Uppföljning av ungdomspolitiken

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ansvarar för att följa upp och analysera ungas livssituation. Vi har i uppdrag att utveckla uppföljningen av det övergripande målet.

Ungidag.se - statistik om ungas livsvillkor

Webbportalen ungidag.se samlar den senaste statistiken om unga från tolv myndigheter och Riksidrottsförbundet.

Dessa områden presenteras:

  • arbete och boende
  • ekonomisk och social utsatthet
  • fysisk och psykisk hälsa
  • inflytande och representation
  • kultur och fritid
  • utbildning

Ett femtiotal indikatorer presenteras i Ungidag.se. Med hjälp av indikatorer kan man mäta hur politikområden utvecklas utifrån ett ungdomsperspektiv. En indikator är ett mätbart mål som årligen ska beskriva om villkoren för unga inom området är acceptabla eller inte och åt vilket håll utvecklingen går.

Ung idag - statistik om unga

Publikationerna Ung idag

Fokusserien – djupare analys av ett område

De årliga Fokusrapporterna har alltid ett visst tema med utgångspunkt i ungdomspolitikens huvudområden. 2015 års rapport handlar ungas sexuella och reproduktiva rättigheter.

Fokus 15 - om ungas sexuella och reproduktiva rättigheter

Fokusrapporterna

Attityd- och värderingsstudie

I våra attityd- och värderingsstudier analyserar vi ungas attityder och värderingar inom de flesta områden som ingår i ungdomspolitiken; arbete, hälsa, utbildning, inflytande och fritid. Syftet med undersökningen är att få ökad kunskap om ungdomars syn på sina levnadsvillkor.

Unga med attityd, den senaste studien, bygger på 7500 enkäter som skickades dels till 6000 unga i åldersgruppen 16-29 år (unga), dels till 1500 i åldern 35-74 år (äldre).

Till skillnad från många andra studier så undersöks även vuxnas attityder i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor värderingsundersökningar. De två olika åldersgrupperna gör det möjligt att göra jämförelser mellan generationer och inom ungdomsgruppen.

Den första rapporten i serien kom 1993.

Attityd- och värderingsstudier

Nationell uppföljning av ungdomspolitiken (Nupp)

Vart tredje år genomför MUCF en nationell ungdomsenkät (Nupp). Den nationella ungdomsenkäten besvaras av ett representativt urval av landets 16–25-åringar och ligger sedan till grund för flera av våra rapporter som till exempel Ung idag, När livet känns fel och våra Fokusrapporter.

Resultaten används också i myndighetens webbportal ungidag.se som även innehåller den senaste statistiken om unga från elva andra myndigheter och Riksidrottsförbundet.