Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF:s beslut håller för prövning i domstol: ”Stärkta i att vi gör rätt bedömningar”

2019-10-02 - 07:30

Sedan tre år går det att överklaga vissa av de beslut om statsbidrag som tas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Totalt har MUCF avslagit ansökningar om statsbidrag i 90 fall, varav 26 har överklagats. Dom har fallit i 21 ärenden och förvaltningsdomstolen har delat myndighetens bedömning i 19 ärenden.

- Domstolen har delat MUCF:s bedömningar i princip samtliga fall som prövats, vilket gör att vi känner oss stärkta i att myndigheten gör rätt bedömningar oaktat om det gäller formalia, demokratisk uppbyggnad eller demokratins idéer, säger Lotta Persson, chefsjurist på MUCF.

MUCF fördelar varje år mellan 300 och 500 miljoner kronor i statsbidrag på regeringens uppdrag. Myndigheten sprider information om bidragen, tar emot och bedömer ansökningar utifrån förordningar och etablerad praxis. Därefter fattar MUCF beslut om tilldelning, hanterar eventuella överklaganden och efterföljande processer.

- Myndigheten har under senare år genomfört ett omfattande förändrings- och förbättringsarbete gällande bidragsgivningen, bland annat gällande tolkningen av förordningarna samt de kontroller som görs vid prövningen, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Under åren 2017, 2018 och 2019 har andelen avslag legat på en jämn nivå, cirka 30 avslag per år totalt för de tre stödformer som MUCF hanterar.

Avslagen kan till exempel handla om att formella krav i förordningen inte bedöms vara uppfyllda, att organisationen inte har tillräckligt många medlemmar eller tillräckligt stor geografisk spridning. Andra brister kan gälla den demokratiska uppbyggnaden av organisationerna, exempelvis att årsmöten inte hållits på korrekt sätt eller att föreningen saknar revisor. Det har även förekommit att stridigheter inom en organisation varit så allvarliga att de varit grund för avslag. Ett fåtal avslag, fyra stycken, gäller brister i att respektera demokratins idéer.

Tydlig dom om ansvar

Handläggningen i domstol tar viss tid, och därför väntar MUCF fortfarande på besked i de flesta av de fall som avser 2019 års bidrag. Men, ett av överklagandena har avgjorts och dom meddelades av Förvaltningsrätten i Stockholm den 16 september.

– Ärendet rör frågan om vem som har ansvar för att styrka att uppgifterna i en ansökan om bidrag är korrekta, om det ligger på MUCF eller på organisationen. Förvaltningsrätten slår i domen fast att det är organisationens ansvar, säger Lotta Persson.

Domstolen hade också en tydlig motivering i domslutet: ”Det ankommer inte på MUCF eller på förvaltningsrätten att utreda vilka av de lämnade uppgifterna som är riktiga. I stället är det förbundet som har att ge in underlag som med tillräcklig styrka visar att samtliga förutsättningar för att beviljas det sökta bidraget är uppfyllda. Eftersom motstridiga uppgifter förekommit måste kravet på tydlighet ställas högt. Vid beslut om statliga bidrag får det inte råda någon tvekan i fråga om det underlag som beslutet grundas på är sanningsenligt eller om vem som kan förfoga över ett eventuellt bidrag”.

Ärende för prövning

I de fall där domstolen inte delat MUCF:s bedömning gäller det ena målet ett politiskt ungdomsförbund och brister i hanteringen av ekonomin. MUCF bedömde att bristerna var så allvarliga att bidrag inte kunde beviljas. Domstolen delade dock inte den bedömningen. En förordningsändring bereds för tillfället inom regeringskansliet för att kunna fatta beslut om avslag på denna grund.

Det andra fallet rör en ansökan från en barn- och ungdomsorganisation bildad på religiös grund. MUCF avslog den ansökan med anledning av att organisationen inte bedömdes uppfylla kravet på att i sin verksamhet respektera demokratins idéer. Förvaltningsrätten delade inte MUCF:s bedömning men ärendet är ännu inte slutligt avgjort. Det ligger nu för prövning i kammarrätten.