Hoppa till huvudinnehåll
 

Ny rapport från MUCF: ”Mer samverkan behövs för att hjälpa unga som varken arbetar eller studerar”

2021-12-16 - 07:30
Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har fått i uppdrag av regeringen att stödja de aktörer, i första hand kommuner, som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar. Myndigheten lämnar nu in en slutrapport om det treåriga uppdraget.

- Andelen unga som varken arbetar eller studerar är alltjämt hög och förväntas stiga i spåren av coronapandemin. Att stå utanför arbetsmarknaden leder till stort individuellt lidande och stora samhällskostnader. Därför är det viktigt att skapa goda förutsättningar för unga att etablera sig i studier eller i arbete, säger generaldirektör Lena Nyberg.

I Sverige finns cirka 145 000 unga 16–29 år (2019) som varken arbetar eller studerar. Somliga av dessa befinner sig utanför arbete och studier under en kortare period medan andra blir kvar i denna situation under flera år. Personer med funktionsnedsättningar, utrikes födda och personer med psykisk ohälsa är överrepresenterade bland unga som varken arbetar eller studerar. Att inte ha en examen från gymnasiet eller att ha vuxit upp i ett område med socioekonomiska utmaningar ökar också risken för unga att hamna i långvarigt utanförskap.

Den ökade psykiska ohälsan bland unga och den höga ungdomsarbetslösheten tyder på att fler riskerar att hamna utanför arbete och studier.

Regeringsuppdraget innebar också att myndigheten skulle utgöra ett informations- och kunskapsstöd i frågor som rör denna grupp av unga samt att identifie­ra och rapportera systemhinder till regeringen.

- Vi ser att både lokala och nationella aktörer kan behöva hjälp med att organisera ett sammanhållet stöd för unga och med att höja kompetensen i det individuella bemötandet. Det behövs ökad samverkan kring insatser och förebyggande arbete för att unga inte ska hamna i ett långvarigt utanförskap och här kan MUCF kan spela en viktig roll, säger Lena Nyberg. 

Under uppdragstiden har myndigheten träffat 57 kommuner från Trelleborg i söder till Arvidsjaur i norr med syftet att stödja lokal organisations- och verksamhetsutveckling. Kommunträffarna har företrädesvis vänt sig till chefer och strateger ansvariga för utbildning, socialtjänst och arbetsmarknad.

Myndigheten har deltagit i ett stort antal seminarier, konferenser och referensgrupper för att sprida information och kunskap till andra aktörer på nationell, regional och kommunal nivå. Myndigheten har även utvecklat samarbeten med Sveriges kommuner och regioner, SKR, Arbetsförmedlingen, Skolverket och Delegationen för unga och nyanlända till arbete samt tagit fram flera rapporter som rör unga som varken arbetar eller studerar.

Uppdraget har nått cirka 6 000 personer och MUCF har tidigare presenterat två delrapporter till regeringen, i april 2019 och februari 2020. Slutrapporten innehåller även en analys av myndighetens insatser och förslag till fortsatta insatser.

- Vi föreslår att MUCF får ett permanent uppdrag av regeringen att stödja lokala aktörer som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar. Vi föreslår också den tidigare satsningen på statsbidrag till lokala aktörer för att stärka deras arbete återinförs, säger Lena Nyberg.

MUCF:s rapporter om unga som varken arbetar eller studerar: