= Ladda ned pdf
= Lägg i kundvagnen

Aktuellt

Här kan du läsa, ladda ned och beställa Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors publikationer. Alla våra publikationer kan laddas ned gratis. Vid beställning kan kostnad för frakt tillkomma.

Framsidan på Stöd till romska organisationer och romers hälsa 2019. Bilden innehåller den romska flaggan på mörkblå botten.

MUCF har inom haft i uppdrag att 2016-2019 genomföra insatser som ska bidra till att förbättra förutsättningarna för romers engagemang i det civila samhället och för romska organisationers deltagande i samhällslivet, som en del av arbetet för romsk inkludering. I uppdraget ingick att arrangera utbildning i föreningsteknik samt erfarenhetsutbyte mellan romska och icke-romska organisationer. I uppdraget ingick också att fördela stöd enligt förordning (2016:840) om statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer.

I rapporten presenteras hur myndigheten har genomfört uppdraget under 2019, vilka projekt som har beviljats bidrag inom satsningen och vilka insatser myndigheten har genomfört. I rapporten redogörs även övergripande om utvecklingen 2016–2019 då myndigheten haft uppdraget.

0:00 kr
Rapportframsida Statsbidrag till samverkansinsatser för unga som varken arbetar eller studerar med rapportens titel i vitt på blå botten
Bidragets användning, deltagarnas erfarenheter och effekter av beviljade projekt 2016–2018
0:00 kr
Om barnkonventionen
0:00 kr
Unga hbtq-personer om sina levnadsvillkor
0:00 kr
Ungas möjligheter till inflytande på lokal nivå
0:00 kr
Rapportframsida Unga med attityd 2019, del 3.
Hälsa, fritid och framtid
0:00 kr