Hoppa till huvudinnehåll
 

Öka valdeltagandet i de allmänna valen 2018

Bidrag till projekt som ökar valdeltagandet inför de allmänna valen 2018.

Ansökan

Det här bidraget går inte längre att söka.

Ni kan söka bidraget

Bidraget kan sökas av kommuner eller organisationer och stiftelser utan vinstsyfte. De sökande och projekten ska uppfylla demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering. Bidrag får inte lämnas till en organisation eller stiftelse som har skulder hos Kronofogdemyndigheten.

Projekten ska uppfylla vissa krav, se Bedömning av ansökan.

Syftet med bidraget

Bidraget ska användas för aktiviteter och verksamheter som syftar till att öka valdeltagandet bland unga samt utrikes födda eller personer med funktionsnedsättning i alla åldrar. Syftet är också att öka valdeltagandet i socioekonomiskt utsatta områden där valdeltagandet är lågt. 

Det här kan bidraget gå till

Bidraget ska användas för att stimulera och öka valdeltagandet bland  grupper som röstar i mindre utsträckning. Myndigheten kommer att prioritera:

  • projekt som använder verksamheter och metoder som är framgångsrika för att nå de specifika målgrupperna, exempelvis genom lokala aktörer och ambassadörer som har ett upparbetat förtroende bland målgrupperna. 
  • projekt i grupper där det finns ett stort behov av att öka valdeltagandet och där beskrivningen av hur målgrupperna ska gå från att vilja rösta till att faktiskt göra det är väl beskriven och realistisk. Det är särskilt prioriterat om projektet har tidigare erfarenheter som har visat sig fungera i exempelvis en stadsdel eller på en lokal ort. 

Bidrag kan inte gå till organisationens ordinarie verksamhet.

Projektets längd 

Ett projekt kan pågå under högst 12 månader och ska starta senast den 1 februari 2018.

Bidragets storlek

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har under 2018 drygt 8,5 miljoner kronor att fördela . MUCF kommer att bevilja högst 500 000 kronor för ett projekt. Av sökta medel får högst 300 000 kronor användas för lön och arvode.