis:

 • föreningens övriga policydokument
 • ekonomisk redovisning
 • föreningens webbsida
 • öppen social media
 • nyhetsrapportering 

Fördjupad granskning

Vart tredje år genomför MUCF en fördjupad granskning där vi bland annat tittar på om de organisationer som fått organisationsbidrag lever upp till kraven om demokratisk uppbyggnad. Har organisationen ändrat i sina stadgar kontrolleras stadgeändringen i samband med ansökan om organisationsbidrag oavsett om det är tre år emellan eller inte. Myndigheten genomför även varje år, utifrån ett slumpmässigt urval, fördjupad granskning på organisationers lokala nivå, det vill säga dess medlemsföreningar. 

Påpekanden i bidragsbeslut

MUCF ger under vissa omständigheter påpekanden till organisationer som tidigare har fått bidrag om vi finner brister i den demokratiska uppbyggnaden eller andra villkor kopplat till berörd förordning. Ett påpekande måste åtgärdas inom den tid som anges i beslutet. 

Särskild granskning - om något blir fel eller om vi får in nya uppgifter

Om MUCF under handläggning, eller efter att beslut om bidrag redan fattats, får information där det ser ut som om att en organisation av någon anledning inte uppfyller aktuell förordnings krav kan myndigheten inleda en särskild granskning. Informationen kan komma i form av nyhetsrapportering eller tips från allmänheten. Initialt kontaktar vi organisationen skriftligt för ett bemötande av de uppgifter vi har fått in. Svaret på bemötandet ger en vägledning om hur MUCF ska gå vidare i det specifika fallet.  Den särskilda granskningen kan resultera i något av följande: 

 • inte vidta någon åtgärd (uppgifterna visade sig inte stämma eller påverkar inte rätten till aktuellt bidrag)
 • beslut om att villkora bidraget eller stoppa utbetalningar
 • beslut om att kräva tillbaka hela eller delar av det beviljade bidraget

Enligt förvaltningsrättsliga principer är det myndigheten som måste visa att organisationen har gjort fel för att kunna återkräva bidraget.   Om det finns misstankar om att en organisation medvetet har lämnat felaktiga uppgifter i syfte att erhålla bidrag gör MUCF en polisanmälan. 

 

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: