Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+

Vanliga frågor och svar Erasmus+ Ungdom

Ansökan

1. När är sista dag för att lämna in ansökan inom Erasmus+? 

Aktuella ansökningstider finns på MUCF:s webbplats under respektive programområde.

2. Vem kan söka? 

Organisationer i alla sektorer som aktivt använder icke formellt lärande när det kommer till att engagera, utbilda och aktivera ungdomar samt ledare som arbetar med ungdomar kan ansöka om finansiering. Som en allmän regel är det inte möjligt att ansöka om finansiering som individ. Individer som vill engagera sig i programmet bör tala med sin organisation, kommun, fritidsgård etc. Men det finns möjligheter för informella grupper av ungdomar att ansöka om specifika typer av ungdomsprojekt under Key Action 1 Ungdomsmobilitet och Key Action 2 Partnerskap för samarbete. För ytterligare information om vem som är berättigad att ansöka om finansiering genom Erasmus+, läs programguiden för Erasmus+.

3. Vilka länder kan delta i ett Erasmus+ projekt? 

Programländer: EU:s 27 medlemsländer, Norge, Lichtenstein, Island, Turkiet, Nordmakedonien och Serbien. Partnerländer i grannskapet: östra Europa, södra Medelhavsområdet, västra Balkan, Ryssland.

4. Hur hittar jag en partnerorganisation? 

Ni kan söka efter partnerorganisationer via databasen Otlas.

Otlas - The Partner-Finding Tool

5. Är det möjligt att byta partnerorganisation? 

Ja, det är det. När ni har hittat en ny partnerorganisation måste ni sända över information om den nya organisationen, likt den information ni sände in till oss om de andra organisationerna när ni ansökte om projektet. Ni måste också sända in ett nytt ”partner mandate” till oss. När det är gjort gör vi en bedömning av den nya partnerorganisationen. Ni måste invänta vårt godkännande innan ni kan börja boka biljetter och dylikt för den nya organisationen. Om vi godkänner bytet kommer vi sända ut ett tilläggsavtal till er.

Förändringar i projekt

Förändringar kan ske i alla typer av projekt och saker som är planerade kan falla samman. Det viktigaste ni som är ansvariga för ett projekt ska ta med er är att alltid kommunicera med MUCF om det uppstår förändringar, stora som små.

6. Vad gör vi om en deltagare får förhinder/måste göra avbrott i mobilitetsperioden eller om en aktivitet måste förkortas/ställas in på grund av omständigheter som ligger utanför vår kontroll? 

Om en deltagare får förhinder på grund av plötslig sjukdom eller om en aktivitet måste ställas in eller blir förkortad på grund av omständigheter som ligger utanför er kontroll kan detta betraktas som Force Majeure. Om det är att betrakta som Force Majeure kan uppkomna kostnader för mobiliteten/aktiviteter anses bidragsberättigade trots att de inte genomförts som planerat. Projektägaren ska i samband med att den aktuella situationen uppstått omgående kontakta MUCF för att ta reda på om en ansökan om Force Majeure är aktuell eller inte. Om det bedöms vara aktuellt kommer ni få ett formulär som ni ska fylla i och skicka in till oss för att ansöka om att åberopa Force Majeure.

7. Är det möjligt att flytta kostnader mellan travel costs och organisational support inom en aktivitet? 

Budgeten bygger på schablonbelopp per deltagare/dag, och resor på distance bands vad gäller de faktiska resorna (distance band via EU-kommissionens ”calculator”). Bidraget från oss utgår från antalet deltagare/dagar/avstånd för resor etc. Budgeten kan användas för att genomföra projektet på bästa sätt. Kommer det färre antal deltagare eller någon stannar kortare än planerat så får ni mindre organisational support i motsvarande grad. Det betyder också att det är upp till er hur ”budgeten” som genereras av schablonbeloppen ska användas inom projektet för att genomföra aktiviteterna på bästa sätt.

8. Är det möjligt att flytta budget mellan aktiviteter under projektet? Till exempel, om man ser att en aktivitet blir billigare eller dyrare på grund av exempelvis dyrare tågbiljetter/hotellkostnader vid ett specifikt datum? 

Budgeten bygger på schablonbelopp per deltagare/dag, och resor på distance bands vad gäller de faktiska resorna (distance bands via EU-kommissionens ”calculator”). Bidraget från oss utgår från antalet deltagare/dagar/avstånd för resor etc. Budgeten kan användas för att genomföra projektet på bästa sätt. Kommer det färre antal deltagare eller någon stannar kortare än planerat så får ni mindre organisational support i motsvarande grad. Det betyder också att det är upp till er hur ”budgeten” som genereras av schablonbeloppen ska användas inom projektet för att genomföra aktiviteterna på bästa sätt.

