= Ladda ned pdf
= Lägg i kundvagnen

Aktuellt

Här kan du läsa, ladda ned och beställa Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors publikationer. Alla våra publikationer kan laddas ned gratis. Vid beställning kan kostnad för frakt tillkomma.

Framsida på Antidiskrimineringsverksamheter 2020. Titeln är mot blå bakgrund.
Återrapportering av bidragets användning och effekter för verksamhetsåret 2018

I rapporten ger myndigheten en bild av hur bidraget till verksamheter som förebygger och motverkar diskriminering har fördelats, både geografiskt och innehållsmässigt. Vidare redogörs för bidragets användningsområden, resultat och möjliga effekter. Beskrivningarna är baserade på organisationernas egna uppgifter från antidiskrimineringsbyråernas återrapportering för verksamhetsår 2018.

Myndigheten gör bedömningen att de resultat och effekter som organisationerna har rapporterat ligger väl i linje med bidragets syfte. Myndigheten bedömer också att bidraget till antidiskrimineringsbyråerna är av stor vikt för deras existens och verksamhet. Förhoppningen är att denna rapport ska ge regeringen ett relevant underlag för att bedöma hur bidragsgivningen till antidiskrimineringsverksamheter kan utvecklas.

0:00 kr
Rapportframsida Projektbidragens användning och effekter 2020. Titeln är på blå bakgrund
Återrapportering av fem statsbidrag till ideella organisationer, stiftelser och kommuner
0:00 kr
Rapportframsida Organisationsbidragens användning och effekter 2020. Tilteln är på blå bakgrund
Återrapportering av tre statsbidrag till ideella organisationer
0:00 kr
En fördjupad uppföljning av det civila samhällets villkor
0:00 kr
Delrapport inom MUCF:s uppdrag rörande unga som varken arbetar eller studerar
0:00 kr
Slutrapportering av uppdraget
0:00 kr