Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF:s kartläggning visar: Inga mötesplatser för unga hbtq-personer i landsbygdskommuner

2020-03-05 - 08:42

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har kartlagt hur många mötesplatser det finns för unga hbtq-personer i Sverige. De flesta, 29 av 50, finns i storstadsområden medan landsbygdskommuner helt saknar mötesplatser.

- Det här resultatet är oroande. Alla unga har rätt till en meningsfull och utvecklande fritid, en rättighet som är ännu tydligare i och med att barnkonventionen nu är lag. Även i kommuner som har mötesplatser för unga hbtq-personer kan det finnas hinder för att delta, till exempel stora avstånd som kan göra det dyrt och tidskrävande att ta sig till fritidsaktiviteter, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Under 2019 fick MUCF i uppdrag av regeringen att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer. Bakgrunden är att flera undersökningar visar att det kan finnas särskilda hinder för denna grupp att delta i fritidsaktiviteter. Exempelvis visar MUCF:s tidigare rapporter att en fjärdedel av unga hbtq-personer avstått från att delta av rädsla för att bli dåligt bemötta. Unga hbtq-personer känner större otrygghet, är mer ekonomiskt utsatta och har sämre sociala skyddsnät än andra unga. De utsätts oftare för hot, sexuellt våld, förtryck, mobbning eller utfrysning än andra unga. Upplevd psykisk ohälsa är också vanligare bland unga hbtq-personer.

Kartläggningen av mötesplatser ingår i den delrapport som nu lämnats till regeringen och som även innehåller en kunskapsöversikt om unga hbtq-personers levnadsvillkor och fritid.

- Alla unga hbtq-personer mår inte dåligt. Men för unga hbtq-personer som gör det eller upplever att de inte kan prata med sin nära familj eller andra vuxna kan en trygg mötesplats vara särskilt viktig. Vår delrapport visar att det behövs särskilda insatser för att stärka fritiden och tillgången till mötesplatser för unga hbtq-personer, säger Lena Nyberg.

Över hälften i storstäderna

Enligt regeringens ungdomspolitiska mål ska alla unga ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. I strategin för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck slår regeringen fast att unga hbtq-personer ska ha verklig tillgång till välfärd och inflytande.

Enligt MUCF:s kartläggning finns det mötesplatser för unga hbtq-personer i 15 av Sveriges 21 län och i endast 34 av 290 kommuner. Över hälften, 29 stycken, finns i storstadsområden. Myndigheten har inte kunnat identifiera någon mötesplats för unga hbtq-personer i landsbygdskommuner.

Verksamheten liknar oftast den på en traditionell fritidsgård. Fokus är att deltagarna ska ha kul tillsammans och kunna umgås med kompisar i en kravlös och trygg miljö. Deltagarna behöver känna tillit både till mötesplatsen och till ledarna, vilket kräver att personalen har kompetens om hbtq-frågor och psykisk ohälsa samt att det finns rutiner för säkerhet och sekretess. Personal som arbetar med hbtq-frågor riskerar också att utsättas för hat, hot och våld.

- Trygghet är en central fråga, både för deltagarna men också för personalen i fritidsaktiviteter för unga hbtq-personer. Mötesplatserna behöver ha rutiner kring hur verksamheten hanterar hot och våld som riktas mot unga och personal, men de behöver också resurser och tillgång till stöd, säger Lena Nyberg.

Förslag och bedömningar

I delrapporten presenterar MUCF bedömningar och förslag på insatser för att kunna skapa nya mötesplatser och ge bättre förutsättningar för de som redan finns. Myndigheten vill få resurser för att ta fram en bredare och mer djupgående rapport om unga hbtq-personers levnadsvillkor. MUCF vill också utveckla en samverkansmodell för olika aktörer för att skapa trygga mötesplatser. Civilsamhällets villkor och förutsättningar är centralt i arbetet med att stärka förutsättningar för mötesplatser för unga hbtq-personer.

- Vi bedömer att det behövs projektbidrag för mötesplatser så att unga hbtq-personer, oberoende av ort och ålder, ska ha möjlighet att delta i stärkande, trygga och tillgängliga fritidsaktiviteter som leds av kompetent personal. Vi bedömer att det även behövs kompetensutveckling om hbtq-frågor och psykisk ohälsa inom den öppna fritidsverksamheten, säger Lena Nyberg.

MUCF är strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter. Under 2020 är MUCF sammankallande för alla Sveriges hbtq-strategiska myndigheter (MUCF, Diskrimineringsombudsmannen (DO), Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Statens kulturråd och Statens skolverk). Myndigheten ska även samverka med organisationer som företräder hbtq-personers rättigheter 

Länk till delrapporten: Uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer