Bedömning av ansökan till projekt för att öka valdeltagandet

Detta tar vi hänsyn till i vår bedömning av projektansökningarna.

Syfte och kvalitet

Organisationens beskrivning av projektets innehåll och genomförande och hur dessa förhåller sig till tidigare erfarenheter och kunskap samt till syftet med bidraget. Myndigheten kommer särskilt att prioritera projekt där metoder och aktiviteter har prövats och utvärderats med goda resultat och som har nått unga samt utrikes födda eller personer med funktionsnedsättning i alla åldrar. Det kan till exempel handla om erfarenhet av projekt för att öka valdeltagandet i tidigare val. Vi kommer även att prioritera projekt där det finns god kännedom om eller förankring i lokala områden, stadsdelar eller på orter där valdeltagandet tidigare har varit lågt. 

Geografiska prioriteringar

Vi prioriterar projekt som bedrivs i socioekonomiskt utsatta områden med lågt valdeltagande i tidigare val. Här är det särskilt intressant om projektet har lokal förankring och kunskap som kan handla om hur en särskild målgrupp kan nås eller vilka specifika metoder som kan vara framgångsrika i just det området.

Budget och kostnad

Ansökan om bidrag för att genomföra projekt ska innehålla en budget. Sökande organisationer kan maximalt söka 500 000 kr. Ni kan använda högst 60 procent av det sökta beloppet till löner och arvoden och högst 10 000 kronor till kostnader för revision.
Budgeten ska vara väl balanserad i relation till de aktiviteter som ska genomföras. Vi kommer också att bedöma kostnadseffektiviteten.