Stärka demokratin

Vi fördelar statsbidrag till projekt som syftar till att stärka demokratin.

Ansökan

Ansökan görs i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors ansökningssystem. Ansökan för bidragsåret 2020 planeras att öppna den 1 juni 2020 och stänga igen den 17 augusti 2020.

Ni kan söka bidraget

Bidrag får lämnas till en ideell förening som är självständig och demokratiskt uppbyggd och bedriver verksamhet i Sverige. Bidrag får även lämnas till en stiftelse som inte är statlig eller kommunal om den saknar vinstsyfte och bedriver verksamhet i Sverige. Alla organisationer som får bidrag från MUCF ska i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Se Demokratisk verksamhet - så granskar vi för mer information om myndighetens krav på demokratisk uppbyggnad och respekt för demokratins idéer. 

Det här kan bidraget gå till

Bidrag i form av projektbidrag får lämnas för åtgärder som syftar till att öka kunskapen om demokratin och stärka individers förutsättningar att delta i demokratin och dess beslutsprocesser. Bidrag får inte gå till organisationens ordinarie verksamhet.

Se Så handlägger MUCF projektansökningar för mer information om vilka krav myndigheten ställer på projektansökan.

Enligt regeringens förordning går det inte att överklaga myndighetens beslut om projektbidrag.

Prioritering

Myndigheten prioriterar åtgärder som har förutsättningar att nå många individer, eller riktar sig mot delar av landet eller delar av befolkningen som har ett lågt valdeltagande eller låg delaktighet i demokratin i övrigt.

Projektets längd och starttid

Projektet måste starta under samma kalenderår som det ansöks inom och kan pågå i högst 12 månader. Projektet kan som tidigast starta 3 månader efter sista ansökningsdag, det vill säga den 17 november 2020, och som senast starta den 31 december 2020.

Bidragets storlek

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har regeringens uppdrag att fördela cirka 7,75 miljoner kronor inom stödformen under 2020. 

De bidragssummor som fördelas till olika projekt kan variera, till exempel beroende på vad respektive projekt beräknas kosta och hur många som söker bidraget.