Hoppa till huvudinnehåll
 

Ungas försörjning och ekonomiska levnadsvillkor

UNG IDAG 2022

För att vi ska nå Sveriges ungdomspolitiska mål ska alla unga ha goda ekonomiska levnadsvillkor. UNG IDAG 2022, som handlar om ungas försörjning och ekonomiska levnadsvillkor, visar att Covid 19-pandemin har påverkat ungas möjligheter att arbeta och andelen sysselsatta bland unga har minskat. Andelen arbetslösa ökade kraftigt till en början under pandemin, men har sedan åter minskat. De unga som står längre ifrån arbetsmarknaden riskerar dock att stanna i långa perioder utan arbete. Rapportens resultat visar att möjligheter till kontakter på arbetsmarknaden är viktiga för att unga ska komma ut i arbete.

Det är tydligt att de ekonomiska levnadsvillkoren inte ser likadana ut för alla unga. Utrikes födda unga är exempelvis i större utsträckning arbetslösa och andelen som lever med låg ekonomisk standard eller har ekonomiskt bistånd är högre. Resultaten indikerar även att unga med funktionsnedsättning har sämre ekonomiska levnadsvillkor. Andelen som är missnöjda med sin ekonomi är exempelvis högre, liksom andelen som haft svårt att klara löpande utgifter.

Rapporten visar också att kontakter och nätverk är viktiga för unga när de ska in på arbetsmarknaden och att det är viktigt med trygga anställningsvillkor. Vi ser också en oroande utveckling av unga med skulder och betalningsproblem. 

Mer om UNG IDAG 2022

En del av Sveriges ungdomspolitiska uppföljningssystem

Rapporten är en del av MUCF: s uppföljning av Sveriges ungdomspolitiska mål. Den utgår från de indikatorer över ungas levnadsvillkor som MUCF följer och publicerar på ungidag.se. Varje år kompletterar vi detta med en rapport som vi i år har valt att fokusera på ungas försörjning, ungas ekonomiska levnadsvillkor och unga med ekonomiska svårigheter.

Tidigare rapporter

Ta gärna del av tidigare rapporter i serien UNG IDAG.