Hoppa till huvudinnehåll
 

Skillnader mellan olika grupper av unga på arbetsmarknaden

2023-04-04 - 08:00

I dag presenterar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, rapporten Ung idag 2023 – En sammanfattad bild av ungas levnadsvillkor i Sverige. Den visar att Sverige möter lågkonjunkturen med en minskad arbetslöshet bland unga, samtidigt som det är fortsatt stora skillnader mellan olika grupper av unga såväl på arbetsmarknaden som i andra delar av livet. Till exempel har unga utrikes födda svårare att etablera sig på arbetsmarknaden jämfört med unga som är födda i Sverige.

– MUCF har uppdraget att följa upp det ungdomspolitiska målet om att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. En av slutsatserna i rapporten är att många unga i Sverige har goda levnadsvillkor. Samtidigt är det tydligt att det finns stora skillnader och det skapar olika förutsättningar och möjligheter i livet för unga, både nu och i deras framtida liv, säger Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF.

Rapporten Ung idag 2023 ger en bred bild av ungas levnadsvillkor och beskriver utvecklingen för unga i Sverige inom områdena utbildning, arbetsmarknad, boende, ekonomi, trygghet, fritid och möjlighet till inflytande över samhället.

Den sammanfattande bilden är att många unga i Sverige har goda levnadsvillkor. De flesta unga går igenom gymnasieskolan med godkända resultat och ur ett längre tidsperspektiv är arbetslösheten bland unga låg, trots att ungas arbetsmarknad påverkades av de senaste årens covid-19-pandemi. Åtta av tio unga bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra. Samtidigt finns det stora skillnader mellan olika grupper av unga, där det krävs insatser för att det ungdomspolitiska målet ska bli verklighet:

  • Unga utrikes födda möter fortfarande större utmaningar kopplat till studieresultat och etablering på arbetsmarknaden. Andelen unga som lever under ekonomiskt utsatta förhållanden är också högre bland utrikes födda. Under de kommande åren väntas ungas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden försämras, vilket för med sig att unga som redan tidigare hade svårare att etablera sig på arbetsmarknaden riskerar att hamna i långa tider av utanförskap.
  • Det finns också delar av ungas livsvillkor där en utveckling i negativ riktning fortsätter, så som unga tjejers psykiska hälsa och unga killars utsatthet för dödligt våld.
  • Tjejer är i större utsträckning än killar intresserade av samhällsfrågor, medan killar har en högre andel som är intresserade av politik. Väldigt få unga är medlemmar i politiska partier. Andelen som är medlemmar har dessutom minskat bland tjejer.

– Goda levnadsvillkor för alla unga oavsett kön, förutsättningar och bakgrund är utgångspunkten för den svenska ungdomspolitiken och lägger grunden för en tilltro till demokratin. Ungas möjligheter att etablera sig i studier eller arbete, ungas psykiska hälsa samt ungas politiska delaktighet är viktiga indikatorer på vilken makt de har att forma sina liv och ha inflytande över samhällsutvecklingen, säger Lena Nyberg.

Indikatorerna i rapporten Ung idag 2023 finns publicerade på webbplatsen ungidag.se. Där samlar MUCF statistik från elva myndigheter om ungas levnadsvillkor. För flera av indikatorerna kan ungas levnadsvillkor följas för län eller kommuner. MUCF har tidigare publicerat rapporten Ung idag 2023:2 med en fördjupad bild av ungas fritid.

Till rapporten Ung idag 2023 – En sammanfattad bild av ungas levnadsvillkor i Sverige

Till ungidag.se – MUCF:s webbsida med uppföljande indikatorer för ungas levnadsvillkor