Hoppa till huvudinnehåll
 

Kartläggning av hot och hat mot det civila samhället

Kartläggning av hot och hat mot det civila samhället
Utgivningsdatum:
Sidor: 58

Ladda ner för utskrift

I juni 2021 gav regeringen i uppdrag till MUCF att kartlägga omfattning och konsekvenser av trakasserier, hot och våld som riktas mot det civila samhällets organisationer. Kartläggningen är en del i arbetet med att få en helhetsbild av hur utsatta förtroendevalda, journalister, konstnärer, opinionsbildare, forskare och det civila samhällets organisationer är. För att svara mot regeringsuppdraget har MUCF under oktober till december 2021 genomfört en enkätundersökning riktad till 4 000 ideella föreningar och registrerade trossamfund.

Undersökningen visar bland annat att 14 procent av organisationerna eller dess medlemmar under de senaste tolv månaderna blivit utsatta för trakasserier, hot eller våld kopplat till verksamheten. Över hälften av de organisationer som utsatts relaterar händelserna till ställningstagande eller opinionsbildning i en särskild fråga. Organisationer som bedriver opinionsbildning i hbtqi-frågor, feminism samt antirasism och rasism är särskilt utsatta. 

Undersökningen visar också att 13 procent av dem som företräder civilsamhällets organisationer som en följd av deras engagemang utsatts för trakasserier, hot eller våld under de senaste tolv månaderna. Utsattheten är särskilt stor bland dem som bedriver opinionsbildning. Totalt sett har 22 procent av företrädarna utsatts för trakasserier, hot eller våld åtminstone någon gång under den tid då de varit engagerade i organisationen.

Ladda ner rapporten och ta del av resultaten i sin helhet.
Du kan också ta del av bilagan till rapporten, som innehåller en beskrivning av datainsamling och metod för framtagande av uppgifterna till rapporten.