Hoppa till huvudinnehåll
 

Vanliga frågor om bidrag till barn- och ungdomsorganisationer

Nyhet -

Myndigheten får ofta frågor om bidragshanteringen. Här ges svar på de vanligaste frågorna om bidrag till barn- och ungdomsorganisationer

Varför delar MUCF ut bidrag till barn- och ungdomsorganisationer?

Att fördela statsbidrag till riksorganisationer, som organiserar barn och ungdomar, är ett uppdrag som vi har från regeringen. 

Vad är syftet med bidragen?

Regeringens syfte är att skapa bättre förutsättningar för barn och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället, vilket i sin tur stärker demokratin.

Hur mycket pengar delar MUCF ut till barn- och ungdomsorganisationer?

För år 2018 delades cirka 212 miljoner kronor ut i bidrag till 112 barn- och ungdomsorganisationer. Inom dessa organisationer finns närmare 13 000 föreningar runtom i landet.

Vilken sorts organisationer får bidrag?
Det är en stor variation på de organisationer som får bidrag. Det är till exempel scouter, politiska ungdomsförbund, organisationer som företräder barn och unga med olika funktionshinder och Röda korsets och RFSL:s ungdomsförbund. Det är också organisationer för barn och ungdomar med intresse för exempelvis schack, djur och natur, körsång, spel, frimärken eller musik. Mångfalden är stor.

Förordningen som reglerar bidraget styr inte vilken typ av verksamhet som bedrivs, den ska dock respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering.  

Vad kan organisationen använda bidraget till?

Bidraget kan gå till ordinarie verksamhet, till exempel till kostnader för kansli, administration och anställda. En del av bidraget ska fördelas till det lokala arbetet, det vill säga till föreningar ute i landet, men på vilket sätt får organisationen besluta. MUCF gör en bedömning om det lokala bidraget ska godkännas.

Vem bestämmer vilka som ska få bidrag?

Organisationerna söker bidraget hos MUCF, som fattar beslut om bidrag efter en prövning mot de regler som regeringen satt upp. Om organisationen uppfyller kriterierna beviljas bidrag men om kriterierna inte uppfylls får organisationen avslag på sin ansökan. 

Vilka regler gäller?

Reglerna finns i Förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Det handlar bland annat om att medlemskapet ska vara frivilligt och att organisationen ska ha haft verksamhet i Sverige under minst två år. Organisationen ska vara demokratiskt uppbyggd och följa demokratins idéer. Minst 60 procent av medlemmarna ska vara mellan 6–25 år och det ska finnas föreningar i minst fem län. För organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning och organisationer som företräder nationella minoriteter gäller andra regler för medlemsantal och geografisk spridning. MUCF får enligt förordningen komplettera med andra föreskrifter om det behövs.

Hur säkerställer MUCF att organisationer som får bidrag inte fuskar?

Som utgångspunkt bygger bidragssystemet på tillit och förtroende för de organisationer som får bidrag och för de uppgifter som de lämnar. MUCF granskar organisationerna vid ansökningstillfället innan beslut om bidrag fattas. Den sökande organisationen redovisar föregående bidrag i sin ansökan.

MUCF går igenom organisationernas stadgar, verksamhetsberättelser, årsmötesprotokoll, revisionsberättelse och protokoll som visar val av firmatecknare samt firmatecknarnas ID-handlingar. Det görs dels för att kontrollera att organisationerna är demokratiskt uppbyggda, dels för att se att de bedriver verksamhet som är förenlig med demokratins idéer.

MUCF gör omvärldsbevakning (Google-sökning) för att se vad som skrivits av och om organisationen samt en kontroll om organisationen har skulder eller är försatt i konkurs. Om organisationen har en egen webbplats granskas den också, till exempel dokument av policykaraktär.

MUCF går igenom revisorns rapport om antalet medlemmar och medlemsföreningar samt att siffrorna revisorn kommer fram till överensstämmer med de som har rapporterats in.

Om MUCF får indikationer på oegentligheter granskas organisationen enligt särskilda rutiner.

MUCF ser kontinuerligt över och utvecklar rutiner för att systemet ska vara så rättvist som möjligt och för att de pengar som fördelas ska komma till bästa möjliga nytta.

MUCF har möjlighet att återkräva bidraget om felaktiga uppgifter skulle ha lämnats.