9. Är det möjligt att byta ort för aktivitet? 

Ja, det är det. Kommunicera alla förändringar med MUCF så att vi kan registrera detta i ert ärende och se till att det inte blir problem för er inför slutrapporteringen. De som handlägger slutrapporterna kommer sedan att räkna ut korrekt distance band och reglera er sista utbetalning utefter det. Observera att ni ej kan få mer pengar är vad ni från början blivit beviljade, summan kan endast regleras nedåt.

10. Är det möjligt att byta datum för aktivitet? 

Ja, det är det. Kommunicera alla förändringar med MUCF så att vi kan registrera detta i ert ärende och se till att det inte blir problem för er inför slutrapporteringen. Det är inga problem att flytta tiden för er aktivitet, så länge de nya datumen ligger inom ramen för den beviljade projektperioden. Det är även möjligt att flytta aktiviteten utanför projektperioden, men då behövs ett tilläggsavtal.

11. Är det möjligt för en deltagare att resa till/från ett annat land än sitt hemland? 

Bidrag för resor beräknas på avstånd (var deltagare bor och dit den ska), hur personen tar sig dit spelar för vår del ingen roll. Det ni beviljas är ett schablonbelopp beräknat på avstånd mellan bostadsort och platsen för projektaktiviteten. Observera att det inte är möjligt att registrera två olika resvägar i ansökan eller i våra system. Syftet med resebidraget är att en deltagare ska få ekonomiskt stöd för resa till och från ett utbyte inte för att kunna resa på en privat semester efter avslutat projekt.

12. Är det tillåtet att ersätta deltagare från ett land med deltagare från andra länder? 

Ja det är tillåtet att ändra antalet deltagare per nationell grupp så länge det totala antalet deltagare inte överskrider vad som beviljades projektet på ansökningsnivå. Observera att det finns särskilda minimikrav på gruppsammansättningen för ungdomsutbyten. Minst 16 och högst 60 deltagare (ej medräknat gruppledare) måste delta per aktivitet. Eller minst 10 och högst 60 om det endast är deltagare med begränsade möjligheter. Varje nationell grupp ha minst en medföljande gruppledare.

Slutrapportering/Mobility tool 

13. Jag förstår inte hur jag lägger in exceptional costs i slutredovisningen? 

Alla exceptional costs ska läggas in i respektive mobilitet på respektive person (t.ex. för visumkostnader eller särskild hjälp/stöd till en viss individ). Om det inte finns någon given person som är kopplad till exceptional costs så får ni lägga alla kostnader på en lämplig person någonstans i projektet som finns i mobiliteten. Glöm inte att lägga bifoga kvittona för era utgifter i samband med att ni skickar in slutrapporten. MUCF kommer bara ta hänsyn och bevilja de kostnader som är redovisade med kvitton. 

Generellt

14. Hur ger jag MUCF feedback om ett projekt som jag har deltagit i? 

Du är välkommen att kontakta oss. Du når oss enklast via mail, erasmusplus@mucf.se

15. Jag är missnöjd med ett beslut som ni har fattat i mitt ärende. Hur går jag vidare med detta? 

Du kan begära att vi omprövar ett administrativt beslut om du bedömer att det påverkar er organisation negativt, till exempel sänkt budget, krav på återbetalning, ej godkända aktiviteter/deltagare eller andra justeringar vi gjort i en ansökan eller slutrapport. Den kvalitativa bedömningen av en projektansökan kan ej omprövas, det vill säga den poäng som en ansökan fått och hur den har bedömts gentemot andra ansökningar.

Om du har fått avslag på din ansökan och har frågor är du välkommen att kontakta oss via mail. Begäran om omprövning skickas via mail till registrator@mucf.se. Skicka även en kopia till erasmusplus@mucf.se.
Begäran ska innehålla uppgifter om vilket program det berörda projektet gäller, projektkod och projekttitel. Redogör även för vilket beslut du vill ha ändrat samt motivera varför och på vilket sätt du vill att det ska ändras.

Eventuella bilagor som styrker de uppgifter du lämnar ska bifogas. Din begäran måste komma in inom den angivna tidsfristen, tidsfristen framgår vanligtvis av beslutet. I regel är det tre veckor från det att ni tagit del av beslutet. För formellt avslag av en ansökan ska begäran om omprövning inkomma inom sju dagar.
 

Feedback

MUCF, nationellt kontor för EU-programmen: