= Ladda ned pdf
= Lägg i kundvagnen

Aktuellt

Här kan du läsa, ladda ned och beställa Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors publikationer. Alla våra publikationer kan laddas ned gratis. Vid beställning kan kostnad för frakt tillkomma.

Framsida på rapporten Projektbidragens användning och effekter 2021
Återrapportering av fyra statsbidrag till ideella organisationer, stiftelser och kommuner

MUCF lämnar årligen en redogörelse till regeringen för hur flera av de bidrag som myndigheten fördelar har använts och vad medlen har gett för effekter. Återrapporteringen styrs av bidragens förordningar. I den här rapporten redovisas fyra projektbidrag som fördelas till projekt som

  • minskar förekomsten av hot och hat i det offentliga samtalet
  • motverkar eller förebygger rasism eller liknande former av intolerans
  • värnar demokratin mot våldsbejakande extremism
  • stödjer barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande

Rapporten ger en bild av vad bidragen har använts till, vilka som har fått bidrag och var i landet bidragen har använts. Myndigheten återger också de resultat och effekter som projektägarna har rapporterat in. Beskrivningarna är baserade på organisationernas egna uppgifter. I årets rapport finns även material från sju intervjuer med organisationer som bedrivit projekt i någon av de fyra projektformerna.

Myndigheten gör bedömningen att de resultat och effekter som projektägarna har rapporterat in ligger väl i linje med bidragens syften. Av organisationernas svar att döma har också en majoritet av projekten lett till långsiktiga effekter. Myndigheten drar även slutsatsen att statsbidragen många gånger växlas upp av de ideella projektägarna eftersom vi ser att mycket av arbetet som utförs i projekten är ideellt, och att staten därmed ges god valuta för pengarna.

0:00 kr
Framsida Organisationsbidragens användning och effekter 2021
Återrapportering av tre statsbidrag till ideella organisationer
0:00 kr
Framsida rapport Antidiskrimineringsverksamheter 2021
Återrapportering av bidragets användning och effekter för verksamhetsåret 2019
0:00 kr
Framsida på stödmaterialet Öppna fritidsverksamheten - om tillgänglighet och inkludering
Om tillgänglighet och inkludering
0:00 kr
Bild på omslaget av Ett år av utmaningar
Uppföljning av ideella föreningars villkor 2021
0:00 kr