Hoppa till huvudinnehåll
 

Att genomföra insatser som ska bidra till att förebygga och motverka rasism mot samer

Delredovisning av regeringsuppdrag

Bild på rapporten
Utgivningsdatum:
Sidor: 20

Ladda ner för utskrift

Nästan hälften av alla unga samer upplever att de blivit illa behandlade eller trakasserade för att de är samer. Barn och unga upplever att rasistiska uttryck har normaliserats och är en del av deras vardag. De utsätts på alla arenor där de befinner sig och det är både av andra barn och av vuxna. 

Under 2022 fick Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) regeringens uppdrag att genomföra insatser som ska bidra till att förebygga och motverka rasism mot samer, med ett särskilt fokus på unga. Inom ramen för uppdraget har MUCF genom konsultationer, samråd och dialoger med samiska civilsamhällesorganisationer samt med samiska förvaltningskommuner och regioner sammanställt en lägesbild. 

Lägesbilden visar bland annat på ett behov av ökad kunskap om samers historia, kultur och rättigheter samt ökad kunskap om vad rasism mot samer är och hur den tar sig uttryck. Viktigt är också att unga samer bemöts bättre inom bland annat skolan och hälso- och sjukvården. Med utgångspunkt i lägesbilden, har MUCF påbörjat och genomfört ett antal insatser i samverkan med samiska förvaltningskommuner och regioner och det samiska civilsamhället. 
Några av insatserna är pågående, och har redan bidragit till en ökad kunskapsspridning om unga samers utsatthet för rasism. Däremot ser MUCF behovet av långsiktighet i förebyggande uppdrag mot rasism, för att arbetet ska kunna leda till en förändring som håller över tid. 

Vägval och insatser för att förebygga och motverka rasism mot unga samer:  

•    Ökad kunskap om rasism inom hälso- och sjukvården. En samverkansöverenskommelse har skrivits med Glesbygdsmedicinskt centrum, Region Västerbotten genom Nätverket för samisk hälsa för att ta fram ett kunskapshöjande webbaserat kapitel i nätverkets E-utbildning med fokus på bemötande av unga samer inom hälso- och sjukvårdens verksamheter.

•    Ökad kunskap om rasism inom skolan. MUCF har påbörjat samverkan med det samiska ungdomsförbundet Sáminuorra, i syfte att hitta förutsättningar för att utveckla och bygga vidare på metoden Nuoras Nurrii. Metoden är inspirerad av Norges arbete med samiska vägvisare i skolor, och i Sverige har den översatts och utvecklats av Sáminuorra. Metoden är ett utbildningsprogram för grundskolan (åk 7-9) om samisk kultur, historia, rättigheter och livsvillkor.

•    Samverkansöverenskommelser med kommuner. MUCF har skrivit överenskommelser med Örnsköldsviks kommun, Umeå kommun, Skellefteå kommun och Veärbmie (kommunnätverk för samiska förvaltningskommuner i Norr- och Västerbotten) för att stärka deras arbete mot rasism mot unga samer. Målet är att stödja kommuner att utveckla metoder som inkluderar unga samer i kommunens arbete med nationella minoriteter och urfolk.