Hoppa till huvudinnehåll
 

Pengar till insatser mot rasism

2016-12-08 - 15:47
Lena Nyberg, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors generaldirektör.
Lena Nyberg, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors generaldirektör.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles frågor, MUCF, har fördelat bidrag till organisationer som arbetar för att motverka rasism. Projekten ska ta fram och sprida kunskap om rasism eller med olika metoder påverka och förändra attityder, normer och strukturer i samhället.

Bidraget till projekt som motverkar eller förebygger rasism eller liknande former av intolerans har gått till sju organisationer som tillsammans har fått dela på sex miljoner kronor.

– Det är viktigt att stärka arbetet mot rasism och intolerans så att alla människor i Sverige kan känna sig inkluderade i samhället och ha en positiv framtidstro säger Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF.


Projekten som fått stöd för sitt arbete mot rasism och intolerans:

RFSL för projektet ”Växa”, 1 178 968 kronor - i Malmö, Göteborg, Luleå, Skellefteå, Gävleborg, Sundsvall, Örebro, Västmanland och Uppsala

Projektet Växa ska sprida information om asylsökande hbtq-personers situation till allmänheten, RFSL internt och asylsökande hbtq-personer bland annat genom informationsfilmer. Projektet ska även starta flera Newcomers-verksamheter lokalt i RFSL:s avdelningar och driva verksamhet som stödjer asylsökande hbtq-personer att bli mer medvetna om sina rättigheter. Projektet ska drivas i Malmö, Göteborg, Luleå, Skellefteå, Gävleborg, Sundsvall, Örebro, Västmanland och Uppsala.

Flamman Ungdomarnas Hus för projektet ”Min röst!”, 600 000 kronor i Malmö

Projektet ska utbilda 13–19-åringar om strukturell rasism och hur de genom demokratiska metoder kan motverka rasism. Unga från socioekonomiskt utsatta områden i Malmö som upplever maktlöshet och utanförskap är i fokus för projektet. Ungdomarna blir ambassadörer för projektet och kunskapen ska spridas genom bloggar, podcasts, sociala medier och besök av ambassadörerna på skolor och fritidsgårdar.

Individuell Människohjälp, IM, för projektet ”Mot rasism genom samtal om positiv integration”, 
1 100 500 kronor - i Umeå, Lund, Malmö, Jönköping, Växjö, Stockholm och Göteborg

Projektet ska öka kunskapen hos 15–25-åringar om arbete med integration genom goda exempel på integration, vilka möjligheter det finns att själv engagera sig samt öka medvetenheten om den egna rollen i integrationsfrämjande arbete. Projektet genomförs i Umeå, Lund, Malmö, Jönköping, Växjö, Stockholm och Göteborg.

Stiftelsen Teskedsorden för projektet App Against Racism med 1 374 050 kronor

Projektet App Against Racism är ett spel som utmanar fördomar och normer i samhället och som startar samtal om rättigheter, privilegier och vad som är rasism. Målgruppen är främst elever i åldern 13-19 år. Målet är att integrera App Against Racism i skolundervisningen för att ge lärare, elever och allmänheten ett verktyg för att arbeta med rasism. Appen ska utformas tillsammans med referensgrupper med ungdomar samt representanter från olika organisationer och nätverk med erfarenhet av toleransfrågor och normkritik.

Fritidsforum för projektet ”Vi är dem de snackar om”, 811 000 kronor - i Stockholm och Malmö

Projektet ska pröva arbetssätt, processer och metoder för att arbeta mot islamofobi i öppen fritidsverksamhet. Det ska göras genom att utbilda samtalsledare och ta fram process- och metodmaterial. Arbetssätten, processeren och metoderna har tagits fram genom en förstudie. Den huvudsakliga målgruppen är 13-25 åringar med särskilt fokus på tjejer. Projektet genomförs i Stockholm och Malmö.

Interfem för projektet ”Se och agera mot rasism och homofobi”, 756 000 kronor - i hela landet

Projektet ska hjälpa individer – både de som är drabbade och de som iakttar från avstånd – att ingripa och förebygga situationer där de ser vardagsrasism och homofobi. Det görs genom empowerment av deltagarna och handledning för allmänheten i form av workshops, handböcker, artiklar och konstutställning. Den huvudsakliga målgruppen är skolelever och nyanlända hbtq-personer som möter rasism och homofobi i sin vardag. Projektet genomförs nationellt.

Varken Hora eller kuvad för projektet ”Feminism mor rasism”, 179 482 kronor – i Stockholm län

Projektet riktar sig mot barn och unga i skolor och på fritidsgårdar samt deras föräldrar och skolanställda. Syftet är att ungdomarna genom workshops och värderingsövningar ska få en större förståelse för varandra och varandras levnadsvillkor på temat antirasism. Projektet ska även utveckla nya värderingsövningar till metodboken Respektguiden. Projektet ska genomföras på flera skolor i Stockholms län.

Fakta: Bidraget mot rasism ska gå till projekt som förebygger och motverkar rasism och liknande former av intolerans som tar sig uttryck i afrofobi, antisemitism, antiziganism, homofobi eller transfobi, islamofobi eller rasism mot samer.

Mer information: 
Bidraget Mot rasism och intolerans: http://www.mucf.se/mot-rasism-och-intolerans

Se alla projekt som har fått bidrag: http://www.mucf.se/vi-har-fatt-bidrag

Publikationen Resultat och effekter 2016 - Återrapportering av statsbidrag till ideella organisationerhttp://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/resultat_och_effekter_2016.pdf

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prenumerera gärna på våra elektroniska nyhetsbrev: http://www.mucf.se/nyhetsbrev 
Prenumerera gärna på våra pressmeddelanden: http://www.mucf.se/prenumerera-pa-vara-pressmeddelanden

Presskontakt på 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är Johnny Lindqvist som nås 
via e-post: johnny.lindqvist@mucf.se