Hoppa till huvudinnehåll
 

Bredda normen på arbetsmarknaden

2018-03-16 - 08:00

Unga hbtq-personer upplever diskriminering i både skolan och på jobbet. Unga som på olika sätt inte följer hetero- och cisnormer i samhället har sämre levnadsvillkor och mår generellt sett sämre än andra unga. Nya rapporter visar att utsatthet och ohälsa också kan bidra till svårigheter när unga hbtq-personer ska etablera sig i arbetslivet.

Bredda normen på arbetsmarknaden

Nu lanserar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor rapporterna Bredda normen-unga personers röster om att varken arbeta eller studera och Bredda normen-En kunskapssammanställning om unga hbtq-personers etablering på arbetsmarknaden.

Unga hbtq-personer har intervjuats om sina upplevelser av att varken arbeta eller studera. De beskriver hur de mår, vilket bemötande och stöd de får av samhället och om hur de blir bemötta när de befunnit sig på en arbetsplats.

Kunskapssammanställningen visar att unga hbtq-personer riskerar att utsättas för trakasserier och diskriminering i både rekryteringsprocesser och på arbetsplatsen.

− Den som blir diskriminerad eller osynliggjord riskerar att drabbas av psykisk ohälsa och hamna utanför arbetsmarknaden, studier och föreningsliv. Men det går att förändra genom att bryta tystnaden kring hbtq och lyssna på de unga och vad de har för behov. De är ju experter på sin egen verklighet, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Många unga hbtq-personer har lågt förtroende för myndigheter. De vittnar om okunskap och dåligt bemötande från myndighetspersoner. Men många är också rädda för att inte bli bra bemötta. Det riskerar att leda till att unga låter bli att söka den hjälp och det stöd de har rätt till.

De unga hbtq-personerna i rapporten lyfter fram att det viktigaste för att komma in i arbetslivet är personliga och respektfulla myndighetskontakter, lyhördhet för individuella behov och att få vara delaktig i beslut om vilka insatser som ska göras. Det är också viktigt att chefer tar ansvar och förebygger kränkningar, förändrar begränsande normer och machokulturer på arbetsplatsen.

Grunden för hur unga hbtq-personer ska komma att må läggs under skolåren. En bra skolmiljö med rätt stöd spelar stor roll för ungas möjligheter att fullfölja sina studier, må bra och se positivt på framtiden.

Att på arbetet bli respekterad i sin könsidentitet, i sitt könsuttryck och för sin sexuella läggning är avgörande för att unga ska vilja välja ett visst yrke och en viss arbetsplats. För vissa är en trygg och respektfull miljö viktigare än själva yrkesvalet.

I Sverige saknas det forskning hur unga hbtq-personer upplever sina arbetsplatser. Rapporten Bredda normen-En kunskapssammanställning om unga hbtq-personers etablering på arbetsmarknaden tar upp internationell forskning om unga hbtq-personers yrkesval och deras etablering på arbetsmarknaden i ett antal länder i Europa, Nordamerika och Australien. Den tar också upp unga hbtq-personers upplevelser på arbetsplatsen. 

Ladda ned Bredda normen-rapporterna: https://www.mucf.se/tva-skrifter-om-unga-hbtq-personers-etablering

(Begreppet cisnorm är den förväntan på att alla människor ska definiera sig som det juridiska kön de tilldelades vid födseln. Det juridiska könet bestäms utifrån nyfödda barns biologiska kön.)