Hoppa till huvudinnehåll
 

Så påverkar ”sms-jobb” ungas ekonomi och livssituation

2019-07-01 - 12:15

I dag presenterar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, delrapport två i attityd- och värderingsstudien bland unga. Den visar hur unga i dag ser på studier, arbete och arbetsmarknad.

- Dagens unga vill ha ett meningsfullt arbete och som går att kombinera med fritid- och familjeliv. Vi ser också att unga med till exempel sms-anställningar är lika oroade för sin ekonomi och bostadslöshet som unga arbetslösa, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Rapporten Unga med attityd 2019 – arbete och arbetsmarknadär den andra av tre delrapporter om ungas attityder och värderingar som MUCF publicerar i år. Den bygger på en enkät till 6 000 slumpvis utvalda unga i åldern 16–29 och den genomfördes hösten 2018.

- Ungas inträde och etablering på arbetsmarknaden är i första hand en fråga om unga människors möjlighet till egen försörjning och ett självständigt liv. Samtidigt är ungas inträde på arbetsmarknaden också en förutsättning för god samhällsekonomi, säger Lena Nyberg.

- En trend är att tidsbegränsade anställningar för unga blir allt vanligare, det som i debatten ibland kallas ”ring och spring” eller ”sms-anställning”. Därför har vi årets enkät valt att ta med dessa i frågor om psykisk ohälsa och oro bland unga med olika anställningsformer.

Studerar för bättre jobb

Rapporten visar att 57 procent av de unga studerar eller planerar att studera vidare. De två vanligaste skälen, både bland tjejer och killar, är att ”få större möjligheter till ett bättre jobb” och att ”få det jobb som jag verkligen vill ha”. Färre studerar vidare för att slippa vara arbetslösa. Var sjätte ung person uppger det som skäl, medan var fjärde gjorde det år 2007 och år 2013.

Det är också vanligare att killar vill studera vidare för att utvecklas som person och ha roligt under studenttiden.

Eget ansvar för att få jobb

Allt fler unga tycker att de själva har ansvar för att komma in på arbetsmarknaden. Det blir också allt vanligare bland unga att tycka att det är okej med lägre lön än vuxna om det ger fler jobb, drygt tre av tio unga tycker så och andelen är högre bland killar än bland tjejer. Sedan frågan ställdes första gången har andelen som instämmer ökat vid varje mättillfälle, från 23 procent 2007 till 34 procent 2018.

Unga prioriterar förutsägbarhet och trygghet i anställning, att veta när en ska arbeta nästa gång. Nästan åtta av tio unga tycker att det är viktigt med fast anställning för att de ska vara intresserade av ett arbete. Det blir också vanligare att unga vill ha ett arbete på den ort där de bor.

Otrygga anställningar påverkar

Resultaten visar att unga (16–29 år) med behovsanställning i samma utsträckning som unga arbetslösa har svårigheter med löpande utgifter och oroar sig för sin ekonomi och för bostadslöshet. Unga med fast anställning har mindre psykisk ohälsa, än unga med tillfälliga anställningar och unga arbetslösa. Unga som varit arbetslösa en längre tid, eller flera kortare perioder, har mer psykisk ohälsa än unga som enbart varit arbetslösa vid ett tillfälle och de som aldrig varit ofrivilligt arbetslösa.

- Andelen unga som inte är nöjda med sina arbeten ökar, jämfört med år 2013. Varför vet vi inte riktigt men vi ser att otrygga anställningsformer tydligt påverkar ungas levnadsvillkor och det är en fråga som måste diskuteras mer. Goda villkor för unga på arbetsmarknaden är en förutsättning för att det ungdomspolitiska målet ska kunna realiseras, säger Lena Nyberg.

Attityd- och värderingsstudien är en del av uppföljningen av den statliga ungdomspolitiken. Den genomfördes första gången 1993 av dåvarande Barn- och ungdomsdelegationen och därefter av MUCF (tidigare Ungdomsstyrelsen) 1997, 2003, 2007 och 2013. I rapporten presenteras inte bara ungas attityder och värderingar, utan deras svar jämförs också med en äldre kontrollgrupp (30 år och äldre).

Den första delen av studien ”Unga med attityd 2019” presenterades i maj i år. Rapporten heter Unga med attityd 2019 – samhällsfrågor och demokrati”, och den visar bland annat att sjukvården för första gången är den viktigaste samhällsfrågan för unga, både bland tjejer och killar. Varannan ung rankar sjukvården högst. Migration, integration, klimat och jämställdhet är andra viktiga frågor. Studien visar också att intresset för politik ökar bland unga.

Kontaktperson: Sofia Zere, avdelningschef, 010-160 10 08, sofia.zere@mucf.se

Läs mer om MUCF:S uppföljning av den statliga ungdomspolitiken

Läs mer om Attityd- och värderingsstudien på MUCF:S hemsida