Hoppa till huvudinnehåll
 

Satsningar för ”Demokratin 100 år”: Öka ungas inflytande och bidrag till civilsamhället

2020-07-28 - 07:30

Under 2020 och 2021 genomför regeringen en stor demokratisatsning som engagerar flera aktörer i samhället. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ska dels ta fram och sprida kunskap om ungas inflytande, dels fördela totalt nästan åtta miljoner kronor till civilsamhället till projekt som stärker demokratin.

- I dessa tider ifrågasätts demokratin av starka krafter, både i vårt och i andra länder. Att öka ungas kunskap om lokal demokrati och att till exempel få fler människor att rösta i områden med lågt valdeltagande är oerhört viktigt, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg.

2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Under 2020 och 2021 genomför regeringen därför "Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati" för att säkerställa en levande och uthållig demokrati för framtiden.

I våras beslutade regeringen att anslå totalt 7,75 miljoner kronor till civilsamhället för att stärka demokratin. Bidraget kan gå till projekt för att få fler att rösta i områden med lågt valdeltagande eller att öka möjligheterna för olika grupper att delta i demokratiska processer. MUCF fick i uppdrag att fördela bidraget och ansökan är öppen till och med 17 augusti.

- Vi prioriterar projekt som bedrivs i områden med socioekonomiska utmaningar, i gles- och landsbygd samt projekt som riktar sig mot unga, utrikes födda eller personer med funktionsnedsättning, säger Lena Nyberg.

Under våren fick MUCF även ett tvåårigt uppdrag att främja ungas förutsättningar att delta i demokratin. Fokus är på den lokala demokratin i kommuner, stadsdelar och civilsamhällesorganisationer. Myndigheten ska kartlägga kunskap och metoder om ungas förutsättningar att delta i demokratin.

MUCF ska ta fram och sprida modeller för hur kommuner kan arbeta strategiskt, sektorsövergripande och långsiktigt med ungas inflytande. Hänsyn ska tas till skillnader i ungas förutsättningar och till lokala förutsättningar. Ett övergripande mål är att nå de grupper av unga som traditionellt sett inte engagerar sig demokratin.

- Vi hoppas i höst kunna teckna långsiktiga överenskommelser med 4–6 kommuner och en region för att tillsammans identifiera och skapa modeller för ungas delaktighet och inflytande. Arbetet med att testa metoder startar först 2021, säger Lena Nyberg.

- Den här slags förändringsarbete tar lång tid och vi hoppas därför kunna fortsätta samarbetet med kommunerna även efter att uppdraget är klart.

I uppdraget ska MUCF samarbeta med Barnombudsmannen, Delegationen mot segregation, Forum för levande historia, Myndigheten för delaktighet, Statens skolverk, Friskolornas riksförbund, Riksidrottsförbundet, Sveriges Kommuner och regioner (SKR) och Kommittén Demokratin 100 år.

I juni 2018 beslutade regeringen om strategi för en stark demokrati ska alla i Sverige ska ha förutsättningar att föra sin talan och att delta såväl i allmänna val som i demokratiska processer mellan valen.

Läs mer om statsbidraget för att stärka demokratin på mucf.se

Uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att främja ungas förutsättningar att delta i demokratin

Läs mer om regeringens demokratistrategi på regeringen.se

Läs mer om satsningen ”Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati” på regeringen.se