= Ladda ned pdf
= Lägg i kundvagnen

Aktuellt

Här kan du läsa, ladda ned och beställa Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors publikationer. Alla våra publikationer kan laddas ned gratis. Vid beställning kan kostnad för frakt tillkomma.

En fördjupad uppföljning av det civila samhällets villkor

Årets rapport belyser utvecklingen av ideella föreningars villkor över tid och deras resonemang om villkoren. Den bygger på enkätundersökningar mellan 2012 och 2018 och intervjuer med ett tjugotal ideella föreningar. Resultaten visar att förutsättningarna har varit stabila och att de flesta föreningar har goda villkor. På kort tid har dock det civila samhällets förutsättningar förändrats kraftigt på grund av coronpandemin. Många föreningar vittnar om inställd verksamhet, minskade intäkter och en oro för framtiden. I slutet av rapporten finns en nulägesanalys om det civila samhället och coronapandemin.

0:00 kr
Delrapport inom MUCF:s uppdrag rörande unga som varken arbetar eller studerar
0:00 kr
Slutrapportering av uppdraget
0:00 kr
Rapportframsida Statsbidrag till samverkansinsatser för unga som varken arbetar eller studerar med rapportens titel i vitt på blå botten
Bidragets användning, deltagarnas erfarenheter och effekter av beviljade projekt 2016–2018
0:00 kr
Om barnkonventionen
0:00 kr