Hoppa till huvudinnehåll
 

Ny rapport från MUCF: ”Rasism ett hot mot unga samers rättigheter”

2024-03-04 - 07:25

Nästan hälften av alla unga samer upplever att de blivit illa behandlade eller trakasserade för att de är samer. Barn och unga upplever att rasistiska uttryck har normaliserats och är en del av deras vardag.

– Den utsatthet som unga samer upplever påverkar deras liv på många sätt. Det påverkar skolgång och introduktionen till arbetslivet, tilliten till vuxna och tilliten till samhällets institutioner men också deras framtidstro och hälsa. Utsatthet för rasism hindrar barn och unga från att få sina rättigheter tillgodosedda, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Under 2022 fick MUCF regeringens uppdrag att genomföra insatser som ska bidra till att förebygga och motverka rasism mot samer, med ett särskilt fokus på unga. Inom ramen för uppdraget har MUCF genom samråd med samiska civilsamhällesorganisationer och med samiska förvaltningskommuner och regioner sammanställt en lägesbild. Denna presenteras nu i en delrapport till regeringen.

Lägesbilden visar bland annat på ett behov av ökad kunskap om samers historia, kultur och rättigheter samt ökad kunskap om vad rasism mot samer är och hur den tar sig uttryck. Viktigt är också att unga samer bemöts bättre inom bland annat skolan och hälso- och sjukvården.

Med utgångspunkt i lägesbilden, har MUCF påbörjat och genomfört ett antal insatser i samverkan med samiska förvaltningskommuner och regioner och det samiska civilsamhället.

Några av insatserna är pågående, och har redan bidragit till en ökad kunskapsspridning om unga samers utsatthet för rasism. Däremot ser MUCF behovet av långsiktighet i förebyggande uppdrag mot rasism, för att arbetet ska kunna leda till en förändring som håller över tid.

– Förebyggande insatser är helt avgörande för att vi ska kunna säkerställa målet för ungdomspolitiken att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. I det arbetet behöver unga samers egna röster och civilsamhällets erfarenheter tas tillvara, säger Lena Nyberg.

Läs delrapporten ”Att genomföra insatser som ska bidra till att förebygga och motverka rasism mot samer” (KU 2022/01123) på mucf.se.  

Exempel på insatser för att förebygga och motverka rasism mot unga samer:  
  • Ökad kunskap om rasism inom hälso- och sjukvården. MUCF har skrivit på en samverkansöverenskommelse med Glesbygdsmedicinskt centrum, Region Västerbotten genom Nätverket för samisk hälsa för att ta fram ett kunskapshöjande webbaserat kapitel i nätverkets E-utbildning. Fokus är på bemötande av unga samer inom hälso- och sjukvården.
  • Ökad kunskap om rasism inom skolan. MUCF har påbörjat samverkan med det samiska ungdomsförbundet Sáminuorra för att utveckla och bygga vidare på metoden Nuoras Nurrii. Metoden är inspirerad av Norges arbete med samiska vägvisare i skolor och i Sverige har den översatts och utvecklats av Sáminuorra. Metoden är ett utbildningsprogram för grundskolan (åk 7-9) om samisk kultur, historia, rättigheter och livsvillkor.
  • Samverkansöverenskommelser med kommuner. MUCF har skrivit överenskommelser med Örnsköldsviks kommun, Umeå kommun, Skellefteå kommun och Veärbmie (kommunnätverk för samiska förvaltningskommuner i Norr- och Västerbotten) för att stärka deras arbete mot rasism mot unga samer. Målet är att utveckla metoder som inkluderar unga samer i kommunens arbete med nationella minoriteter och urfolk.
  • Viktiga nationella samarbeten. MUCF har suttit med i Brottsförebyggande rådets referensgrupp, för att bistå med att förstärka ungdomsperspektivet in i frågor om hatbrott och rasism. Tre dialogmöten har under året skett med Sanningskommissionen om det samiska folket. Tillsammans med Forum för Levande Historia bildades en arbetsgrupp med fokus på uppdrag som rör rasism mot samer och romer, vilket bland annat resulterat i en pågående samverkan kring insatser som önskas göras gemensamt under 2024.
  • Nationella och regionala arenor. Under året har MUCF genomfört ett antal kompetenshöjande insatser på både nationella och regionala arenor, till exempel Barnrättsdagarna, delaktighetsveckan i Lycksele, Mänskliga Rättigheter-dagarna och i Almedalen.
  • Översättningar av LUPP. Ungdomsenkäten LUPP har översatts till syd- och nordsamiska och erbjöds till kommuner som genomför enkäten i sina skolor. Här har en kommun valt att nyttja enkäten i år.