Uppföljning av ungdomspolitiken

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ansvarar för att följa upp och analysera ungas livssituation. 

Uppföljningssystemet

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har i uppdrag att följa upp ungas levnadsvillkor. Regeringens mål för alla statliga beslut och instanser som berör ungdomar mellan 13 och 25 år är att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

För att följa detta mål använder Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor det så kallade ungdomspolitiska uppföljningssystemet. Det består av de delar som presenteras nedan.

Ungdomsenkäten

Vart tredje år genomför MUCF en nationell ungdomsenkät. Den skickas ut till ett representativt urval av landets 16-25-åringar och ligger sedan till grund för flera av våra rapporter som till exempel Ung idag, När livet känns fel och våra Fokusrapporter. Resultaten används också i myndighetens webbportal ungidag.se som beskrivs nedan. Den senaste undersökningen genomfördes 2018.

Nationella ungdomsenkäten 2018

Ungidag.se - statistik om ungas livsvillkor

Webbportalen ungidag.se samlar den senaste statistiken om unga från tolv myndigheter och Riksidrottsförbundet, och är också en del av uppföljningssystemet. Denna webbportal, framtagen av MUCF, visar och beskriver utvecklingen av ett femtiotal så kallade indikatorer på ungas levnadsvillkor i Sverige. Indikatorerna utgörs av både registerdata och resultat från olika enkätundersökningar, som anpassas till uppföljningssystemet av ett flertal myndigheter som löpande levererar dessa indikatorer.

Årligen genomförs också en studie som följer upp några indikatorer på ungas levnadsvillkor i enlighet med regeringens aktuella prioriteringar, publikationerna Ung idag.

Dessa områden presenteras:

  • arbete och boende
  • ekonomisk och social utsatthet
  • fysisk och psykisk hälsa
  • inflytande och representation
  • kultur och fritid
  • utbildning

Ungidag.se - statistik om unga

Publikationerna Ung idag

Fokusserien – djupare analys av ett område

De årliga Fokusrapporterna har alltid ett visst tema med utgångspunkt i ungdomspolitikens huvudområden. 2018 års rapport handlar om ungas sociala inkludering och analyserar likheter och skillnader mellan unga i olika delar av landet.

Till dessa studier görs som regel egna datainsamlingar, till exempel intervjustudier. Ofta kompletteras detta med analyser från den nationella ungdomsenkäten.

Fokus 18 - Vilka ska med? Ungas sociala inkludering i Sverige

Fokusrapporterna

Attityd- och värderingsstudie

I våra attityd- och värderingsstudier analyserar vi ungas attityder och värderingar inom de flesta områden som ingår i ungdomspolitiken; arbete, hälsa, utbildning, inflytande och fritid. Syftet med undersökningen är att få ökad kunskap om ungdomars syn på sina levnadsvillkor.

Till skillnad från andra studier som MUCF gör inom ramen för det ungdomspolitiska uppföljningssystemet, så undersöks även vuxnas attityder i denna undersökning. På så sätt är det möjligt att jämföra attityder och värderingar hos unga, med äldre generationer.

Enkäten skickas ut till ett representativt urval av medborgare i Sverige som är mellan 16-74 år och ligger till grund för myndighetens rapportserie Unga med attityd. Studien genomförs vart sjätte år. Den senaste undersökningen slutrapporterades under 2019.

Ladda ner eller beställ attityd- och värderingsstudier