Hoppa till huvudinnehåll
 

Var tredje förening har påverkats negativt av höga elpriser och stigande inflation

2023-05-22 - 12:00

Var tredje ideell förening och närmare varannan idrottsförening uppger att deras möjligheter att bedriva verksamhet har påverkats negativt av de höga elpriserna och inflationen under det senaste året. Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

MUCF har regeringens uppdrag att följa upp villkoren för det civila samhället och hur dessa utvecklas över tid. Rapporten ”Ett år med nya utmaningar - Uppföljning av ideella föreningars villkor 2022” är en del i detta arbete. Den bygger på en enkätundersökning till 3 000 ideella föreningar som gjordes januari-februari 2023 och totalt besvarades undersökningen av 1 519 föreningar.

I årets undersökning ställdes en ny fråga i enkäten för att undersöka i vilken utsträckning elpriserna och inflationen påverkat möjligheten att bedriva verksamhet. Resultatet visar att var tredje förening anser att deras möjligheter att bedriva verksamhet har påverkats på ett negativt sätt av de höga elpriserna och inflationen under det senaste året. Idrottsföreningar uppger i högre grad (närmare 50 procent) än övriga föreningar att de påverkats negativt av höga elpriser och inflationen. Föreningar med säten i landsbygdskommuner uppger också i högre utsträckning (närmare 40 procent) än föreningar i storstadskommuner (närmare 30 procent) att de höga elpriserna och inflationen påverkat deras möjligheter negativt.

De senaste åren har präglats av stora samhällsutmaningar. Covid-19-pandemin har påverkat ideella föreningars förutsättningar att bedriva verksamhet och nu ställs de inför nya utmaningar som en följd av den höga inflationen och kraftigt stigande elpriser.

Trots dessa utmaningar har de flesta föreningar fortfarande en stark framtidstro, men andelen med framtidstro minskar. I årets undersökning angav 83 procent att de bedömer att de har goda möjligheter att bedriva verksamhet under de närmast kommande åren. Det kan jämföras med 2021 års undersökning där andelen var 88 procent.

– Att allt fler föreningar ser dystert på framtiden är oroande. Civilsamhället utgör en grundpelare i vår demokrati och fyller en viktig roll som opinionsbildare och röstbärare. Det är därför särskilt viktigt att följa utvecklingen av villkoren för det civila samhället under de kommande åren och att säkerställa att föreningarna ges fortsatt goda förutsättningar att verka, säger Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Rapporten visar också att:

  • större föreningar bedömer sig ha bättre möjligheter att bedriva verksamhet under de kommande åren än mindre föreningar. I föreningar med 1–100 medlemmar uppgick andelen till 78 procent och bland föreningar med mer än 500 medlemmar var andelen 88 procent.
  • de flesta föreningar anser sig haft goda ekonomiska förutsättningar att bedriva kärnverksamhet under det senaste året.
  • 15 procent av föreningarna uppger att de under de senaste tolv månaderna har diskuterat att lägga ner eller låta organisationen vila. Denna andel har ökat jämfört med 2020 då andelen var 10 procent. Andelen som har diskuterat att lägga ner eller låta organisationen vila var högre bland föreningar med 1–100 medlemmar än bland större föreningar. Den vanligaste orsaken är bristande intresse eller tid bland medlemmar att engagera sig i organisationen, följt av bristande ekonomi.

Antalet ideella föreningar som är ekonomiskt aktiva har minskat under de senaste åren enligt uppgifter från Statistiska centralbyråns företagsregister. MUCF har även kunnat konstatera att så mycket som var tionde enkät i årets undersökning kom tillbaka som postretur, vilket är en betydligt högre andel postreturer än i de senaste årens undersökningar. Detta skulle kunna indikera att ännu fler föreningar under senare tid har lagt ner sin verksamhet.

–  Att föreningar måste lägga ner sin verksamhet är både sorgligt och på sikt en fara för demokratin. Detta är troligtvis också en effekt av de utmaningar som ideella föreningar mött under senare år. För varje ideell förening som tvingas stänga drabbas enskilda individer, människor som förlorar meningsfulla sociala sammanhang och fritidsaktiviteter eller en plats att komma till för hjälp och stöd i vardagen, säger Lena Nyberg.

Till rapporten Ett år med nya utmaningar – Uppföljning av ideella föreningars villkor 2022