Uppföljning av ungdomspolitiken

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ansvarar för att följa upp och analysera ungas livssituation. 

Uppföljningssystemet

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har i uppdrag att följa upp ungas levnadsvillkor. Regeringens mål för alla statliga beslut och instanser som berör ungdomar mellan 13 och 25 år är att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

För att följa detta mål använder Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor det så kallade ungdomspolitiska uppföljningssystemet. Det består av de delar som presenteras nedan.

Ungdomsenkäten

Vart tredje år genomför MUCF en nationell ungdomsenkät. År 2018 genomförs ungdomsenkäten under våren med slutdatum 15 april. Den nationella ungdomsenkäten besvaras av ett representativt urval av landets 16–25-åringar och ligger sedan till grund för flera av våra rapporter som till exempel Ung idag, När livet känns fel och våra Fokusrapporter.

Resultaten används också i myndighetens webbportal ungidag.se som beskrivs nedan.

Ungidag.se - statistik om ungas livsvillkor

Webbportalen ungidag.se samlar den senaste statistiken om unga från tolv myndigheter och Riksidrottsförbundet, och är också en del av uppföljningssystemet. Denna webbportal, framtagen av MUCF, visar och beskriver utvecklingen av ett femtiotal så kallade indikatorer på ungas levnadsvillkor i Sverige. Indikatorerna utgörs av både registerdata och resultat från olika enkätundersökningar, som anpassas till uppföljningssystemet av ett flertal myndigheter som löpande levererar dessa indikatorer.

Årligen genomförs också en studie som följer upp några indikatorer på ungas levnadsvillkor i enlighet med regeringens aktuella prioriteringar, publikationerna Ung idag.

Dessa områden presenteras:

  • arbete och boende
  • ekonomisk och social utsatthet
  • fysisk och psykisk hälsa
  • inflytande och representation
  • kultur och fritid
  • utbildning

Ung idag - statistik om unga

Publikationerna Ung idag

Fokusserien – djupare analys av ett område

De årliga Fokusrapporterna har alltid ett visst tema med utgångspunkt i ungdomspolitikens huvudområden. 2017 års rapport handlar om ungas etablering.

Fokus 17-rapporterna

Fokusrapporterna

Attityd- och värderingsstudie

I våra attityd- och värderingsstudier analyserar vi ungas attityder och värderingar inom de flesta områden som ingår i ungdomspolitiken; arbete, hälsa, utbildning, inflytande och fritid. Syftet med undersökningen är att få ökad kunskap om ungdomars syn på sina levnadsvillkor.

Unga med attityd, den senaste studien, bygger på 7500 enkäter som skickades dels till 6000 unga i åldersgruppen 16-29 år (unga), dels till 1500 i åldern 35-74 år (äldre).

Till skillnad från många andra studier så undersöks även vuxnas attityder i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor värderingsundersökningar. De två olika åldersgrupperna gör det möjligt att göra jämförelser mellan generationer och inom ungdomsgruppen.

Den första rapporten i serien kom 1993.

Ladda ner eller beställ attityd- och värderingsstudier

Attityd- och värderingsstudie