Bedömning av ansökan till projekt för att öka valdeltagandet

Detta tar vi hänsyn till i vår bedömning av projektansökningarna.

Syfte och kvalitet

Organisationens beskrivning av projektets innehåll och genomförande och hur dessa förhåller sig till tidigare erfarenheter och kunskap samt till syftet med bidraget. Myndigheten kommer särskilt att prioritera projekt där metoder och aktiviteter har prövats och utvärderats med goda resultat och som har nått unga samt utrikes födda eller personer med funktionsnedsättning i alla åldrar.

Geografiska prioriteringar

Projekt som bedrivs i socioekonomiskt utsatta områden med lågt valdeltagande i tidigare val. Här är det särskilt intressant om projektet har lokal förankring och kunskap som kan handla om hur en särskild målgrupp kan nås eller vilka specifika metoder som kan vara framgångsrika i just det området.

Budget och kostnad

Ansökan om medel för att genomföra projekt ska innefatta en budget. Sökande organisationer kan maximalt söka 500 000 kr. Högst 300 000 kronor (60 %) av budgeten kan användas till löner och arvoden och högst 10 000 kronor till revisionskostnader.
Budgeten ska vara väl balanserad i relation till de aktiviteter som ska genomföras. Kostnadseffektiviteten kommer också att bedömas.

Fortsättningsprojekt och effektivisering

Projekt där metoder, aktiviteter eller kunskap kan återanvändas inför Europaparlamentsvalet 2019 är särskilt intressanta.
Sökande organisationer kan i ansökan för 2018 anmäla intresse av att delta även under 2019 års parlamentsval. Anmälan innebär dock ingen garanti för att beviljas fortsatta bidrag.