Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+
Europeiska Solidaritetskåren

Youthpass

Alla som har genomfört en aktivitet inom programmet Erasmus+ Ungdom och Europeiska solidaritetskåren har rätt att få ett intyg för att de deltagit. Intyget för deltagandet går under namnet Youthpass.

Som organisation är ni ansvariga över att informera deltagarna i ett projekt inom ramen för Erasmus+ eller Europeiska solidaritetskåren om möjligheten att få ett Youthpass. Det är ni som organisation som utfärdar Youthpass och ni kan läsa om de olika stegen och hur ni går tillväga på webbplatsen för Youthpass.

Creating certificates step by step

Syftet med Youthpass är att deltagarna ska reflektera över sina upplevelser och erfarenheter i projektet samt formulera vad de har lärt sig och vilka kompetenser de har utvecklat. Syftet är också att samhället ska få upp ögonen för det lärande som sker i samband med ideell ungdomsverksamhet.

Som stöd i reflektionen och beskrivning av de nya kunskaper och erfarenheter deltagarna har erhållit genom sitt deltagande i projektet finns åtta nyckelkompetenser. Dessa är antagna genom en rekommendation av EU:s ministerråd och syftar till att stödja rätten till god, inkluderande utbildning och livslångt lärande, inte bara inom det formella skolväsendet.

De åtta nyckelkompetenserna är:

  1. Flerspråkighet

  2. Personlig och social kompetens samt kompetens att lära sig att lära

  3. Medborgarskapskompetens

  4. Entreprenörskompetens

  5. Kompetens på området kulturell medvetenhet och kulturyttringar

  6. Digital kompetens

  7. Matematisk kompetens och kompetens inom naturvetenskap och teknik

  8. Läs- och skrivkunnighet

Youthpass strategi

Strategin syftar till att ge inspiration och en ram för samarbete mellan organisationer och intressenter som vill skapa större medvetenhet och synlighet av värdet i att delta i EU:s ungdomsprogram. Den syftar också till att förbättra kvaliteten och effekterna av ungdomsarbete samt icke-formellt och informellt lärande i Europa.

Läs mer om Youthpass strategin och ladda ner den på Youthpass webbplats.

Youthpass Strategy